poniedziałek, 23 czerwca 2014

Aktualności prawne 23.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 799);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 800);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 801);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 802);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.5.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2014 r. poz. 803);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9.6.2014 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013 (Dz.U. z 2014 r. poz. 804);
 • Ustawa z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 805);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.6.2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 806);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 807);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 808);
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8.5. 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 809)
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.6.2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. z 2014 r. poz. 492);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.6.2014 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (M.P. z 2014 r. poz. 493).

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Aktualności prawne 16.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5.6.2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 778);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.6.2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 779);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5.6.2014 r.. w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację (Dz.U. z 2014 r. poz. 780);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 5.6.2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych (M.P. z 2014 r. poz. 453);
 • Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z 13.6.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2014 r. poz. 454).

Prezydent RP podpisał:

 • Ustawa z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 24.4.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

Sejm RP - ustawy uchwalone na 69 posiedzeniu:
 • o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego;
 • o ochronie Znaku Polski Walczącej;
 • o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym;
 • o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym;
 • o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;
 • o zmianie ustawy o ochronie roślin;
 • o zmianie ustawy o rachunkowości;
 • o zmianie ustawy o lasach;
 • o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

wtorek, 10 czerwca 2014

Projekt zmian w sprawie ryczałtu za korzystanie ze służbowego auta do celów prywatnych

Jak wskazuje Dziennik Gazeta Prawna, w planie dzisiejszych prac rządu znajduje się tzw. "czwarty pakiet deregulacyjny". Jednym z jego elementów, nad którym będzie obradował rząd, jest kwestia sposobu opodatkowania podatników, którzy korzystają z aut służbowych do celów prywatnych.

Projekt zakłada, iż użytkownicy aut firmowych będą objęci ryczałtem, którego miesięczny limit wynosi 250 zł i 400 zł - w zależności od pojemności silnika auta, z którego korzystają. Niższy ryczałt dotyczyć ma pojazdów o pojemności silnika do 1600 cm, zaś wyższy ryczałt silników o pojemności powyżej 1600 cm.

Kwota ryczałtu byłaby co miesiąc doliczana do wynagrodzenia pracownika i opodatkowana podatkiem dochodowym. Przy 18% skali podatku daje to zatem odpowiednio kwoty podatku w wysokości 45 zł i 72 zł. Projekt zakłada również, iż w przypadku sporadycznego korzystania przez pracownika ze służbowego auta do celów prywatnych, korzystanie to rozliczane byłoby proporcjonalnie, za każdy dzień korzystania z osobna jako 1/30 wartości ryczałtu.


Aktualności prawne 10.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 28.5.2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek (Dz.U. z 2014 r. poz. 758);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 29.5.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 759);
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.2.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 760);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.5.2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 761);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.5.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 762);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 20.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 763);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 26.5.2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 764);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 8.4.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 765);
 • Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z 30.5.2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. z 2014 r. poz. 434);
 • Uchwała nr 76 Rady Ministrów z 29.4.2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w R odzinie na lata 2014–2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445).

czwartek, 5 czerwca 2014

Aktualności prawne 5.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.5.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 742);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 24.2.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 743);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 744);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27.5.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 398); 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego:

Odpłatność za studia w uczelniach publicznych 
 5.6.2014 r. Trybunał Konstytucyjny (K 35/11) wniosek o zbadanie zgodności art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz ust. 1b, a także art. 170a ustawy z 27.7.2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu ustalonym w art. 1 ustawy z 18.3.2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2 i art. 70 ust. 2 Konstytucji RP. 
  

Prawo do korzystania z obrońcy, zasady udostępniania akt w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 
 3.6.2014 r. Trybunał Konstytucyjny (K 19/11) po rozpoznaniu połączonych wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności: 
 1) art. 4 ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, ze zm.) w zakresie, w jakim pomija prawo do korzystania z obrońcy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających przez osoby, co do których istnieją uzasadnione podstawy do sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie, z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.), 
2) Art. 38 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odpowiedniego stosowania w postępowaniach w sprawach o wykroczenia na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających art. 156 § 5 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.), z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 3 lit. b Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

orzekł, że:
 1. Art. 4 ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, ze zm.) w zakresie, w jakim pomija prawo osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 54 § 1 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
2. Art. 38 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje na etapie czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 54 § 1 tej ustawy, prawa dostępu do akt dla osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

wtorek, 3 czerwca 2014

Aktualności prawne 3.06.2014

W ramach zapewnienia czytelnikom bloga jak najświeższych informacji prawnych postanowiliśmy z większą częstotliwością informować o aktualnych zmianach w prawie, uchwałach Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego oraz skrótowo o wybranym orzecznictwie.

Informacje te będą miały postać esencjonalną, tak jak poniżej.

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 730);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 14.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 731);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.4.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 732);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 14.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2014 r. poz. 733). 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego:

Upoważnienie do odbioru pisma sądowego

Sąd Najwyższy uchwałą z 30.5.2014 r. (III CZP 20/14) orzekł, że w postępowaniu wszczętym po dniu wejścia w życie art. 139 § 1[1] KPC pismo sądowe może zostać odebrane przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego udzielonego przed dniem 3 maja 2012 r.

Nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych

Sąd Najwyższy uchwałą z 30.5.2014 r. (III CZP 22/14) orzekł, że:

1. Nadając klauzulę wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych wydanym w postępowaniach wszczętych przed dniem 7 lipca 2013 r. oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, w treści klauzuli wykonalności nie wskazuje się informacji objętych treścią § 2[1] rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5.4.2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2012 r., poz. 443 ze zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 859).

2. Sąd Najwyższy odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Sejm RP 3.06.2014

Ustawy uchwalone na 68. posiedzeniu Sejmu:
 • o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw;
 • o prawach konsumenta;
 • o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej;
 • o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o transporcie kolejowym;
 • o zmianie ustawy - Prawo energetyczne;
 • o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.
Uchwały podjęte na 68. posiedzeniu Sejmu:
 • w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.