środa, 30 stycznia 2019

Zwolnienie od pracy działaczy związkowych tylko za 14-dniowym uprzedzeniem

Zarząd zakładowej organizacji związkowej występuje z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy swojego działacza co najmniej na 14 dni przed początkiem planowanego okresu zwolnienia. Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały obowiązku złożenia takiego wniosku za uprzedzeniem pracodawcy.

Pracodawca udziela zwolnienia po rozpatrzeniu wniosku, a ma na to 7 dni. Nie musi się zgadzać na zaproponowany okres zwolnienia, ale też nie może wyznaczyć tego okresu arbitralnie. Zwolnienia od pracy może udzielić na inny niż wskazany przez zarząd zakładowej organizacji związkowej okres na podstawie pisemnego porozumienia z tą organizacją.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

Z rozporządzeniem można się zapoznać na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002323/O/D20182323.pdf


czwartek, 24 stycznia 2019

Wykonanie badań technicznych pojazdów sprzecznie z prawem i stanem faktycznym nakłada na organ obowiązek cofnięcia uprawnień diagnosty

Diagnosta wykonał badania techniczne samochodu, nie zauważając rozbieżności między numerem VIN w pojeździe, a  numerem ujawnionym w jego dowodzie rejestracyjnym. Niezgodność zauważył dopiero podczas kolejnych badań i wtenczas nie dopuścił samochodu do ruchu. Na skutek niedopatrzenia zaistniałego podczas pierwszego badania, starosta cofnął mu uprawnienie diagnosty.

Sąd Administracyjny w Kielcach, do którego sprawa trafiła oddalił skargę diagnosty, wskazując, że ustawodawca przywiązuje dużą wagę do przygotowania zawodowego i profesjonalizmu diagnosty zważając, że od jego umiejętności i rzetelności zależy stan techniczny pojazdów, a co za tym idzie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z tych względów, od diagnosty, który pełni funkcję publiczną, należy wymagać szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i nienaruszania obowiązujących przepisów.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/kontrola-pojazdow-latwo-utracic-uprawnienia-diagnosty,359279.htmlśroda, 23 stycznia 2019

Wydanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych jest niezgodne z prawem bankowym

Zgodnie z art. 485 § 3 k.p.c. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Przepis ten jest niezgodny z  art. 95 ust. 1 i 1a Prawa bankowego, w myśl których moc prawna ksiąg rachunkowych banków i sporządzonych na ich podstawie wyciągów nie obowiązuje w  postępowaniu cywilnym.

Inicjatywa nowelizacji k.p.c. w zakresie uchylenia art. 485 § 3  wyszła od  Stowarzyszenia "Stop Bankowemu Bezprawiu" i aktualnie oczkuje na pierwsze czytanie w Sejmie.

Źródło: www.prawo.pl/biznes/ksiegi-bankowe-nie-beda-podstawa-wydania-nakazu-zaplaty,360038.htmlponiedziałek, 21 stycznia 2019

Wideokonferencja jako jedna z form zgromadzenia wspólników

Ustawodawca pracuje nad zmianami w kodeksie spółek handlowych umożliwiającymi przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji).

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych, umowa spółki z o.o. będzie mogła dopuszczać zgromadzenie wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym i komunikację wspólników w czasie rzeczywistym, w ramach której będą mogli wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia a także wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Projekt zmian został przygotowany pośrednio z inicjatywa obywatelskiej w postaci wystąpień adresowanych do Kancelarii Prezydenta RP przez Fundację - Centrum im. Adama Smitha.

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1191-2018/$file/8-020-1191-2018.pdf
wtorek, 15 stycznia 2019

Odszkodowania za mobbing w służbie zdrowia

Stres w pracy i częste reorganizacje placówek medycznych przyczyniają się do natężania zjawiska mobbingu w służbie zdrowia. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe obrażanie przez ordynatorów, a nawet i pielęgniarki oddziałowe osób im podległych jest zjawiskiem powszechnym.

Problem polega na tym, że personel medyczny często pracuje w oparciu o  kontrakty cywilno-prawne i nie może dochodzić odszkodowania za mobbing na podstawie kodeksu pracy. Nie mniej jednak osoby dotknięte mobbingiem mogą żądać rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych na podstawie kodeksu cywilnego. Aby udowodnić wystąpienie mobbingu należy wykazać długotrwale i uporczywe nękanie ze strony współpracowników lub przełożonych oraz negatywne skutki nękania w postaci np. zaniżonej samooceny bądź wykluczenia z kręgu innych pracowników. Po prawidłowym udowodnieniu wskazanych przesłanek, poszkodowany ma dużą szansę na rekompensatę pieniężną od placówki medycznej. Nadto jeśli w trakcie postępowania sądowego pracownik dowiedzie, że na skutek mobbingu doszło do jego uszczerbku na zdrowiu, może również liczyć na zasądzenie kosztów leczenia.

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/za-mobbing-w-szpitalach-sady-cywilne-przyznaja-odszkodowania,354107.html

piątek, 11 stycznia 2019

Elektroniczna dokumentacja pracownicza i przelew bankowy, jako podstawowa forma wypłaty wynagrodzenia to nowości, jakie pojawiły się w kodeksie pracy z początkiem roku


Elektroniczna dokumentacja pracownicza i przelew bankowy, jako podstawowa forma wypłaty wynagrodzenia to nowości, jakie pojawiły się w kodeksie pracy z początkiem roku.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej zwalnia pracodawcę z obowiązku archiwizowania jej w tradycyjnej formie papierowej. Nowelizacja przepisów ma przyspieszyć sporządzanie dokumentacji i zaoszczędzić czas wyszukiwania oraz weryfikacji danych, a co za tym idzie zredukować koszty pracodawców w tym przedmiocie.

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 22 kodeksu pracy, o numer rachunku bankowego poszerzył się również zakres informacji, jakich pracodawca może żądać od pracownika,. W ten sposób przelew bankowy stał się podstawową formą wypłaty wynagrodzenia. Pracownik, który będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych, powinien złożyć do pracodawcy wniosek o taki sposób wypłaty.

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/2865246,Zmiany-w-Kodeksie-pracy-1-stycznia-2019-r.html

środa, 9 stycznia 2019

W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty przewidziano e-receptę oraz szczepienia w aptece

Zgodnie z założeniami projektu, farmaceuta nie powinien spełniać funkcji handlowca, ale zaspokajać potrzeby zdrowotne pacjenta. Głównym celem ustawy jest zdefiniowanie na nowo zadań farmaceutów oraz  zapewnienie im niezależności w podejmowaniu decyzji.

Zgodnie z projektem, który niedługo ma zostać poddany konsultacji publicznej, farmaceuci powinni kontrolować stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarza, a także nadzorować  przyjmowanie przez chorych różnych leków jednocześnie. Kontrolę farmakoterapii ma ułatwić wprowadzenie e-recepty. Przykładowo, farmaceuta widząc w systemie, że pacjent nie zakupił ważnego leku przepisanego przez lekarza, mógłby mu o tym przypomnieć, nawet telefonicznie.

Projekt nowej regulacji zakłada również wykonywanie w aptece nieskomplikowanych szczepień u osób zdrowych, np. przeciwko grypie. Współcześnie 600 mln ludzi na świecie jest szczepionych przez aptekarzy. Aby taka usługa była dostępna w Polsce, potrzeba zmian w programie studiów wyższych i organizacji specjalnych kursów dla magistrów farmacji.

Źródło: https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/301029905-Aptekarz-zaszczepi-i-przypomni-by-wziac-lek.htmlPozostawienie niezabezpieczonej kartki z nazwiskiem i numerem swojego telefonu za wycieraczką nie wystarczy, aby oddalić się z miejsca stłuczki na parkingu

Pozostawienie niezabezpieczonej kartki z nazwiskiem i numerem swojego telefonu za wycieraczką nie wystarczy, aby oddalić się z miejsca stłuczki na parkingu.

Oczekiwanie na poszkodowanego właściciela zaparkowanego pojazdu może trwać dłuższy czas, dlatego wielu sprawców kolizji decyduje się opuścić parking.

Zgodnie ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych sprawca zdarzenia drogowego może oddalić się z miejsca zdarzenia jedynie pod warunkiem przekazania pokrzywdzonemu informacji o swoim ubezpieczycielu, numerze polisy oraz danych pojazdu w sposób zapewniający ich ujawnienie. Informacje można pozostawić za wycieraczką, w drzwiach, pod klamką, ale w taki sposób aby zostały zabezpieczone przed zniszczeniem lub przypadkową utratą np. z powodu warunków atmosferycznych.

Odjechanie z miejsca zdarzenia bez pozostawienie danych wskazanych powyżej może zostać uznane za próbę uniknięcia odpowiedzialności, co może się wiązać z potencjalnym roszczeniem regresowym ubezpieczyciela wobec sprawcy stłuczki.

Źródło: https://www.rp.pl/Prawo-drogowe/301049945-Szkoda-parkingowa-kartka-za-wycieraczka-z-numerem-telefonu-sprawcy-to-za-malo---wyrok-Sadu-Okregowego.html


czwartek, 3 stycznia 2019

Koniec użytkowania wieczystego. Od 1 stycznia 2019 r. ok. 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami dotychczas użytkowanych gruntów.

Zgodnie z założeniami projektu, farmaceuta nie powinien spełniać funkcji handlowca, ale zaspokajać potrzeby zdrowotne pacjenta. Głównym celem ustawy jest zdefiniowanie na nowo zadań farmaceutów oraz  zapewnienie im niezależności w podejmowaniu decyzji.

Zgodnie z projektem, który niedługo ma zostać poddany konsultacji publicznej, farmaceuci powinni kontrolować stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarza, a także nadzorować  przyjmowanie przez chorych różnych leków jednocześnie. Kontrolę farmakoterapii ma ułatwić wprowadzenie e-recepty. Przykładowo, farmaceuta widząc w systemie, że pacjent nie zakupił ważnego leku przepisanego przez lekarza, mógłby mu o tym przypomnieć, nawet telefonicznie.

Projekt nowej regulacji zakłada również wykonywanie w aptece nieskomplikowanych szczepień u osób zdrowych, np. przeciwko grypie. Współcześnie 600 mln ludzi na świecie jest szczepionych przez aptekarzy. Aby taka usługa była dostępna w Polsce, potrzeba zmian w programie studiów wyższych i organizacji specjalnych kursów dla magistrów farmacji.

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1389930,koniec-uzytkowania-wieczystego-tryb-dochodzenia-do-wlasnosci.html


środa, 2 stycznia 2019

Za zaniedbanie domownika w zakresie przekazania przesyłki odpowiedzialność ponosi adresat

Do Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek o przywrócenie terminu na złożenia skargi. Wnioskodawczyni argumentowała, że adresowaną do niej przesyłkę odebrała synowa, która podała jej błędną informacją o terminie doręczenia pisma, w następstwie czego doszło do opóźnienia w złożeniu skargi.

Zgodnie ze stanowiskiem Sąd Administracyjnego, jeżeli korespondencję urzędową odebrał dorosły domownik lub sąsiad, przesyłkę uznaje się za doręczoną prawidłowo, a terminy rozpoczynają swój bieg. W razie zaniedbań pośrednika, to adresat ponosi konsekwencje prawne.

 „Podjęcie się odbioru korespondencji przez domownika adresata, nakłada na niego obowiązek należytego zadbania o interesy adresata. Niedochowanie należytej staranności przez taką osobę nie stanowi okoliczności mającej wpływ na bieg terminów w postępowaniu” – uzasadniał sąd.


Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1389170,zapominalstwo-synowej-nie-spowoduje-przywrocenia-terminu.html