poniedziałek, 24 listopada 2014

Aktualności Prawne 24.11.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1625);
 • Ustawa z 26.9.2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1626);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1627);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21.11.2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1629);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1630);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21.11.2014 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1631);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.11.2014 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1080).
Prezydent RP 21.11.2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 • Ustawę z 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

piątek, 21 listopada 2014

Czy właściciel lokalu może dowolnie podnosić czynsz najmu?

Z pewnością wielu najemców czasami zadaje sobie takie oto pytanie: "czy właściciel lokalu ma prawo do swobodnego podnoszenia stawki umówionego czynszu? Czy są jakieś granice w tym zakresie?".

Zainteresowanym polecam ten oto artykuł w "GP": http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/836905.html


poniedziałek, 17 listopada 2014

Aktualności prawne 17.11.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1575);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 16.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1576);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1577);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1578);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1579);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1580);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1581);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1582);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz.U. z 2014 r. poz. 1583);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 22.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz.U. z 2014 r. poz. 1584);
 • Ustawa z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1585);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4.11.2014 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1586);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1587);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1588);
 • Ustawa z 10.10.014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1589);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1590);
 • Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1061);
 • Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1062);
 • Komunikat nr 11/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2014 r. poz. 1063);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 października 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 1064);
 • Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1065);
 • Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1066);
 • Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego (M.P. z 2014 r. poz. 1067);
 • Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego (M.P. z 2014, poz. 1068);
 • Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1069);
 • Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1070);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (M.P. z 2014 r. poz. 1071);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa (M.P. z 2014 r. poz. 1072).

środa, 12 listopada 2014

Aktualności prawne 12.11.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1538);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.8.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. z 2014 r. poz. 1540);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 20.8.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2014 r. poz. 1541);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1545);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4.11.2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 3.11.2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1547);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.11.2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1548);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.11.2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1549);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1550);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1551);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1552);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 6.11.2014 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1553);
 • Ustawa z 7.11.2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1554);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.11.2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1555);
 • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 10.7.2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2014 r. poz. 1052)
Prezydent RP w dniu 10 listopada 2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 7.11.2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 26.9.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym