czwartek, 6 lutego 2020

Kary za utrudnianie polowań

Kary za utrudnianie polowań.

Z końcem stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy zwanej "lex Ardanowski", zmieniającej przepisy mające ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym wirusa afrykańskiego pomoru świń. Nowe regulacje maja ułatwić myśliwym stosowanie prawa łowieckiego wobec dzików mogących być nosicielami tej choroby.

Środowiska prawnicze oraz ekologiczne zauważają, że nowe unormowania mogą uderzyć w zwyczajnych ludzi przebywających w lesie, ponieważ ustawa
kary za celowe utrudnianie lub uniemożliwianie polowań,  w tym karę nawet pozbawienia wolności do roku. Jednocześnie ma być karalne udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego. Przeciwnicy zmian podkreślają, że przepisy uprzywilejowują  myśliwych, a nie stanowią realnego rozwiązania problemu chorób dzikich zwierząt oraz że nie zwiększają bezpieczeństwa ludzi przebywających w lesie z uwagi na umożliwienie dotychczas zakazanego tłumienie strzałów.

https://www.rp.pl/Ochrona-srodowiska/301299921-Lex-Ardanowski-prezydent-podpisal-ustawe-o-karaniu-za-blokade-polowan.html


poniedziałek, 3 lutego 2020

Wysokość alimentów zależy od liczby posiadanych dzieci i ich potrzeb

Wysokość alimentów zależy od liczby posiadanych dzieci i ich potrzeb.

Sąd Okręgowy w Olsztynie 1 grudnia 2019 r., (sygn.VI RCa 206/19) wydał wyrok, w sprawie o zwiększenie alimentów przeciwko ojcu, któremu w nowym związku urodziło się kolejne dziecko. Matka jego dzieci z pierwszego związku wniosła o zwiększenie alimentów na obie córki w łącznej w kwocie z 950 zł do 2000 zł. Sąd zgodził się ze stanowiskiem powódki, że koszty utrzymania dzieci z pierwszego związku faktycznie zwiększyły się, co było związane z ich dojrzewaniem, jednakże z uwagi na fakt, że pozwanemu urodziło się kolejne dziecko, mężczyzna nie jest w stanie ponosić jeszcze większych kosztów utrzymania starszych dzieci, wobec czego Sąd nie przychylił się do żądań pozwu.

Okolicznością wpływającą na niezwiększanie obowiązku alimentacyjnego wobec starszych dzieci stała się choroba najmłodszego dziecka i konieczność zapewnienie mu specjalistycznego leczenia, podczas gdy starsze były zdrowe.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/alimenty-gdy-zobowiazany-ma-kilkoro-dzieci-wysokosc-nie-moze-byc,497271.html


czwartek, 30 stycznia 2020

Czy pracownik może krytykować pracodawcę na forum internetowym?

Pracownik może krytykować pracodawcę, ponieważ gwarantuje mu to zasada wolności wypowiedzi zapisana w Konstytucji. Jednakże internetowa krytyka pracodawcy może pociągać za sobą negatywne dla pracownika skutki, zwłaszcza jeżeli jej dozwolone granice zostaną przekroczone.

Po pierwsze pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę powołując jako podstawę swojej decyzji utratę zaufania do pracownika czy też naruszenie dbałości o dobro zakładu pracy. Pracodawca może również rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia (tj. w trybie dyscyplinarnym), gdy ten ujawnia w internecie informacje, które są objęte tajemnicą pracodawcy. Ponadto pracownik może również ponosić wobec pracodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą na gruncie cywilnoprawnym a także odpowiedzialność karną za przestępstwa
zniesławiania i znieważenie.  Każdy ma prawo do rzeczowej merytorycznej krytyki, ale kwestionowanie decyzji pracodawcy przy użyciu słów obraźliwych czy wulgaryzmów wykracza poza granice takiej krytyki.

Źródło: https://bezprawnik.pl/krytyka-pracodawcy-w-internecie/

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Badanie wariografem tylko dowodem pomocniczym

Badanie wariografem tylko dowodem pomocniczym.

W aktualnym stanie prawnym zgodnie z art. 171 §5 k.p.k. niedopuszczalne jest wpływanie  na  wypowiedzi  osoby  przesłuchiwanej  za  pomocą  środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem. Zgodnie z taką treścią przepisu, zeznania i oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi bądź uzyskane wbrew tym zakazom nie mogą stanowić dowodu.
 
Wariograf może być jednak stosowany za zgodą osoby przesłuchiwanej w związku z innymi czynnościami dowodowymi np. w ramach badania przez biegłego. Zgodnie z art. 192a § 2 k.p.k. dopuszczalne jest również stosowanie badania wariograficznego w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych. Zasadniczo, orzecznictwo nie zna takiej sytuacji, w której dowód z badań wariografem stanowiłby wyłączną podstawę skazania.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/badanie-wariografem-jako-dowod-ms-nie-planuje-wprowadzenia,497305.html


czwartek, 23 stycznia 2020

Pracownik, który stracił rękę w wypadku przy pracy, ma prawo do odpowiedniej, zaawansowanej technologicznie protezy

Pracownik, który stracił rękę w wypadku przy pracy, ma prawo do odpowiedniej zaawansowanej technologicznie protezy.


Jeżeli pracownik z wyłącznej winy pracodawcy stał się niepełnosprawny, pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów leczenia (w tym protezy), tak aby przywrócić sprawność pracownikowi. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 10 października 2019 r. (sygn. akt I ACa 1128/18) stwierdził, że poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, która obejmuje także koszty nabycia odpowiedniej protezy.
 

Co za tym idzie, pracownik ma prawo nie tylko do taniej kosmetycznej protezy, ale do odpowiedniego produktu dostępnego na rynku, również zaawansowanego technologicznie. Tylko taka proteza może poprawić sprawność poszkodowanego, zmniejszyć ból odczuwalny przy sztywnej protezie oraz poczucie wstydu, a nawet pomóc w powrocie do pracy.

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/funkcjonalna-proteza-dla-pracownika-ktory-stracil-reke-z-winy,497219.html


poniedziałek, 20 stycznia 2020

Niewyrażenie zgody na leczenie uzdrowiskowe powinno być wydane w formie zaskarżalnej decyzji

Niewyrażenie zgody na leczenie uzdrowiskowe powinno być wydane w formie zaskarżalnej decyzji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe, przewiduje, że na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie przysługuje odwołanie (§ 5 ust. 3).

Mimo to ubezpieczony, któremu odmówiono potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe, wniósł  skargę do dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w trybie art. 227 k.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał, że niewyrażenie zgody na skierowania na kurację uzdrowiskową powinno być wydane w formie decyzji, na którą przysługuje skarga. Wyłączenie odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe spod kontroli sądów administracyjnych stanowiłoby, zdaniem WSA, pozbawienie świadczeniobiorców ochrony sądowej.

Źródło: https://www.rp.pl/Zdrowie/301149977-Odmowa-kuracji-w-sanatorium-moze-byc-zaskarzona-do-sadu---wyrok-WSA.html


czwartek, 16 stycznia 2020

Zerowy PIT dla młodych bez oświadczenia pracownika


Zerowy PIT dla młodych bez oświadczenia pracownika.

Od tego roku na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek automatycznego stosowania zwolnienia z podatku dochodowego osób fizycznych poniżej 26 roku życia. Płatnik podatku nie może wymagać, aby tak jak było do tej pory, pracownik/zleceniobiorca najpierw składał oświadczenie, które upoważni płatnika do zastosowania zwolnienia z PIT.

Zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych są młodzi podatnicy osiągający przychód z pracy bądź ze zlecenia uzyskany do dnia ukończenia dwudziestego szóstego roku życia przy założeniu, że przychód ten nie przekroczył 85 528 złotych (w bieżącym roku) oraz nie jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 albo art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/6415978,Zerowy-PIT-dla-mlodych-w-2020-r-nie-wymaga-oswiadczenia.html