wtorek, 22 grudnia 2015

Aktualności Prawne 22.12.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.12.2015 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2151);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 1.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2152);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.12.2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2153);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.12.2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 2154);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.12.2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2155);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2157);
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 2158);
 • Umowa między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2159);
 • Oświadczenie rządowe z 10.11.2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2160);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (M.P. z 2015 r. poz. 1281).

czwartek, 17 grudnia 2015

Aktualności Prawne 17.12.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3.12.2015 r. sygn. akt K 34/15 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2129);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2130);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2131);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4.12.2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2132);
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 3.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2133);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 13.11.2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2134);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2136);
 • Porozumienie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej podpisane w Poznaniu dnia 21 września 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1260);
 • Oświadczenie rządowe z 26.11.2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej, podpisanym w Poznaniu dnia 21 września 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1261);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisana w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1262);
 • Oświadczenie rządowe z 2.12.2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisaną w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1263);
 • Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z 10.12.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M.P. z 2015 r. poz. 1264);
 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 24.11.2015 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. z 2015 r. poz. 1265);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1266);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1267);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1268);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1269);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom (M.P. z 2015 r. poz. 1270).