wtorek, 23 kwietnia 2019

Zakaz wstępu do kasyna a naruszenie dóbr osobistych

Matematyk był klientem kasyn prowadzonych przez spółkę. Na początku był traktowany tak samo jak inni klienci, ale z czasem właściciel kasyn zaczął nakładać na niego różne ograniczenia związane z uczestnictwem w grach np. stosowanie dodatkowego przetasowania kart po każdym rozdaniu czy zezwolenie grania tylko jedną talią kart, na skutek których, jak wskazał matematyk, odebrano mu satysfakcję i przyjemność z gry. Mężczyzna wniósł pozew do Sądu żądając m.in. zniesienia wszelkich ograniczeń stosowanych wobec niego oraz zasądzenia 5 tys. zł. tytułem zadośćuczynienia na naruszenia dóbr osobistych w tym prawa do równego traktowania powoda jako konsumenta w obrocie gospodarczym względem innych konsumentów. 

Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał, że ograniczenia zastosowane w grze karcianej, a później wprowadzenie zakazu wstępu do kasyn spółki, naruszały dobro osobiste powoda w postaci wolności, jednakże naruszenie to nie było bezprawne, ponieważ ze względu na sporządzanie przez matematyka notatek dotyczących przebiegu gry, właściciel kasyn miał prawo zakazać powodowi wstępu do kasyn spółki w oparciu o przepisy ustawy o grach hazardowych.

Wyrok SO w Warszawie z 14 stycznia 2019 r., sygn. XXV C 2008/17
Źródło: https://www.rp.pl/Dobra-osobiste/304139990-Sad-kasyno-mialo-prawo-zakazac-wstepu-matematykowi.html

czwartek, 11 kwietnia 2019

Skutki prawne crowdfundingu

Zjawisko crowdfundingu, czyli zbierania środków pieniężnych, zazwyczaj na cele charytatywne lub artystyczne, cieszy się rosnącą popularnością. Nie mniej jednak obowiązujące regulacje prawne bezpośrednio nie normują tej formy finansowania, co może doprowadzać do niepewności w obrocie prawnym. Zasadniczo do finansowania społecznościowego powinno się stosować przepisy ustawy z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Crowdfunding nie jest jednak zwyczajną zbiórką publiczną, ponieważ w jego ramach tworzą się relacje między pomysłodawcą projektu a jego finansującym.


Przykładowo uznanie crowdfundingu za umowę darowizny (do której mu najbliżej), zgodnie z art. 897 k.c. nakłada na obdarowanego obowiązek dostarczania darczyńcy środków niezbędnych do zapewnienia mu utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom, gdy ten popadnie w stan niedostatku. Problemem może być także przeznaczenie zebranych środków na inny cel niż deklarowany przez organizatora zbiórki, a co za tym idzie uznanie zachowania obdarowanego za rażąco niewdzięczne, co w dalszej konieczności może prowadzić do roszczenia o zwrot przedmiotu darowizny.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/crowdfunding-wciaz-nie-ma-ustawy-o-zbiorkach-spolecznych,396581.html



czwartek, 4 kwietnia 2019

Oferta pracy z jawnym wynagrodzeniem



W Sejmie trwają prace na nowelizacją kodeksu pracy, dotyczącą publikacji ofert zatrudnienia.
Według nowych przepisów pracodawca miałby obowiązek umieszczenia w ofercie pracy proponowanego wynagrodzenia, a zatem na etapie przeglądania ofert, kandydat mógłby zapoznać się z wysokością wynagrodzenia brutto na określonym stanowisku pracy (w formie dokładnej kwoty lub tzw. „widełek”). Przepisy mają na celu wyrównanie rynkowych stawek wynagrodzenia oraz proponowanie przez pracodawców bardziej konkurencyjnych pensji.

Zdaniem pracodawców nowelizacja istotnie obniży szanse małych firm, które nie oferują pensji na poziomie dużych przedsiębiorstw, co w efekcie utrudni im pozyskiwanie dobrych i doświadczonych pracowników. Jednakże podanie stawek zaoszczędziłoby czas potencjalnym kandydatom, ale również samym pracodawcom, ponieważ mieliby pewność, że proponowane wynagrodzenie odpowiada poszukującemu zatrudnienia.



poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Postępowanie karne za zabójstwo w grze


Brytyjska armia zorganizowała ćwiczenia dla żołnierzy na symulatorach. Jeden z żołnierzy po dwóch tygodniach wirtualnych treningów stracił cierpliwość i pod wpływem frustracji spowodowanej udawaniem udziału w działaniach wojennych przed komputerem, zaczął w grze strzelać do swoich towarzyszy. Następnie wsiadł do opancerzonego pojazdu i rozbijał inne samochody w wirtualnym świecie.

Przełożeni nie uznali zachowania żołnierza za żart. Brytyjska Armia zarzuciła mu m.in. nieprzestrzeganie rozkazów przełożonych. To pierwszy przypadek w Wielkiej Brytanii, kiedy żołnierz za swoje zachowania przed symulatorem odpowie przed sądem. Armia nie może ignorować nieprzestrzegania rozkazów przez żołnierzy jedynie z tego powodu, że są czymś sfrustrowani.

Źródło: https://bezprawnik.pl/zabojstwo-w-grze/


poniedziałek, 25 marca 2019

Kara pozbawienia wolności za ingerencję w stan licznika samochodowego

 Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kodeksu karnego, zgodnie z którym za każdą ingerencję w stan liczniku samochodowego będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ukarany może zostać zlecający oszustwo, jak i wykonawca takiej „usługi”. Kara grzywny w wysokości do 3 tys. zł będzie grozić także w sytuacji nie zgłoszenia w stacji kontroli pojazdów okoliczności wymiany całego licznika na nowy (np. z przyczyn awarii).

Stacje kontroli pojazdów już teraz mają obowiązek przekazywania do CEPiK odczytów z licznika dokonanych podczas przeglądów technicznych pojazdów. Zgodnie z nowymi przepisami stacje będą musiały przekazywać do ewidencji również informację o wymianie licznika. Zaś służby takie jak Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz służby celne przy każdej kontroli będą uprawnione do spisywania aktualnego stanu licznika samochodu poddanego kontroli. Uzyskane dane pomogą skuteczniej wykrywać oszustów. Podobne regulacje funkcjonują od dawna w  Niemczech, Austrii, Francji i Czechach.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/4826991,Surowe-kary-za-cofanie-licznikow-w-autach.html



czwartek, 21 marca 2019

Zdrada małżonka a naruszenie dóbr osobistych

Mąż wytoczył  byłej żonie i jej kochankowi (za którego wyszła za mąż po rozwodzie) proces o ochronę dóbr osobistych, wobec zdrad, których dopuszczała się, gdy pozostawali w małżeństwie. Sądy pierwszej i drugiej instancji stwierdziły, że kobieta naruszyła cześć i dobre imię byłego męża, również jako mężczyzny i głowy rodziny, a co za tym idzie pozbawiła go poważania w środowisku, w którym mieszkali, narażając na wstyd w otoczeniu. Nadto Sąd uznał, że powód został pozbawiony poczucia więzi rodzinnych z żoną i dziećmi. Na tej podstawie zasądzono na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 35 tys. zł.

Orzeczenie zostało zaskarżone przez RPO. W ocenie Rzecznika wyrok narusza wolność osobistą pozwanych i prawo do prywatności, a w przedmiotowej sprawie decydowanie o swym życiu rodzinnym i osobistym. Sąd Najwyższy przychylił się do zastrzeżeń RPO stwierdzając, niezgodność z prawem wyroku niższych instancji, zwracając uwagę, że relacje małżeńskie oraz rodziców i dzieci normuje kodeks rodzinny, a domaganie się ochrony więzi rodzinnych jest możliwe tylko w zakresie przewidywanym przez prawo.

Źródło: https://www.rp.pl/Dobra-osobiste/190319657-Zdradzany-maz-nie-dostanie-zadoscuczynienia---wyrok-SN.html



czwartek, 14 marca 2019

Jedynie wyłączna wina pracownika uwalnia pracodawcę od odpowiedzialności za wypadek przy pracy


Sąd Apelacyjny w Lublinie stwierdził, że nieznaczne przyczynienie się do wypadku nie uwalnia pracodawcy od ponoszenia odpowiedzialności za wypadek przy pracy. Za wypadek przy pracy, pracownikowi oprócz odszkodowania należy się również zadośćuczynienie pieniężne, jeżeli skutkiem zdarzenia są cierpienia fizyczne i moralne.

Sąd Okręgowy i Apelacyjny orzekały na kanwie pracownika, który w okresie leczenia po doznanych wypadkach przy pracy musiał zrezygnować z każdej aktywności fizycznej, łącznie z wykonywaniem obowiązków domowych związanych z podnoszeniem przedmiotów. Całkowita zależność powoda od innych osób w tych czynnościach powodowały u  niego dyskomfort psychiczny i upokorzenie.

W ocenie Sądów obu instancji, za wypadki, którym uległ powód, pracodawca ponosił odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, ponieważ zdarzenia te miały miejsce na terenie zakładu pracy, a  przedsiębiorstwo korzystało z sił natury. Pracownik przyczynił się do ich wystąpienia, ale nie w stopniu, który wyłączałby odpowiedzialność spółki.

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/czy-za-wypadek-w-pracy-nalezy-sie-odszkodowanie-i,295543.html

czwartek, 7 marca 2019

Połączenie sklepu ze stacją paliw pozwoliło ominąć zakaz handlu w niedzielę

Państwowa Inspekcja Pracy działając w oparciu przepisy zakazujące handlu w niedzielę, wydała wobec właściciela jednego ze sklepów w Radzyniu Podlaskim decyzję, w której stwierdziła naruszenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, poprzez dopuszczenie pracowników do pracy w niedzielę niehandlową. Wykroczenie za naruszenie zakazu handlu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim uniewinnił właściciela sklepu od zarzuconego mu wykroczenia. Lokal, w którym znajdował się sklep z początkiem roku 2018 został połączony ze stacją paliw. Sąd stwierdził, że „zarówno stacja paliw, pomieszczenie stacji paliw i placówka handlowa stanową jedną całość będącą wynikiem jednego zamysłu budowlanego realizowanego etapami, połączoną szerszą komunikacją wewnętrzną na skutek modernizacji dokonanej w marcu 2018 roku. Skutkiem modernizacji było także wprowadzenie jednolitej struktury organizacyjnej i pracowniczej funkcjonującej w ramach sklepu na stacji paliw pod jednym adresem, dysponującej wspólnym parkingiem oraz wjazdem jak również wspólnymi instalacjami i system dostaw”.

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/302179965-Sad-sklep-polaczony-ze-stacja-paliw-nie-narusza-zakazu-handlu-w-niedziele.html


poniedziałek, 18 lutego 2019

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich może naruszać wolność zrzeszania się

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich zawiera regulacje, które budzą wątpliwość Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie konstytucyjnej wolności zrzeszania się. Rzecznik zwrócił się do Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę części przepisów.

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy, na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Natomiast art. 4 ust. 5 stanowi, że  jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich. RPO zauważa, że ustawodawca nie przewiduje takich ograniczeń np. wobec stowarzyszeń, czy związków zawodowych.

Nadto RPO wskazuje na art. 9 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpisuje koło gospodyń wiejskich do rejestru - po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa, a założyciele koła spełniają wymagania ustawy.  W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, regulacja przyznaje Prezesowi ARiMR zbyt szerokie kompetencje, które powinny przysługiwać sądowi rejestrowemu.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-ustawa-o-kolach-gospodyn-wiejskich-ogranicza-konstytucyjna-wolnosc-zrzeszania



środa, 13 lutego 2019

Podjęcie pracy na rzecz konkurencji nie zawsze uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika


Pracodawca rozwiązał z pracownicą czasopisma stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu wywiadu, który przeprowadziła z celebrytką i opublikowała w konkurencyjnej gazecie pod swoim nazwiskiem. Jako że gwiazda niechętnie udzielała wywiadów, pracodawca uznał przeprowadzenie rozmowy dla konkurencyjnego czasopisma za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy, który stwierdził, iż narażenie na straty finansowe pracodawcy nie miało potwierdzenia w wynikach sprzedaży, a liczba celebrytów, z którymi można przeprowadzić wywiad jest znaczna.

W toku procesu pracodawca powoływał się na treść umowy o pracę, w której strony zawarły obowiązek pracownicy zawiadamiania czasopisma o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Sąd Najwyższy skrytykował przedmiotowe postanowienie umowne, wskazując, że informacja  o zamiarze spożytkowania czasu wolnego pracownika należy do sfery prywatności, a więc  jest jego dobrem osobistym, którego pozostaje on dysponentem. SN wskazał że żaden przepis kodeksu pracy nie uprawnia pracodawcy expressis verbis do żądania takiej danej  osobowej  - z wyjątkiem przebiegu zatrudnienia (Sygn. akt II PK 231/17).

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/302109978-Dorabianie-na-boku-u-konkurencji-nie-zawsze-uzasadnia-dyscyplinarke---wyrok-SN.html



poniedziałek, 4 lutego 2019

Transkrypcja aktu urodzenia dziecka urodzonego przez matkę zastępczą

Francuski Sąd Kasacyjny złożył wniosek o wydanie przez ETPC opinii doradczej w sprawie treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez tzw. surogatkę. Sąd skierował zapytanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy dopuszczalne jest dokonanie transkrypcji (rejestracji) zagranicznego aktu urodzenia w ten sposób, że jako ojciec dziecka zostanie wpisany jego ojciec biologiczny, zaś matka zostanie określona jako nieznana.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka na kanwie powyżej sprawy złożyła do ETPC opinię prawną, w której stanęła na stanowisku, że jeżeli istnieje zagraniczny akt urodzenia stwierdzający, że dziecko zostało urodzone przez surogatkę (i legalnie zarejestrowane za granicą), było wychowywane przez biologicznego ojca i matkę przyjmującą od urodzenia oraz powstała się między nimi silna więź emocjonalna, jednocześnie dobro dziecka nie uzasadnia odmowy uznania macierzyństwa matki przyjmującej, to transkrypcja aktu urodzenia powinna zostać dokonana w całości, tzn. zarówno względem ojca, jak i matki przyjmującej.

Źródło: http://www.hfhr.pl/opinia-do-etpc-w-sprawie-transkrypcji-aktow-urodzenia-dzieci-urodzonych-przez-surogatki/


środa, 30 stycznia 2019

Zwolnienie od pracy działaczy związkowych tylko za 14-dniowym uprzedzeniem

Zarząd zakładowej organizacji związkowej występuje z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy swojego działacza co najmniej na 14 dni przed początkiem planowanego okresu zwolnienia. Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały obowiązku złożenia takiego wniosku za uprzedzeniem pracodawcy.

Pracodawca udziela zwolnienia po rozpatrzeniu wniosku, a ma na to 7 dni. Nie musi się zgadzać na zaproponowany okres zwolnienia, ale też nie może wyznaczyć tego okresu arbitralnie. Zwolnienia od pracy może udzielić na inny niż wskazany przez zarząd zakładowej organizacji związkowej okres na podstawie pisemnego porozumienia z tą organizacją.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

Z rozporządzeniem można się zapoznać na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002323/O/D20182323.pdf


czwartek, 24 stycznia 2019

Wykonanie badań technicznych pojazdów sprzecznie z prawem i stanem faktycznym nakłada na organ obowiązek cofnięcia uprawnień diagnosty

Diagnosta wykonał badania techniczne samochodu, nie zauważając rozbieżności między numerem VIN w pojeździe, a  numerem ujawnionym w jego dowodzie rejestracyjnym. Niezgodność zauważył dopiero podczas kolejnych badań i wtenczas nie dopuścił samochodu do ruchu. Na skutek niedopatrzenia zaistniałego podczas pierwszego badania, starosta cofnął mu uprawnienie diagnosty.

Sąd Administracyjny w Kielcach, do którego sprawa trafiła oddalił skargę diagnosty, wskazując, że ustawodawca przywiązuje dużą wagę do przygotowania zawodowego i profesjonalizmu diagnosty zważając, że od jego umiejętności i rzetelności zależy stan techniczny pojazdów, a co za tym idzie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z tych względów, od diagnosty, który pełni funkcję publiczną, należy wymagać szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i nienaruszania obowiązujących przepisów.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/kontrola-pojazdow-latwo-utracic-uprawnienia-diagnosty,359279.html



środa, 23 stycznia 2019

Wydanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych jest niezgodne z prawem bankowym

Zgodnie z art. 485 § 3 k.p.c. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Przepis ten jest niezgodny z  art. 95 ust. 1 i 1a Prawa bankowego, w myśl których moc prawna ksiąg rachunkowych banków i sporządzonych na ich podstawie wyciągów nie obowiązuje w  postępowaniu cywilnym.

Inicjatywa nowelizacji k.p.c. w zakresie uchylenia art. 485 § 3  wyszła od  Stowarzyszenia "Stop Bankowemu Bezprawiu" i aktualnie oczkuje na pierwsze czytanie w Sejmie.

Źródło: www.prawo.pl/biznes/ksiegi-bankowe-nie-beda-podstawa-wydania-nakazu-zaplaty,360038.html



poniedziałek, 21 stycznia 2019

Wideokonferencja jako jedna z form zgromadzenia wspólników

Ustawodawca pracuje nad zmianami w kodeksie spółek handlowych umożliwiającymi przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji).

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych, umowa spółki z o.o. będzie mogła dopuszczać zgromadzenie wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym i komunikację wspólników w czasie rzeczywistym, w ramach której będą mogli wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia a także wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Projekt zmian został przygotowany pośrednio z inicjatywa obywatelskiej w postaci wystąpień adresowanych do Kancelarii Prezydenta RP przez Fundację - Centrum im. Adama Smitha.

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1191-2018/$file/8-020-1191-2018.pdf




wtorek, 15 stycznia 2019

Odszkodowania za mobbing w służbie zdrowia

Stres w pracy i częste reorganizacje placówek medycznych przyczyniają się do natężania zjawiska mobbingu w służbie zdrowia. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe obrażanie przez ordynatorów, a nawet i pielęgniarki oddziałowe osób im podległych jest zjawiskiem powszechnym.

Problem polega na tym, że personel medyczny często pracuje w oparciu o  kontrakty cywilno-prawne i nie może dochodzić odszkodowania za mobbing na podstawie kodeksu pracy. Nie mniej jednak osoby dotknięte mobbingiem mogą żądać rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych na podstawie kodeksu cywilnego. Aby udowodnić wystąpienie mobbingu należy wykazać długotrwale i uporczywe nękanie ze strony współpracowników lub przełożonych oraz negatywne skutki nękania w postaci np. zaniżonej samooceny bądź wykluczenia z kręgu innych pracowników. Po prawidłowym udowodnieniu wskazanych przesłanek, poszkodowany ma dużą szansę na rekompensatę pieniężną od placówki medycznej. Nadto jeśli w trakcie postępowania sądowego pracownik dowiedzie, że na skutek mobbingu doszło do jego uszczerbku na zdrowiu, może również liczyć na zasądzenie kosztów leczenia.

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/za-mobbing-w-szpitalach-sady-cywilne-przyznaja-odszkodowania,354107.html

piątek, 11 stycznia 2019

Elektroniczna dokumentacja pracownicza i przelew bankowy, jako podstawowa forma wypłaty wynagrodzenia to nowości, jakie pojawiły się w kodeksie pracy z początkiem roku


Elektroniczna dokumentacja pracownicza i przelew bankowy, jako podstawowa forma wypłaty wynagrodzenia to nowości, jakie pojawiły się w kodeksie pracy z początkiem roku.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej zwalnia pracodawcę z obowiązku archiwizowania jej w tradycyjnej formie papierowej. Nowelizacja przepisów ma przyspieszyć sporządzanie dokumentacji i zaoszczędzić czas wyszukiwania oraz weryfikacji danych, a co za tym idzie zredukować koszty pracodawców w tym przedmiocie.

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 22 kodeksu pracy, o numer rachunku bankowego poszerzył się również zakres informacji, jakich pracodawca może żądać od pracownika,. W ten sposób przelew bankowy stał się podstawową formą wypłaty wynagrodzenia. Pracownik, który będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych, powinien złożyć do pracodawcy wniosek o taki sposób wypłaty.

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/2865246,Zmiany-w-Kodeksie-pracy-1-stycznia-2019-r.html

środa, 9 stycznia 2019

W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty przewidziano e-receptę oraz szczepienia w aptece

Zgodnie z założeniami projektu, farmaceuta nie powinien spełniać funkcji handlowca, ale zaspokajać potrzeby zdrowotne pacjenta. Głównym celem ustawy jest zdefiniowanie na nowo zadań farmaceutów oraz  zapewnienie im niezależności w podejmowaniu decyzji.

Zgodnie z projektem, który niedługo ma zostać poddany konsultacji publicznej, farmaceuci powinni kontrolować stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarza, a także nadzorować  przyjmowanie przez chorych różnych leków jednocześnie. Kontrolę farmakoterapii ma ułatwić wprowadzenie e-recepty. Przykładowo, farmaceuta widząc w systemie, że pacjent nie zakupił ważnego leku przepisanego przez lekarza, mógłby mu o tym przypomnieć, nawet telefonicznie.

Projekt nowej regulacji zakłada również wykonywanie w aptece nieskomplikowanych szczepień u osób zdrowych, np. przeciwko grypie. Współcześnie 600 mln ludzi na świecie jest szczepionych przez aptekarzy. Aby taka usługa była dostępna w Polsce, potrzeba zmian w programie studiów wyższych i organizacji specjalnych kursów dla magistrów farmacji.

Źródło: https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/301029905-Aptekarz-zaszczepi-i-przypomni-by-wziac-lek.html



Pozostawienie niezabezpieczonej kartki z nazwiskiem i numerem swojego telefonu za wycieraczką nie wystarczy, aby oddalić się z miejsca stłuczki na parkingu

Pozostawienie niezabezpieczonej kartki z nazwiskiem i numerem swojego telefonu za wycieraczką nie wystarczy, aby oddalić się z miejsca stłuczki na parkingu.

Oczekiwanie na poszkodowanego właściciela zaparkowanego pojazdu może trwać dłuższy czas, dlatego wielu sprawców kolizji decyduje się opuścić parking.

Zgodnie ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych sprawca zdarzenia drogowego może oddalić się z miejsca zdarzenia jedynie pod warunkiem przekazania pokrzywdzonemu informacji o swoim ubezpieczycielu, numerze polisy oraz danych pojazdu w sposób zapewniający ich ujawnienie. Informacje można pozostawić za wycieraczką, w drzwiach, pod klamką, ale w taki sposób aby zostały zabezpieczone przed zniszczeniem lub przypadkową utratą np. z powodu warunków atmosferycznych.

Odjechanie z miejsca zdarzenia bez pozostawienie danych wskazanych powyżej może zostać uznane za próbę uniknięcia odpowiedzialności, co może się wiązać z potencjalnym roszczeniem regresowym ubezpieczyciela wobec sprawcy stłuczki.

Źródło: https://www.rp.pl/Prawo-drogowe/301049945-Szkoda-parkingowa-kartka-za-wycieraczka-z-numerem-telefonu-sprawcy-to-za-malo---wyrok-Sadu-Okregowego.html


czwartek, 3 stycznia 2019

Koniec użytkowania wieczystego. Od 1 stycznia 2019 r. ok. 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami dotychczas użytkowanych gruntów.

Zgodnie z założeniami projektu, farmaceuta nie powinien spełniać funkcji handlowca, ale zaspokajać potrzeby zdrowotne pacjenta. Głównym celem ustawy jest zdefiniowanie na nowo zadań farmaceutów oraz  zapewnienie im niezależności w podejmowaniu decyzji.

Zgodnie z projektem, który niedługo ma zostać poddany konsultacji publicznej, farmaceuci powinni kontrolować stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarza, a także nadzorować  przyjmowanie przez chorych różnych leków jednocześnie. Kontrolę farmakoterapii ma ułatwić wprowadzenie e-recepty. Przykładowo, farmaceuta widząc w systemie, że pacjent nie zakupił ważnego leku przepisanego przez lekarza, mógłby mu o tym przypomnieć, nawet telefonicznie.

Projekt nowej regulacji zakłada również wykonywanie w aptece nieskomplikowanych szczepień u osób zdrowych, np. przeciwko grypie. Współcześnie 600 mln ludzi na świecie jest szczepionych przez aptekarzy. Aby taka usługa była dostępna w Polsce, potrzeba zmian w programie studiów wyższych i organizacji specjalnych kursów dla magistrów farmacji.

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1389930,koniec-uzytkowania-wieczystego-tryb-dochodzenia-do-wlasnosci.html


środa, 2 stycznia 2019

Za zaniedbanie domownika w zakresie przekazania przesyłki odpowiedzialność ponosi adresat

Do Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek o przywrócenie terminu na złożenia skargi. Wnioskodawczyni argumentowała, że adresowaną do niej przesyłkę odebrała synowa, która podała jej błędną informacją o terminie doręczenia pisma, w następstwie czego doszło do opóźnienia w złożeniu skargi.

Zgodnie ze stanowiskiem Sąd Administracyjnego, jeżeli korespondencję urzędową odebrał dorosły domownik lub sąsiad, przesyłkę uznaje się za doręczoną prawidłowo, a terminy rozpoczynają swój bieg. W razie zaniedbań pośrednika, to adresat ponosi konsekwencje prawne.

 „Podjęcie się odbioru korespondencji przez domownika adresata, nakłada na niego obowiązek należytego zadbania o interesy adresata. Niedochowanie należytej staranności przez taką osobę nie stanowi okoliczności mającej wpływ na bieg terminów w postępowaniu” – uzasadniał sąd.


Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1389170,zapominalstwo-synowej-nie-spowoduje-przywrocenia-terminu.html