poniedziałek, 30 grudnia 2019

Podatek od cukru

Podatek od cukru.

Projekt regulacji nakładającej dodatkową opłatę na napoje z dodatkiem substancji słodzących został już rozpatrzony przez Komitet Społeczny Rady Ministrów. Wstępna wersja ustawy obejmuje nałożenie dodatkowej opłaty na produkty z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, a także z dodatkiem kofeiny, guarany lub tauryny oraz na małe napoje alkoholowe do 300 ml a ponadto na reklamę suplementów diety.

Zgodnie z projektem wpływy z dodatkowych opłat zostaną przekazane na finansowanie opieki zdrowotnej. W uzasadnieniu do regulacji wskazano, że dzieci w Polsce są jednymi z najszybciej tyjących w Europie. Celem unormowań ma być zmniejszenie spożycia słodkich napojów przez Polaków i zyskanie więcej środków na obsługę NFZ.

Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1445621,podatek-od-cukru-rzad-alkohol.html


czwartek, 26 grudnia 2019

Wirtualnym biuro nie spełnia wymogów koniecznych do rejestracji dla celów podatkowych

Wirtualnym biuro nie spełnia wymogów koniecznych do rejestracji dla celów  podatkowych.

Usługa wirtualnego biura, czyli udostępnienie adresu do rejestracji działalności gospodarczej i odbierania korespondencji, pozwala zmniejszyć koszty prowadzenia tej działalności, ale przedsiębiorca posiadający tylko takie biuro może mieć problemy z rejestracją dla celów VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie i Naczelny Sąd Administracyjny doszły do przekonania, że wskazanie adresu wirtualnego biura w zgłoszeniu rejestracyjnym nie umożliwia zarejestrowania podatnika dla celów podatku od towarów i usług. Sąd przypomniał że w zgłoszeniu rejestracyjnym trzeba podać adres siedziby spółki, a biuro wirtualne nie spełnia tego wymogu.

Siedzibą spółki jest adres, pod którym rzeczywiście funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa i zapadają ważne decyzje w zakresie zarządzania spółką. Podanie faktycznego adresu prowadzenia działalności jest też ważne w kontekście określenia właściwości miejscowej organów podatkowych.
 
Wyrok NSA z 13 listopada 2019 r., sygn. akt I FSK 1363/17

https://www.gazetaprawna.pl/cyfryzacjapodatkow/artykuly/1439485,wirtualne-biuro-bez-statusu-podatnika-vat.html


poniedziałek, 23 grudnia 2019

Odmowa zabijania karpi a klauzula sumienia

Odmowa zabijania karpi a klauzula sumienia

Pracownik działu rybnego w sklepie ma prawo do odmowy zabijania karpi a pracodawca nie może go zmuszać do wykonania tego rodzaju czynności ani pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdy ten odmówi. Na pracowniku ciąży jednak obowiązek wcześniejszego poinformowania przełożonego o braku zgody na realizację takiego polecenia, aby pracodawca zdążył zorganizować mu zastępstwo.

Kodeks pracy stanowi, że pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W ustawie tej nie ma mowy o klauzuli sumienia, jednak prawo do powołania się na nią można wysnuć z Konstytucji (art. 53 ust. 1), która jest aktem nadrzędnym wobec kodeksu pracy. Powołanie się na klauzulę sumienia powinno dotoczyć kwestii istotnych i nie może służyć pracownikowi do uchylania się od pracy.

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/312119949-Pracownik-dzialu-rybnego-moze-odmowic-zabicia-karpia.htmlczwartek, 19 grudnia 2019

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jest on świadczeniem pieniężnym przewidzianym w ustawie o świadczeniach rodzinnych, przysługującym osobie rezygnującej z pracy w celu opiekowania się osobą niepełnosprawną i spełniającej inne dodatkowe warunki, w tym kryterium dochodowe - maksymalny dochód na osobę w rodzinie może wynieść 764 zł. O specjalny zasiłek opiekuńczy mogą się ubiegać małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice bądź dziadkowie, rodzeństwo a także osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby niepełnosprawnej, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub z tego zatrudnienia rezygnują.

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie przez osobę podlegającą opiece orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.


Źródło: https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/3571248,Specjalny-zasilek-opiekunczy-2020-dla-kogo-wysokosc-wniosek-dokumenty.html


poniedziałek, 16 grudnia 2019

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za pogryzienie przez insekty w hotelu

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za pogryzienie przez insekty w hotelu.

Sąd Rejonowy w Kłodzku zasądził od właściciela hotelu na rzecz klientki, która została pogryziona przez pluskwy, odszkodowanie tytułem wydatków za poniesione przez nią koszty leczenia po pogryzieniu oraz zadośćuczynienie w kwocie 8500 zł za  doznaną krzywdę w postaci dyskomfortu, uszczerbku na zdrowiu, blizn i odbarwień skórnych.

Klientka hotelu nie otrzymała pomocy lekarskiej na miejscu, wspomagała się jedynie maściami zakupionymi bez recepty. Natomiast w szpitalu lekarz rozpoznał u niej typowe objawy pogryzienia przez pluskwy, czyli stan zapalny skóry charakteryzujący się między innymi obrzękiem oraz pęcherzami. Wystąpienie pogryzienia przez pluskwy zostało w toku sprawy potwierdzone przez biegłego dermatologa.


Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/hotel-zaplaci-za-pogryzienie-przez-pluskwy-wyrok-sadu,496101.htmlczwartek, 5 grudnia 2019

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z powodu tzw. nieodciętej pępowiny


Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z powodu tzw. nieodciętej pępowiny.

Kościelne procesy o nieważność zawartego związku małżeńskiego najczęściej toczą się z powodu niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Jednym powodów tej niezdolności jest tzw. nieodcięta pępowina. Należy zauważyć, że w prawie kanonicznym nie ma definicji zjawiska niedociętej pępowiny. Jest to tematyka bardzo delikatna i wykraczająca poza prawne regulacje, dotykająca psychiatrii, innych gałęzi medycyny i psychologii.

Aby ustalić niezdolność natury psychicznej małżonka do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, niezdolność ta musi się cechować uprzedniością, czyli istnieć jeszcze przed zawarciem małżeństwa oraz mieć absolutny i ciężki charakter. Takie same sytuacje faktyczne u różnych małżeństw mogą zostać ocenione odmiennie. Określone zachowanie jednego małżonka może oznaczać emocjonalną zależność od jego rodziców, a u innego człowieka takie samo zachowanie może zostać uznane za prawidłowe.


poniedziałek, 2 grudnia 2019

Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym?


Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym?

Zwrócenie się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie tego zagadnienia zapowiedział Sąd Okręgowy w Gliwicach. Zgodnie z art. 390  § 1 zd. 1 k.p.c. jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy.

Wątpliwości prawne SO w Gliwicach powstały w czasie rozpoznawania apelacji mieszkańca jednego z śląskich miast, który wystąpił przeciwko Skarbowi Państwa o zadośćuczynienie za naruszenie prawa do życia w czystym środowisku z uwagi na smog uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Sąd wskazał, że kwestia uznania prawa do życia w czystym środowisku za dobro osobiste budzi spory w doktrynie i rozbieżności w orzecznictwie, co wymaga wypowiedzenie się Sądu Najwyższego w tym zakresie.