czwartek, 25 lutego 2016

Aktualności Prawne 25.02.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 225);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 226);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2016 r. poz. 227);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 228);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.2.2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. z 2016 r. poz. 229);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2016 r. poz. 230);
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29.1.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 186);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 4.2.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 187).
 

poniedziałek, 22 lutego 2016

Aktualności Prawne 22.02.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz.U. z 2016 r. poz. 201);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży (Dz.U. z 2016 r. poz. 202);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.2.2016 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. z 2016 r. poz. 203);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 204);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r. poz. 205);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 206);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 207);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków (Dz.U. z 2016 r. poz. 208);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 209);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz.U. z 2016 r. poz. 210);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 211);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 212);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 213);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 214);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. z 2016 r. poz. 168);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 169);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie (M.P. z 2016 r. poz. 170);
 • Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z 11.2.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M.P. z 2016 r. poz. 171);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 172);
 • Oświadczenie rządowe z 3.2.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 173);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.2.2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 174);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (M.P. z 2016 r. poz. 175);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisana w Warszawie dnia 28 października 2014 r. (M.P. z 2016 r. poz. 176);
 • Oświadczenie rządowe z 9.2.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisaną w Warszawie dnia 28 października 2014 r. (M.P. z 2016 r. poz. 177).

środa, 17 lutego 2016

Aktualności Prawne 17.02.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 180);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30.10.2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 181);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.2.2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 182);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 13.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 183);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.2.2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 184);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 3.11.2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 185);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 187);
 • Ustawa z 15.1.2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 188);
 • Ustawa z 15.1.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 189);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.1.2016 r. nr 110.2.2016 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 158);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.1.2016 r. nr 110.1.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 t. poz. 159).