piątek, 13 grudnia 2013

Prawo jazdy do wymiany

12 grudnia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny w swym wyroku orzekł o zgodności art. 75, 76 i 124 ustawy o kierujących pojazdami z Konstytucją RP. Sprawa trafiła na wokandę Trybunału Konstytucyjnego w związku z zaskarżeniem przez grupę posłów przepisów, wprowadzających obowiązek regularnej wymiany dokumentu prawa jazdy.

Dla przypomnienia - nowe przepisy zostały wprowadzone jako implementacja dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, której celem jest m.in. ujednolicenie wzoru dokumentu prawa jazdy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Konsekwencją nowych zapisów ustawodawcy polskiego jest to, iż od dnia 19 stycznia 2013 r. prawa jazdy wydawane są wyłącznie na czas określony - 15 lat. Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. zmuszone będą je wymienić w okresie od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r.

Nie jest tajemnicą, że wymiana prawa jazdy to czas spędzony w urzędzie i oczywiście opłata - 100 zł - na dziś...


wtorek, 26 listopada 2013

Cash back, czyli bankowe nagrody i premie

W ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się programy typu cash back. W ramach takiego programu klienci otrzymują zazwyczaj np. zwrot pieniędzy za większe czy też częstsze zakupy lub za korzystanie z określonych usług. Banki starają się w ten sposób kusić klientów, skłaniać do korzystania właśnie z ich usług i produktów. Dla klienta jest to zatem pewna korzyść, a gdzie korzyść tam i fiskus. Powstaje zatem bardzo praktyczne pytanie: o ewentualne opodatkowanie takich premii i nagród dla klienta.

Organy podatkowe przyjmują stanowisko, wedle którego zwrot klientowi gotówki stanowi przychód, podlegający opodatkowaniu. W ocenie organów podatkowych ewentualne nagrody mogą przybierać jedynie postać rzeczową.

Na szczęście dla klientów ze stanowiskiem fiskusa nie zgadzają się sądy. Wrocławski Wojewódzki Sąd Administracyjny w jednej z rozpoznawanych spraw uznał, iż premie przyznawane klientom przez bank w ramach programu cash back, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, stanowią nagrody uzyskane przez klientów w ramach sprzedaży premiowej i są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. W praktyce stosowane przez banki programy typu cash back z reguły zakładają, iż wypłacane premie nie przekraczają jednorazowo kwoty 760 zł. Podobne stanowisko wyraziły sądy w Gdańsku oraz Warszawie.

Eksperci przyznają również, iż zliczenie kwot wypłaconych tytułem premii powinno następować w oparciu o konkretny okres rozliczeniowy, którym najczęściej jest miesiąc. Nie powinno zatem w takim wypadku sumować się uzyskanych kwot na przestrzeni całego roku.piątek, 25 października 2013

Case Study: nagrody jubileuszowe i dodatki za wieloletnią pracę dla dyrektora, kierownika, księgowego i innych osób zarządzających zakładem pracy

Zainspirowany dość ciekawym problemem prawnym, z jakim zwrócił się do mnie jeden z Klientów, postanowiłem poświęcić chwilę czasu na opisanie zagadnienia prawnego, które może zainteresować pewną grupę odbiorców - osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Do kręgu tych osób można zaliczyć m.in. dyrektorów, kierowników, o ile kierują oni zakładem pracy, ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, a także głównych księgowych.

Stan faktyczny, będący podstawą niniejszych przemyśleń, dotyczył co prawda instytucji kultury - jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną, utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę), niemniej jednak poniższe wnioski będą aktualne również dla prywatnych przedsiębiorstw, spółek itp. podmiotów.

Pomijając w tym miejscu dość długi wywód prawny na temat podstaw przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi instytucji kultury, przejdę od razu do sedna sprawy. Zgodnie z art. 77(2) par. 1 Kodeksu pracy Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Często regulamin taki przewiduje różnego rodzaju przywileje, jak np. dodatki, nagrody jubileuszowe, nagrody za wieloletnią pracę itp. Zasadniczo więc nasz wspomniany dyrektor, kierownik, główny księgowy czy inna osoba, zarządzająca zakładem pracy w imieniu pracodawcy mogłaby dojść do wniosku, iż na podstawie przyjętego u danego pracodawcy regulaminu wynagradzania, bądź też na podstawie obowiązującego układu zbiorowego pracy, jest ona uprawniona do przewidzianych tam nagród czy dodatków. Niestety wniosek taki jest nieprawidłowy.

Zgodnie z brzmieniem art. 241(26) par. 2 Kodeksu pracy układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Oznacza to, że postanowienia zakładowego układu pracy nie będą miały zastosowania do tychże osób.  Zastosowania w stosunku do nich nie znajdą także postanowienia regulaminu wynagradzania, bowiem w myśl art. 77(2) par. 5 Kodeksu pracy do regulaminu wynagradzania stosuje się odpowiednio m.in. właśnie przepis art. 241(26) par. 2 Kodeksu pracy. Na bazie powyższych przepisów utrwaliła się linia orzecznicza Sądu Najwyższego, która emanuje chociażby w wyroku tegoż Sądu z dnia 11 lutego 2005 r., I PK 167/04.

Wniosek, płynący z powyższych rozważań, jest dość prosty: zatrudniając się na stanowisku dyrektora, kierownika czy głównego księgowego, który ma zarządzać zakładem pracy w imieniu pracodawcy (czyli np. oddziałem banku, placówką handlową itp.) nie liczmy na "profity", wynikające z regulaminu wynagradzania czy zakładowego układu zbiorowego. Wszelkie premie, dodatki i inne tego typu świadczenia powinny być wyszczególnione bezpośrednio w umowie o pracę. Tylko w niektórych przypadkach możliwe będzie bowiem ich nabycie  na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę.środa, 23 października 2013

Pijany rowerzysta nie trafi do więzienia

Co prawda sezon rowerowy dla znacznej większości rowerzystów dobiega już końca, niemniej jednak przed przyszłą wiosną i rozpoczęciem kolejnego sezonu warto zwrócić uwagę na dość istotną zmianę przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności karnej w stosunku do rowerzysty, prowadzącego swój jednoślad "po kilku głębszych".

Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 17 października 2013 r. nowelizacja Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw znosi sankcję pozbawienia wolności dla nietrzeźwych rowerzystów - będą oni odpowiadać na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Więcej o wspomnianej nowelizacji czytaj w "GP" na: http://prawo.gazetaprawna.pl/,nowelizacja-kpk.html


wtorek, 1 października 2013

Nowe zasady urlopu wychowawczego

Dziś wchodzi w życie ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. poz. 1028). Wprowadza ona zasadę, według której miesiąc urlopu wychowawczego zarezerwowany jest do wyłącznego wykorzystania przez jednego z rodziców jako ta część urlopu wychowawczego, która nie może być przeniesiona. Oznacza to, iż pracujący rodzice będą mogli spędzić więcej wspólnego czasu na opiece nad dzieckiem.

Wydłużeniu z 3 do 4 miesięcy ulega okres równoczesnego korzystania z urlopu. Jednocześnie zmiana pozwala na dzielenie urlopu na 5 części. 

Nowa regulacja oznacza krótszy okres wychowawczy dla rodziców z pełnych rodzin w przypadku, gdy któreś z nich nie wykorzysta wspomnianego jednomiesięcznego wyłącznego okresu opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy wyniesie w takiej sytuacji do 35 miesięcy.

wtorek, 17 września 2013

Zdjęcia w sieci, czyli rozpowszechnianie wizerunku i nie tylko...

W ostatnich latach liczba użytkowników wszelkiego rodzaju portali społecznościowych wzrosła kilku-kilkunastokrotnie. W ramach korzystania z tego typu portali użytkownicy często zamieszczają zdjęcia, przedstawiające nie tylko ich, ale także osoby trzecie.

Czy rozpowszechnianie wizerunku danej osoby jest dopuszczalne, a jeśli tak to na jakich zasadach? Czy tak popularne "tag'owanie" na np. starych szkolnych zdjęciach może być poczytane za niezgodne z zasadą ochrony danych osobowych?

O tym ciekawym problemie prawno-społecznym czytaj w "GP" na: http://prawo.gazetaprawna.pl/zdjecia-w-sieci.html


poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Czy musimy ujawniać swój kod pocztowy przy zakupach?

Któż z nas nie zetknął się z sytuacją, gdy podczas płacenia za zakupy w hipermarkecie czy innym dużym sklepie personel zadał pytanie o nasz kod pocztowy?

Czy mamy obowiązek udzielenia tego typu informacji czy też informowanie o naszym kodzie pocztowym jest dobrowolne? Jakie skutki może pociągnąć za sobą ujawnianie tego typu informacji?

Co na ten temat sądzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych? Oto odpowiedź: http://www.lex.pl/czytaj/nie-musimy-podawac-koduwtorek, 30 lipca 2013

Uciążliwy lokator we Wspólnocie Mieszkaniowej

Czy wspólnota mieszkaniowa, a raczej właściciele lokali, tworzący tę wspólnotę, są bezradni wobec uciążliwych lokatorów, którzy swoim rażącym zachowaniem godzą w porządek publiczny lub też długotrwale nie uiszczają opłat, związanych z lokalem?

O tym jakiego rodzaju środki prawne przysługują wspólnocie w tego typu sytuacjach czytaj w GP pod adresem: http://gazetaprawna.pl/nie-placisz-za-mieszkanie-wspolnota-je-sprzeda.html

W przypadku dalszych wątpliwości tradycyjnie zapraszamy na naszą stronę Internetową lub do bezpośredniego kontaktu.


środa, 3 lipca 2013

Taryfikator mandatów niekonstytucyjny?

Z informacji przekazanych przez Gazetę Prawną wynika, iż Prokurator Generalny sformułował szereg wątpliwości pod adresem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien, nakładanych w drodze mandatów karnych, zawierającego tzw "taryfikator". Warto zapoznać się z zarzutami Prokuratora Generalnego, który zarzuca temu rozporządzeniu niekonstytucyjność praktycznie w całym zakresie.wtorek, 2 lipca 2013

Chaos na polskim rynku ubezpieczeniowym

Polski rynek ubezpieczeniowy sprawia wrażenie chaotycznego. Jak wskazuje portal Lex.pl, powołując się na badania ekspertów z katedry prawa ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, na naszym rynku jest obecnie około 150 rodzajów ubezpieczeń.

Tak duża liczba ubezpieczeń skutkuje bałaganem i nieładem. Obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej podlegają nie tylko kierowcy, ale także niektóre grupy zawodowe, jak chociażby lekarze, adwokaci, księgowi.

O wątpliwościach, dotyczących tak dużej liczby ubezpieczeń czytaj więcej na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/nadmiar-przepisow-ubezpieczeniowych-zniecheca-do-dobrowolnego-ubezpieczania-sie


wtorek, 4 czerwca 2013

Nowe przepisy w zakresie badań lotniczo-lekarskich.

5 czerwca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. dotyczące badań lekarsko-lotniczych.

Nowe przepisy określają szczegółowo warunki, tryb i zasady przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich.środa, 29 maja 2013

Zmiany w Kodeksie pracy - urlop macierzyńki i wychowawczy

Jak wskazuje portal "Lex.pl", we wtorek Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks pracy. Nowe rozwiązania są po części konsekwencją postulatów rodziców dzieci, które urodziły się w I kwartale 2013 r. Poprzednia zmiana przepisów sprawiła bowiem, iż ta grupa rodziców nie była uprawniona do skorzystania z nowych, dłuższych urlopów rodzicielskich.

Ponadto do Kodeksu pracy wprowadzono poprawkę, umożliwiającą wykorzystanie bezpłatnego urlopu wychowawczego do 5 roku życia dziecka, nie zaś do 4, jak było to do tej pory.czwartek, 23 maja 2013

Pracownik przywrócony do pracy ma prawo do maksymalnie trzech pensji

W środę Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał kwestię przysługującego osobom przywróconym do pracy wynagrodzenia za czas pozostawania bez zatrudnienia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego był rezultatem sprawy niesłusznie zwolnionego związkowca jednej ze spółek kolejowych.Po uzyskaniu korzystnego dla siebie wyroku pracownik powrócił do pracy po prawie 2,5 roku od zwolnienia.

W rozpoznawanej sprawie pracodawca odmówił w ogóle wypłaty wynagrodzenia dla niesłusznie zwolnionego pracownika, argumentując swoje stanowisko faktem nieprawidłowego (niezgodnego ze statutem) powołania go do władz związku zawodowego.

Rozpoznający tę sprawę sąd przychylił się do stanowiska pracodawcy i potwierdził, iż wybór pracownika do władz związkowych był nieprawidłowy. Jednocześnie sąd powziął wątpliwość czy sprawiedliwe i zgodne z prawem jest przyznanie pracownikowi jedynie trzymiesięcznego wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy, podczas gdy faktycznie pozostawał on bez zatrudnienia przez znacznie dłuższy okres.

Trybunał Konstytucyjny potwierdził zgodność art. 57 par. 1 Kodeksu pracy z Konstytucją, który przewiduje właśnie takie zasady przyznawania wynagrodzeń dla osób przywróconych do pracy. Wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy przysługuje jedynie pracownikom, znajdującym się pod szczególną ochroną (kobieta w ciąży, pracownik w trakcie urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego, działacz związkowy.).

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny podkreślił ponadto, iż w przypadku zwolnienia pracownika z pracy, łamiącego prawo i mającego charakter czynu niedozwolonego, pracownik ma możliwość dochodzenia naprawienia szkody przez zapłatę odszkodowania na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym.


poniedziałek, 20 maja 2013

Projekt zmian w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne

Jak wskazuje GP, resort pracy przedstawił projekt zmian do ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
Przedstawione rozwiązania przewidują m.in. oskładkowanie osób, zasiadających w radach nadzorczych. Obowiązek opłacania ubezpieczenia z tego tytułu ma być niezależny od tego, czy osoba zasiadająca w radzie nadzorczej odprowadza już składki z innego tytułu.

Niemniej jednak projektodawcy przewidują pewne ograniczenie kwotowe przychodu, powyżej którego składki nie będą musiały być już odprowadzane. 

Projekt przewiduje także zmiany w zakresie opłacania składek dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia.


czwartek, 9 maja 2013

Sposób na pozbycie się nieruchomości

Zazwyczaj działania wspólnot mieszkaniowych, administratorów czy też osób zarządzających nieruchomościami ukierunkowane są na szeroko rozumiane pozyskiwanie praw, powiększanie posiadanego majątku. W tym celu ww. podmioty dokonują czynności takich jak zawieranie umów kupna określonych rzeczy, umów dzierżawy, użytkowania, występują z wnioskami o zasiedzenie nieruchomości itp. Działania te mają zatem poszerzać aktywa właścicieli, wspólnoty.

Można sobie jednak wyobrazić sytuację, w której właściciel, wspólnota, czy też zarządzający nieruchomością lub nią administrujący, będą zainteresowani "umniejszeniem" majątku - pozbyciem się jakiejś rzeczy ruchomej bądź nieruchomości, która do tej pory wchodziła w skład majątku na zasadzie własności, z uwagi na np. brak dalszej potrzeby korzystania z określonej rzeczy ruchomej czy też niemożności lub z powodu braku możliwości jej zbycia w drodze tradycyjnej umowy sprzedaży.

O tym w jaki sposób można pozbyć się nieruchomości czytaj na: http://www.kancelaria-kurzeja.pl/sposób-na-pozbycie-się-nieruchomości.html


środa, 17 kwietnia 2013

Przyspieszenie procedury rejestracji spółki

Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów ma zostać przedstawiony projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Sygnalizowana jest możliwość wprowadzenia zmian, które wpłyną na  przyspieszenie procesu kompletnej rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców, a co za tym idzie - możliwość szybszego podjęcia działalności przez nową spółkę.

Aktualna zasada "jednego okienka" nie funkcjonuje w pełni poprawnie. Porównując sytuację noworejestrowanych spółek z sytuacją osób fizycznych, rozpoczynających działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można bez trudu dostrzec, iż spółki są w znacznie gorszej sytuacji. Jednoosobowy przedsiębiorca może podjąć działalność już w momencie złożenia wniosku o wpis do ewidencji. Tymczasem procedura rozpoczęcia działalności przez spółki jest znacznie dłuższa.Aktualnie spółka składając wniosek o rejestrację musi złożyć także dodatkowe formularze - wnioski: o nadanie numeru NIP oraz numeru REGON. Wnioski te są przesyłane tradycyjną pocztą przez sąd do Urzędu Skarbowego oraz GUS, po nadaniu numerów NIP i REGON decyzje w tym zakresie odsyłane są do sądu. Dopiero wtedy sąd nadaje numer KRS a przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Problematyczne i długotrwałe jest nie tylko samo przesyłanie pocztą dokumentów pomiędzy sądami a urzędem skarbowym i GUS, ale także procedura korekty ewentualnych błędów, popełnionych we wnioskach o NIP czy REGON.

Założeniem zmian do ustawy o KRS jest wprowadzenie rozwiązania, polegającego na elektronicznej wymianie danych pomiędzy sądem a urzędem skarbowym czy GUS. Rozwiązanie to ma skrócić czas, niezbędny na uzyskanie kompletnego wpisu do KRS nawet o 17 dni. Pozostaje zatem mieć nadzieję, iż te niewątpliwe słuszne rozwiązania zostaną niezwłocznie przełożone na konkretne regulacje ustawowe i zaimplementowane do obrotu gospodarczego.


niedziela, 7 kwietnia 2013

Podział i sprzedaż części nieruchomości

W obrocie gospodarczym właściciele nieruchomości mogą być zainteresowani nie tylko nabywaniem i pozyskiwaniem dla siebie nieruchomości, ale także ich zbywaniem w całości czy też w części. Część nieruchomości może być bowiem przez właściciela po prostu niewykorzystywana, może być zbędna z punktu widzenia wykonywania prawa własności. Generalnie można powiedzieć, iż większa nieruchomość to większe koszty (np. podatki od nieruchomości). Jeśli zatem właściciel z części należącej do niego nieruchomości po prostu nie korzysta lub względy ekonomiczne skłaniają go do minimalizacji obciążeń, związanych z posiadaną nieruchomością, to powinien on rozważyć podjęcie działań zmierzających do zbycia części nieruchomości. 

W artykule omówione zostaną najważniejsze aspekty i regulacje prawne, związane z możliwością wydzielenia części nieruchomości oraz jej sprzedaży, z uwzględnieniem specyficznej grupy właścicieli, którą stanowią wspólnoty mieszkaniowe.
czwartek, 28 marca 2013

Ryczałt za korzystanie ze służbowego auta do celów prywatnych

Kontynuując temat opodatkowania pracowników, którzy korzystają ze służbowych narzędzi, takich jak samochód, komputer czy telefon komórkowy warto wskazać, iż Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję w zakresie ustalenia kwot ryczałtu za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych.

Dla ustalenia kwoty ryczałtu, jaką pracownik musiałby uiszczać, istotne znaczenie miałaby mieć pojemność silnika auta, z którego pracownik korzysta. Dla aut o pojemności silnika do 2L ryczałt miałby wynosić 45 zł miesięcznie, zaś dla aut o pojemności powyżej 2L ryczałt ten miałby wynosić 90 zł miesięcznie.

Propozycja Ministerstwa Finansów odbiega zatem od koncepcji zaproponowanej przez Ministerstwo Gospodarki, która to koncepcja opierała się na założeniu, iż pracownik będzie przejeżdżał miesięcznie do 300 kilometrów, zaś wysokość przychodu podatnika z tego tytułu stanowiłaby iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr, zaczerpniętej z rozporządzenia dot. rozliczania korzystania z prywatnego auta do celów służbowych.

Propozycje te, zarówno w przypadku resortu finansów jak i resortu gospodarki, nie są propozycjami ostatecznymi i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac legislacyjnych.

poniedziałek, 25 marca 2013

Cookies - polityka prywatności Bloga "O prawie i nie tylko"

Wypełniając obowiązek nałożony przez nowe regulacje prawa telekomunikacyjnego pragnę poinformować, iż niniejszy blog wykorzystuje pliki cookies. Pliki te instalowane są na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie), służą zbieraniu anonimowych danych takich jak Twój adres IP, miejsce skąd mnie odwiedzasz, ile czasu wyświetlasz bloga, jakich fraz używasz dostając się na bloga. 

Dane te zbierane są w celach statystycznych,  mają służyć lepszemu poznaniu potrzeb osób korzystających z bloga oraz dostosowaniu jego treści do oczekiwań Internautów.

Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce, tak by całkowicie zablokować możliwość ich używania.

Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookies skorzystaj ze stosownej opcji blokowania w Twojej przeglądarce. Brak podjęcia tych działań oznacza akceptację stosowania cookies przez niniejszego bloga.
Sprawa "cookies" czyli zmiana prawa telekomunikacyjnego

Od 22 marca obowiązują nowe przepisy prawa telekomunikacyjnego, dotyczące tzw. "cookies".
Zapewne większość użytkowników sieci Internet zetknęła się z tą nazwą i wie czemu "ciasteczka" służą. Dla osób nieznających tematu warto zacytować fragment wpisu na stronie Internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: "Ciasteczka (cookies) w komputerach. Bez nich nasze życie w Internecie byłoby uciążliwe – przeglądarka nie pamiętałaby naszych preferencji, lub ostatniego miejsca naszych odwiedzin na stronie. Z tego samego powodu odwiedzana przez nas kilkakrotnie strona serwowałaby nam w kółko te same reklamy. Ale też boimy się, że szpiegujące nasze ruchy w Internecie ciasteczka naruszają naszą prywatność. Komisja Europejska uznała więc, że musimy o instalacji ciasteczek wiedzieć jak najwięcej. Ale gdybyśmy przy każdym wejściu na nową stronę musieli klikać, czy je chcemy, czy nie, byłoby to bardzo uciążliwe. Dlatego w nowej ustawie proponujemy, aby użytkownik mógł wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawimy poziom, ile i jakich chcemy ciasteczek. Przyjęliśmy zasadę, że musimy być o kwestii i działaniu cookies poinformowani. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda nasza decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli,  (ten przepis wejdzie  w życie 22 marca 2013 r.)".

Właściciele stron Internetowych, którzy stosują i przechowują "cookies" są więc zobligowani do uzyskania od Internauty, odwiedzającego ich serwis zgody na takie działanie. Wyrażenie zgody lub jej odmowa technicznie związana jest z odpowiednimi ustawieniami przeglądarki Internetowej, z której osoba odwiedzająca serwis korzysta.

Sprawa "cookies" dotyczy przede wszystkim wszelkiego rodzaju sklepów Internetowych, stron wymagających logowania. Należy również mieć na uwadze, iż nowe obowiązki dotyczą także osób, które na swoich stronach stosują np. narzędzia do pomiaru ruchu Internetowego, jak chociażby popularny Google Analytics.niedziela, 17 marca 2013

Nowe, dłuższe urlopy macierzyńskie

Dzień 17 marca 2013 r. z pewnością będzie należał do jednych z ważniejszych dni w życiu kobiet, które właśnie w okolicach połowy marca mają wydać na świat swego potomka. Od 1 września 2013 r. mają bowiem zacząć obowiązywać nowe zasady, dotyczące urlopów macierzyńskich. Nowelizacja przepisów z dnia 8 listopada 2012 r. wprowadza zmiany w zakresie urlopów dodatkowych macierzyńskich, jak również wprowadza nową instytucję - urlop rodzicielski. 

Z nowych przepisów skorzystać będą mogły osoby, które w dniu wejścia w życie nowej ustawy będą korzystać z urlopów macierzyńskich, dlatego też dla matek, które termin porodu zaplanowany mają na połowę marca jest istotne to, kiedy dziecko przyjdzie na świat i czy nie wyczerpią całego przysługującego im urlopu przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.

Szerzej o nowych uprawnieniach, związanych z rodzicielstwem czytajcie na: http://www.mpips.gov.pl/urlop-rodzicielskiśroda, 13 marca 2013

Impreza integracyjna kolejnym źródłem przychodu pracownika?

Naczelny Sąd Administracyjny w ostatnim czasie niezwykle często wypowiadał się na temat różnorakich źródeł przychodu pracowników. Mieliśmy już okazję poznać stanowisko NSA, w którym sąd ten przyjął, iż używanie przez pracownika powierzonego mu służbowego  komputera, auta czy telefonu komórkowego stanowi jego przychód i powinno być opodatkowane.

Tym razem na wokandzie znalazła się sprawa spółki, która skierowała do izby skarbowej pytanie o ewentualny obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od pracownika, który uczestniczy w imprezie integracyjnej. Jak można się domyśleć - rozstrzygnięcie NSA jest niekorzystne dla pracowników - sąd stwierdził, co znamienne, iż sama potencjalna możliwość (nie fakt rzeczywistego uczestniczenia) uczestnictwa w imprezie integracyjnej stanowi przychód, który powinien być opodatkowany. Wtorkowe rozstrzygnięcie NSA (sygn akt II FSK 1428/11) należy więc do rozstrzygnięć, budzących coraz to większe kontrowersje i zagrożenie dla pracowników.

Co prawda aktualnie w podobnych sprawach można jeszcze się powoływać na kilka innych orzeczeń, które odmiennie regulują omawianą problematykę, niemniej jednak widoczna gołym okiem tendencja orzecznicza wkrótce może zostać uznana za utrwaloną linię rozstrzygania w tego typu sprawach....


środa, 6 marca 2013

Problemy z dostawcami energii elektrycznej

W dzisiejszych czasach chyba niewielu z nas wyobraża sobie możliwość życia bez energii elektrycznej. Energia elektryczna stała się nieodzownym elementem codziennego funkcjonowania niemal każdej społeczności. 

Na rynku energetycznym w ciągu ostatniej dekady zaistniały dość poważne zmiany organizacyjne i prawne. Rośnie także świadomość prawna obywateli. Administratorzy, zarządcy nieruchomości a często także pojedynczy mieszkańcy i odbiorcy energii elektrycznej coraz dokładniej analizują wybór konkretnego dostawcy mediów, w oparciu o koszty z tym związane. Niestety coraz bardziej skomplikowana rzeczywistość, konkurencyjność na rynku energii sprawia, iż coraz częściej powstają wątpliwości i spory, dotyczące sposobu funkcjonowania, postępowania dystrybutorów i sprzedawców energii. 

Myślę, że warto pokusić się o krótkie zestawienie problemów, dotyczących szeroko rozumianej branży energetycznej, które na co dzień dotykają nie tylko podmiotów zawodowo zajmujących się administrowaniem czy zarządzaniem nieruchomościami, ale także poszczególnych właścicieli lokali, nieruchomości. Zapraszam do lektury na: http://www.kancelaria-kurzeja.pl/problemy-z-dostawcami-energii.html


wtorek, 26 lutego 2013

Koniec optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej

Ministerstwo finansów na początku lutego przedstawiło projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawione przez resort rozwiązania ukierunkowane są na włączenie spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w struktury opodatkowania podatkiem CIT. Uzasadnieniem dla tych zmian jest, jak twierdzi Ministerstwo, zakończenie niesprawiedliwości podatkowej, polegającej na preferencyjnym opodatkowaniu uczestników tych spółek i tym samym zakończenie problematycznej kwestii optymalizacji podatkowej, dokonywanej z wykorzystaniem właśnie tych podmiotów.

Jak łatwo się domyśleć, proponowana zmiana spotkała się już z licznymi głosami krytyki. Swoje stanowisko zajął m.in. PKPP Lewiatan - więcej tutaj: http://lewiatan.pl/opinie/prawo/1

Proponowane zmiany miałyby zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r., zatem osoby planujące rozpoczęcie lub przejście na tę właśnie formę prowadzenia działalności zmuszone są do zweryfikowania celowości planowanych rozwiązań.

piątek, 15 lutego 2013

Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce

W dzisiejszej "GP" opublikowano ciekawy artykuł, dotyczący możliwości dochodzenia odszkodowania za umieszczone na nieruchomości słupy energetyczne czy inne tego typu urządzenia przesyłowe.

Warto zwrócić uwagę na powoływane okoliczności, dotyczące prowadzonych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, która ma uregulować problematykę umieszczania urządzeń przemysłowych na prywatnych nieruchomościach.

Do czasu wprowadzenia stosownej regulacji, która w założeniu ma odgórnie ustalać wysokość odszkodowania za instalowanie urządzeń przesyłowych, właścicielom pozostaje jedynie droga sądowego dochodzenia swych roszczeń, w którym to postępowaniu sąd miarkuje wysokość należnego odszkodowania.piątek, 8 lutego 2013

Podwójny abonament RTV za dwa mieszkania?

"GP" w dzisiejszym artykule omawia problem opłat za abonament RTV. Warto w szczególności zwrócić uwagę na wątpliwości dotyczące konieczności opłacania dwóch abonamentów w sytuacji, gdy np. posiadamy dwa mieszkania, wyposażone w odbiorniki telewizyjne i radiowe.

Wątpliwości budzić może również obowiązek firmy uiszczania opłat za abonament w sytuacji, gdy to pracownik korzysta w czasie pracy z należącego do niego odbiornika.
 poniedziałek, 28 stycznia 2013

Jest zima to musi być ślisko, czyli wypadek na chodniku

Oprócz powszechnie znanego  prawa natury, które mówi iż "jest zima to musi być zimno" można też pokusić się o sformułowanie, iż "jest zima to musi być ślisko". Teza ta co do zasady jest prawdziwa, niemniej jednak nie zwalnia ona z odpowiedzialności tych osób, które odpowiedzialne są za odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników. 

W dzisiejszym artykule "GP" analizuje kwestię odpowiedzialności za wypadek, któremu można ulec właśnie na zaśnieżonym czy oblodzonym chodniku. Więcej na: http://serwisy.gazetaprawna.pl/zlamales_reke_na_chodniku_.html

P.S. Zbliża się odwilż, więc będzie jeszcze bardziej ślisko. Uważajmy!


piątek, 25 stycznia 2013

Gdy odszkodowanie nie pokrywa kosztów naprawy auta

Wypadki i kolizje drogowe są codziennością. Czy w sytuacji, gdy nasz pojazd został uszkodzony przez innego uczestnika ruchu mamy prawo do pełnego odszkodowania za naprawę i części? Czy Zakład Ubezpieczeń ma prawo pomniejszyć wypłacone odszkodowanie o tzw. "amortyzację części"?

Więcej w "GP" http://gazetaprawna.pl/odszkodowanie_a_koszty_naprawy.html

środa, 23 stycznia 2013

Czy właściciel ma prawo wejść do mieszkania pod nieobecność lokatora?

Dziś temat, który powinien zainteresować osoby wynajmujące mieszkania.

W codziennym życiu często spotkać się możemy z mocnym przekonaniem osób korzystających z lokali (na podstawie umów najmu czy też na podstawie innych, podobnych stosunków prawnych) o ich bezwarunkowym i bezdyskusyjnym prawie wyłączności w zakresie wstępu do mieszkania, które zajmują. Pozycja najemcy, osoby korzystającej z lokalu często utożsamiania jest z pozycją prawną właściciela tegoż lokalu. Pośród wielu osób dość popularne jest przeświadczenie, iż żaden inny podmiot, w czasie trwania stosunku najmu tudzież innego stosunku prawnego, na podstawie którego oddano lokal do używania, nie może naruszać sfery prawnej osoby korzystającej z lokalu poprzez "bezprawne" wtargnięcie do jej mieszkania. 

Czy rzeczywiście pogląd taki jest prawdziwy? Czy są jakieś sytuacje kiedy prawo dopuszcza możliwość naruszenia sfery prawnej lokatora? Jak kształtują się wzajemne prawa i obowiązki tych podmiotów? Problem ten warto rozważyć w oparciu o kilka, przedstawionych poniżej aspektów prawnych. Analiza tematu może bowiem pozwolić uniknąć zbędnych pretensji i nieporozumień pomiędzy lokatorami a właścicielami budynków lub lokali czy też zarządzającymi nieruchomościami w imieniu tychże właścicieli.www.kancelaria-kurzeja.pl

piątek, 18 stycznia 2013

Bezpieczeństwo na nartach

Zima w pełni, warunki śniegowe sprzyjają korzystaniu z zimowych atrakcji i oddawaniu się przyjemności jazdy na nartach czy snowboardzie. W trakcie zimowej zabawy należy jednak pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa - zarówno własnego jak i innych użytkowników tras narciarskich.

Warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 29 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, osoby które nie ukończyły 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych w trakcie jazdy na nartach czy snowboardzie. Opiekunowie takiej osoby powinni zadbać by kask był odpowiednio dobrany. Należy stanowczo podkreślić, iż kupowanie kasku "na wyrost" jest całkowicie bez sensu, bowiem kask niedopasowany rozmiarowo po prostu nie będzie spełniał swojej ochronnej roli.

Ustawa ta wprowadziła również zakaz korzystania ze zorganizowanych terenów narciarskich pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Zarządzający stokiem ma prawo odmówić wstępu na teren stoku osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie zbyt dużej ilości "herbaty po góralsku" lub środków odurzających.

Priorytetem powinien być również zdrowy rozsądek - nie utrudniajmy sobie nawzajem korzystania ze stoków. Zwracajmy szczególną uwagę podczas zbliżania się do osób stawiających na nartach czy desce pierwsze kroki - ich zachowanie może być mocno zaskakujące i nieskoordynowane. Korzystajmy z regulacji FIS - włączając się do ruchu upewnijmy się, iż nikomu nie zajeżdżamy drogi. Wyprzedzajmy w stosownej odległości. Niech zabawa na nartach będzie dla wszystkich przyjemnością.


środa, 16 stycznia 2013

Poker i kości karane podwójnie

Z pewnością wielu z nas lubi od czasu do czasu przy udziale swych znajomych oddać się przyjemności gry w Texas Hold'em czy Black Jack'a lub wziąć udział w loterii promocyjnej czy fantowej. Warto mieć na uwadze, iż o ile sporadyczna gra w domowym zaciszu nie powinna nikomu przysporzyć problemu, o tyle już udział w organizowanych turniejach może być poczytany w pewnych okolicznościach za niedozwolony i karalny.

Chodzi oczywiście o fakt sprawowania przez Państwo monopolu w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych itp. Gra w karty ustawowo dozwolona jest jedynie w kasynie, posiadającym stosowne zezwolenie.

Wracając jednak do kwestii podwójnej karalności - okazuje się bowiem, iż nie tylko osoba biorąca udział w grze hazardowej zorganizowanej w "szarej strefie", ale nawet osoba, która bierze udział w loterii promocyjnej czy fantowej, z której dochód przeznaczony jest na cele charytatywne, a której organizatorzy nie dopełnili w urzędzie celnym stosownych formalności, może być ukarana i to podwójnie! Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy osoba ta o uchybieniach w procedurze legalizacji gry czy loterii wiedziała czy też nie.

Pierwszą podstawę odpowiedzialności stanowi art. 109 Kodeksu karnego skarbowego, który przewiduje sankcję w postaci grzywny za udział w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia. Jest to przepis karny, zatem o jego zastosowaniu decyduje sąd.

Drugą podstawą odpowiedzialności jest natomiast art. 89 ustawy o grach hazardowych. Jest to przepis o charakterze administracyjnym, a zatem odmiennym od wyżej wymienionego. Podstawą  nałożenia kary jest tu decyzja właściwego organu celnego.

Konkluzja - pechowy uczestnik wspomnianych gier i loterii może być dwukrotnie ukarany, a nadto może być zobowiązany do zwrotu wygranej...


poniedziałek, 14 stycznia 2013

Mandat za odśnieżanie samochodu z włączonym silnikiem?

W dzisiejszej "GP" zamieszczono artykuł, który z pewnością zainteresuje zmotoryzowanych: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/673471.html

Czy włączony silnik samochodu podczas odśnieżania auta może być podstawą do nałożenia na kierowcę mandatu? Okazuje się, że w pewnych wypadkach tak. Zatem szanowni kierowcy - ostrożnie z nadmiernym wydzielaniem spalin!

środa, 9 stycznia 2013

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę sposobem na zabezpieczenie majątku

W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 551 KSH) pośród przedsiębiorców dość popularnym zjawiskiem stało się przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego.

Znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych znacznie ułatwiły procedurę przekształcenia się przez przedsiębiorcę w spółkę prawa handlowego. Procedura ta cieszy się sporym zainteresowaniem, oczywiście formą preferowaną najczęściej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Czy są jakieś aspekty, które przemawiają za dokonaniem takiego przekształcenia? Z pewnością do korzyści, płynących z takiego przekształcenia, należy zaliczyć brak odpowiedzialności wspólnika spółki z o.o. za jej zobowiązania. W przypadku klasycznej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Być może jest to więc ciekawa alternatywa dla osób, poszukujących sposobu na zabezpieczenie swojego majątku osobistego od odpowiedzialności, związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Warto również wskazać, iż nowelizacja przepisów pozwala by w wyniku dokonanego przekształcenia zachowana została ciągłość podmiotowa - nowopowstała spółka staje się podmiotem wszystkich dotychczasowych praw i obowiązków przedsiębiorcy, zaś zawarte umowy, udzielone pozwolenia i koncesje trwają dalej.

Wszystkich zainteresowanych nową formą prowadzenia działalności zapraszam do odwiedzin naszej strony Internetowej www.kancelaria-kurzeja.pl oraz kontaktu.


wtorek, 8 stycznia 2013

Lotto się nie opłaca?

W dzisiejszej "Gazecie Prawnej" znalazł się ciekawy artykuł, dotyczący nierentowności działań spółki - Totalizatora Sportowego, czyli popularnego "Lotto".

Jak wskazuje "GP" z raportu, opublikowanego przez NIK, płynie dość wyraźny wniosek o pewnej "niegospodarności" instytucji, która czyni ludzi milionerami. Czy rzeczywiście spółka, posiadająca monopol w dziedzinie gier liczbowych, nie potrafi skutecznie generować zysku dla siebie? Czy to nie afera hazardowa i wysyp "jednorękich bandytów" były przyczyną spadku zysków spółki?
O zarzutach chybionych inwestycji i nietrafnych działań można przeczytać tutaj: http://biznes.gazetaprawna.pl/lotto_przegralo_zyski_z_wlasnej_winy.html,2

Zapraszam do lektury i pozdrawiam.

piątek, 4 stycznia 2013

Dzień wolny od pracy za święto Trzech Króli?

Zapewne wiele osób dość uważnie śledziło ostatnie zmiany, jakie dotyczyły sposobu rozliczania pracownikom świąt, przypadających w dni wolne od pracy. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku toczyła się dość burzliwa dyskusja odnośnie zgodności z Konstytucją zmian, które pracownikom odbierały tenże dzień wolny. Efektem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wprowadzony przepis za niezgodny z Konstytucją.
Tak czy inaczej - z okazji przypadającego w najbliższym czasie święta Trzech Króli dzień wolny się nie należy, albowiem święto to wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy).

Dla osób zmartwionych jest jednak pocieszenie. W tym roku mamy przed sobą aż 7 "długich weekendów".

środa, 2 stycznia 2013

Koszty reprezentacji będą kosztami uzyskania przychodu?

Zapewne wszyscy przedsiębiorcy jak i przedstawiciele władz państwowych życzyliby sobie aby ten nowy rok był dla nas lepszy od poprzedniego. Wielu z nas oczekuje na  dalsze ułatwienia w prowadzeniu biznesu i inwestycji. Pośród wielu informacji o planowanych działaniach na uwagę zasługuje z pewnością inicjatywa Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotycząca zajęcia wiążącego stanowiska  w sprawie możliwości odliczania wydatków na spotkania w restauracji z kontrahentami.

Do tej pory można było spotkać dwa rozbieżne stanowiska NSA w tym zakresie. Dochodziło wręcz do sytuacji, w której dla wspólników tej samej spółki wydawane były różne, przeciwstawne wyroki, potwierdzające lub odmawiające prawa do traktowania wydatków na lunche, obiady czy kolacje z klientami jako kosztów uzyskania przychodu.

Mając na względzie rozbieżne stanowiska, NSA wystąpiło z inicjatywą podjęcia przez tenże Sąd uchwały, która byłaby wiążąca w tej sprawie. Możemy się więc spodziewać, iż w pierwszym półroczu 2013 r. doczekamy się wreszcie jasnego i jednoznacznego przesądzenia spornej kwestii.