czwartek, 5 grudnia 2019

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z powodu tzw. nieodciętej pępowiny


Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z powodu tzw. nieodciętej pępowiny.

Kościelne procesy o nieważność zawartego związku małżeńskiego najczęściej toczą się z powodu niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Jednym powodów tej niezdolności jest tzw. nieodcięta pępowina. Należy zauważyć, że w prawie kanonicznym nie ma definicji zjawiska niedociętej pępowiny. Jest to tematyka bardzo delikatna i wykraczająca poza prawne regulacje, dotykająca psychiatrii, innych gałęzi medycyny i psychologii.

Aby ustalić niezdolność natury psychicznej małżonka do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, niezdolność ta musi się cechować uprzedniością, czyli istnieć jeszcze przed zawarciem małżeństwa oraz mieć absolutny i ciężki charakter. Takie same sytuacje faktyczne u różnych małżeństw mogą zostać ocenione odmiennie. Określone zachowanie jednego małżonka może oznaczać emocjonalną zależność od jego rodziców, a u innego człowieka takie samo zachowanie może zostać uznane za prawidłowe.


poniedziałek, 2 grudnia 2019

Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym?


Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym?

Zwrócenie się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie tego zagadnienia zapowiedział Sąd Okręgowy w Gliwicach. Zgodnie z art. 390  § 1 zd. 1 k.p.c. jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy.

Wątpliwości prawne SO w Gliwicach powstały w czasie rozpoznawania apelacji mieszkańca jednego z śląskich miast, który wystąpił przeciwko Skarbowi Państwa o zadośćuczynienie za naruszenie prawa do życia w czystym środowisku z uwagi na smog uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Sąd wskazał, że kwestia uznania prawa do życia w czystym środowisku za dobro osobiste budzi spory w doktrynie i rozbieżności w orzecznictwie, co wymaga wypowiedzenie się Sądu Najwyższego w tym zakresie.