poniedziałek, 28 września 2015

Aktualności Prawne 28.09.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18.9.2015 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1471);
 • ozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 23.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1472);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U. z 2015 r. poz. 1473);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1474);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1476);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.8.2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1477);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 847);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 848);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 849);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 850);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 851);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 852);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 853);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.6.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2015 r. poz. 854);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 855);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.6.2015 r. o nadaniu orderu i odznaczenia (M.P. z 2015 r. poz. 856);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2015 r. poz. 857);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 858);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 859);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 860);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23.9.2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (M.P. z 2015 r. poz. 861);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 2.9.2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 862);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (M.P. z 2015 r. poz. 863).
Prezydent RP:

 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze;
 • Ustawa 5.9.2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym;
 • Ustawa z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 • Ustawa z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Ustawa z 24.7.2015 r. Prawo o zgromadzeniach;
 • Ustawa z 10.10.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

wtorek, 15 września 2015

Aktualności prawne 15.09.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3.9.2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1377);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 7.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1378);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz.U. z 2015 r. poz. 1379);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1380);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.9.2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz.U. z 2015 r. poz. 1381);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1382);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21.8.2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1383);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 20.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1384);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.9.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385);
 • Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. z 2015 r. poz. 812);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7.9.2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2015 r. poz. 813).

środa, 9 września 2015

Rozliczenia w konkubinacie

Lex.pl w swym artykule omawia orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2015 r., dotyczące wzajemnych rozliczeń konkubentów - partnerów, którzy nie zawarli związku małżeńskiego.

Temat ciekawy i wart uwagi, gdyż w praktyce tego typu spory pomiędzy byłymi partnerami zdarzają się dość często. Zapraszam do lektury na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-inaczej-rozlicza-sie-konkubentow-inaczej-malzonkow-1


wtorek, 8 września 2015

Aktualności prawne 8.09.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.8.2015 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1312);
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z 3.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1313);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1315);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1316);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1317);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4.8.2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. z 2015 r. poz. 1318);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1319);
 • Ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1320);
 • Ustawa z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1321);
 • Ustawa z 10.7.2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1322);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1323);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 21.8.2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2015 r. poz. 803);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 25.8.2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2015 r. poz. 804).