poniedziałek, 18 lutego 2019

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich może naruszać wolność zrzeszania się

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich zawiera regulacje, które budzą wątpliwość Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie konstytucyjnej wolności zrzeszania się. Rzecznik zwrócił się do Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę części przepisów.

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy, na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Natomiast art. 4 ust. 5 stanowi, że  jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich. RPO zauważa, że ustawodawca nie przewiduje takich ograniczeń np. wobec stowarzyszeń, czy związków zawodowych.

Nadto RPO wskazuje na art. 9 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpisuje koło gospodyń wiejskich do rejestru - po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa, a założyciele koła spełniają wymagania ustawy.  W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, regulacja przyznaje Prezesowi ARiMR zbyt szerokie kompetencje, które powinny przysługiwać sądowi rejestrowemu.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-ustawa-o-kolach-gospodyn-wiejskich-ogranicza-konstytucyjna-wolnosc-zrzeszaniaśroda, 13 lutego 2019

Podjęcie pracy na rzecz konkurencji nie zawsze uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika


Pracodawca rozwiązał z pracownicą czasopisma stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu wywiadu, który przeprowadziła z celebrytką i opublikowała w konkurencyjnej gazecie pod swoim nazwiskiem. Jako że gwiazda niechętnie udzielała wywiadów, pracodawca uznał przeprowadzenie rozmowy dla konkurencyjnego czasopisma za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy, który stwierdził, iż narażenie na straty finansowe pracodawcy nie miało potwierdzenia w wynikach sprzedaży, a liczba celebrytów, z którymi można przeprowadzić wywiad jest znaczna.

W toku procesu pracodawca powoływał się na treść umowy o pracę, w której strony zawarły obowiązek pracownicy zawiadamiania czasopisma o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Sąd Najwyższy skrytykował przedmiotowe postanowienie umowne, wskazując, że informacja  o zamiarze spożytkowania czasu wolnego pracownika należy do sfery prywatności, a więc  jest jego dobrem osobistym, którego pozostaje on dysponentem. SN wskazał że żaden przepis kodeksu pracy nie uprawnia pracodawcy expressis verbis do żądania takiej danej  osobowej  - z wyjątkiem przebiegu zatrudnienia (Sygn. akt II PK 231/17).

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/302109978-Dorabianie-na-boku-u-konkurencji-nie-zawsze-uzasadnia-dyscyplinarke---wyrok-SN.htmlponiedziałek, 4 lutego 2019

Transkrypcja aktu urodzenia dziecka urodzonego przez matkę zastępczą

Francuski Sąd Kasacyjny złożył wniosek o wydanie przez ETPC opinii doradczej w sprawie treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez tzw. surogatkę. Sąd skierował zapytanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy dopuszczalne jest dokonanie transkrypcji (rejestracji) zagranicznego aktu urodzenia w ten sposób, że jako ojciec dziecka zostanie wpisany jego ojciec biologiczny, zaś matka zostanie określona jako nieznana.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka na kanwie powyżej sprawy złożyła do ETPC opinię prawną, w której stanęła na stanowisku, że jeżeli istnieje zagraniczny akt urodzenia stwierdzający, że dziecko zostało urodzone przez surogatkę (i legalnie zarejestrowane za granicą), było wychowywane przez biologicznego ojca i matkę przyjmującą od urodzenia oraz powstała się między nimi silna więź emocjonalna, jednocześnie dobro dziecka nie uzasadnia odmowy uznania macierzyństwa matki przyjmującej, to transkrypcja aktu urodzenia powinna zostać dokonana w całości, tzn. zarówno względem ojca, jak i matki przyjmującej.

Źródło: http://www.hfhr.pl/opinia-do-etpc-w-sprawie-transkrypcji-aktow-urodzenia-dzieci-urodzonych-przez-surogatki/


środa, 30 stycznia 2019

Zwolnienie od pracy działaczy związkowych tylko za 14-dniowym uprzedzeniem

Zarząd zakładowej organizacji związkowej występuje z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy swojego działacza co najmniej na 14 dni przed początkiem planowanego okresu zwolnienia. Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały obowiązku złożenia takiego wniosku za uprzedzeniem pracodawcy.

Pracodawca udziela zwolnienia po rozpatrzeniu wniosku, a ma na to 7 dni. Nie musi się zgadzać na zaproponowany okres zwolnienia, ale też nie może wyznaczyć tego okresu arbitralnie. Zwolnienia od pracy może udzielić na inny niż wskazany przez zarząd zakładowej organizacji związkowej okres na podstawie pisemnego porozumienia z tą organizacją.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

Z rozporządzeniem można się zapoznać na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002323/O/D20182323.pdf


czwartek, 24 stycznia 2019

Wykonanie badań technicznych pojazdów sprzecznie z prawem i stanem faktycznym nakłada na organ obowiązek cofnięcia uprawnień diagnosty

Diagnosta wykonał badania techniczne samochodu, nie zauważając rozbieżności między numerem VIN w pojeździe, a  numerem ujawnionym w jego dowodzie rejestracyjnym. Niezgodność zauważył dopiero podczas kolejnych badań i wtenczas nie dopuścił samochodu do ruchu. Na skutek niedopatrzenia zaistniałego podczas pierwszego badania, starosta cofnął mu uprawnienie diagnosty.

Sąd Administracyjny w Kielcach, do którego sprawa trafiła oddalił skargę diagnosty, wskazując, że ustawodawca przywiązuje dużą wagę do przygotowania zawodowego i profesjonalizmu diagnosty zważając, że od jego umiejętności i rzetelności zależy stan techniczny pojazdów, a co za tym idzie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z tych względów, od diagnosty, który pełni funkcję publiczną, należy wymagać szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i nienaruszania obowiązujących przepisów.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/kontrola-pojazdow-latwo-utracic-uprawnienia-diagnosty,359279.htmlśroda, 23 stycznia 2019

Wydanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych jest niezgodne z prawem bankowym

Zgodnie z art. 485 § 3 k.p.c. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Przepis ten jest niezgodny z  art. 95 ust. 1 i 1a Prawa bankowego, w myśl których moc prawna ksiąg rachunkowych banków i sporządzonych na ich podstawie wyciągów nie obowiązuje w  postępowaniu cywilnym.

Inicjatywa nowelizacji k.p.c. w zakresie uchylenia art. 485 § 3  wyszła od  Stowarzyszenia "Stop Bankowemu Bezprawiu" i aktualnie oczkuje na pierwsze czytanie w Sejmie.

Źródło: www.prawo.pl/biznes/ksiegi-bankowe-nie-beda-podstawa-wydania-nakazu-zaplaty,360038.htmlponiedziałek, 21 stycznia 2019

Wideokonferencja jako jedna z form zgromadzenia wspólników

Ustawodawca pracuje nad zmianami w kodeksie spółek handlowych umożliwiającymi przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji).

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych, umowa spółki z o.o. będzie mogła dopuszczać zgromadzenie wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym i komunikację wspólników w czasie rzeczywistym, w ramach której będą mogli wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia a także wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Projekt zmian został przygotowany pośrednio z inicjatywa obywatelskiej w postaci wystąpień adresowanych do Kancelarii Prezydenta RP przez Fundację - Centrum im. Adama Smitha.

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1191-2018/$file/8-020-1191-2018.pdf