poniedziałek, 16 lipca 2018

Aktualności prawne 19.07.2018

W dniu 19 lipca 2018 r. w życie wchodzą zmiany w następujących aktach prawnych:

· 2018-07-19 - Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)
· 2018-07-19 - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o wyposażeniu morskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 32)
· 2018-07-19 - Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 283 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1398 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2205 t.j.)
· 2018-07-19 - Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r. poz. 376 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623 t.j.)


czwartek, 12 lipca 2018

wtorek, 10 lipca 2018

Aktualności prawne 13.07.2018

W dniu 13 lipca 2018 r. w życie wchodzą zmiany w prawie w następujących aktach:
· 2018-07-13 - Ustawa o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1355)
· 2018-07-13 - Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261)
· 2018-07-13 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648)
· 2018-07-13 - Ustawa o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1314 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1920 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2065 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 t.j.)
· 2018-07-13 -
· 2018-07-13 - Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 377 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 t.j.)
· 2018-07-13 - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130)
· 2018-07-13 - Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184 t.j.)


niedziela, 1 lipca 2018

Aktualności prawne 4.07.2018

W dniu 4 lipca 2018 r. zmianie ulegają następujące akty prawne:

· 2018-07-04 - Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 t.j.)
· 2018-07-04 - Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.)
· 2018-07-04 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151, poz. 987)
· 2018-07-04 - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 428 t.j.)