środa, 29 maja 2013

Zmiany w Kodeksie pracy - urlop macierzyńki i wychowawczy

Jak wskazuje portal "Lex.pl", we wtorek Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks pracy. Nowe rozwiązania są po części konsekwencją postulatów rodziców dzieci, które urodziły się w I kwartale 2013 r. Poprzednia zmiana przepisów sprawiła bowiem, iż ta grupa rodziców nie była uprawniona do skorzystania z nowych, dłuższych urlopów rodzicielskich.

Ponadto do Kodeksu pracy wprowadzono poprawkę, umożliwiającą wykorzystanie bezpłatnego urlopu wychowawczego do 5 roku życia dziecka, nie zaś do 4, jak było to do tej pory.czwartek, 23 maja 2013

Pracownik przywrócony do pracy ma prawo do maksymalnie trzech pensji

W środę Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał kwestię przysługującego osobom przywróconym do pracy wynagrodzenia za czas pozostawania bez zatrudnienia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego był rezultatem sprawy niesłusznie zwolnionego związkowca jednej ze spółek kolejowych.Po uzyskaniu korzystnego dla siebie wyroku pracownik powrócił do pracy po prawie 2,5 roku od zwolnienia.

W rozpoznawanej sprawie pracodawca odmówił w ogóle wypłaty wynagrodzenia dla niesłusznie zwolnionego pracownika, argumentując swoje stanowisko faktem nieprawidłowego (niezgodnego ze statutem) powołania go do władz związku zawodowego.

Rozpoznający tę sprawę sąd przychylił się do stanowiska pracodawcy i potwierdził, iż wybór pracownika do władz związkowych był nieprawidłowy. Jednocześnie sąd powziął wątpliwość czy sprawiedliwe i zgodne z prawem jest przyznanie pracownikowi jedynie trzymiesięcznego wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy, podczas gdy faktycznie pozostawał on bez zatrudnienia przez znacznie dłuższy okres.

Trybunał Konstytucyjny potwierdził zgodność art. 57 par. 1 Kodeksu pracy z Konstytucją, który przewiduje właśnie takie zasady przyznawania wynagrodzeń dla osób przywróconych do pracy. Wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy przysługuje jedynie pracownikom, znajdującym się pod szczególną ochroną (kobieta w ciąży, pracownik w trakcie urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego, działacz związkowy.).

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny podkreślił ponadto, iż w przypadku zwolnienia pracownika z pracy, łamiącego prawo i mającego charakter czynu niedozwolonego, pracownik ma możliwość dochodzenia naprawienia szkody przez zapłatę odszkodowania na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym.


poniedziałek, 20 maja 2013

Projekt zmian w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne

Jak wskazuje GP, resort pracy przedstawił projekt zmian do ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
Przedstawione rozwiązania przewidują m.in. oskładkowanie osób, zasiadających w radach nadzorczych. Obowiązek opłacania ubezpieczenia z tego tytułu ma być niezależny od tego, czy osoba zasiadająca w radzie nadzorczej odprowadza już składki z innego tytułu.

Niemniej jednak projektodawcy przewidują pewne ograniczenie kwotowe przychodu, powyżej którego składki nie będą musiały być już odprowadzane. 

Projekt przewiduje także zmiany w zakresie opłacania składek dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia.


czwartek, 9 maja 2013

Sposób na pozbycie się nieruchomości

Zazwyczaj działania wspólnot mieszkaniowych, administratorów czy też osób zarządzających nieruchomościami ukierunkowane są na szeroko rozumiane pozyskiwanie praw, powiększanie posiadanego majątku. W tym celu ww. podmioty dokonują czynności takich jak zawieranie umów kupna określonych rzeczy, umów dzierżawy, użytkowania, występują z wnioskami o zasiedzenie nieruchomości itp. Działania te mają zatem poszerzać aktywa właścicieli, wspólnoty.

Można sobie jednak wyobrazić sytuację, w której właściciel, wspólnota, czy też zarządzający nieruchomością lub nią administrujący, będą zainteresowani "umniejszeniem" majątku - pozbyciem się jakiejś rzeczy ruchomej bądź nieruchomości, która do tej pory wchodziła w skład majątku na zasadzie własności, z uwagi na np. brak dalszej potrzeby korzystania z określonej rzeczy ruchomej czy też niemożności lub z powodu braku możliwości jej zbycia w drodze tradycyjnej umowy sprzedaży.

O tym w jaki sposób można pozbyć się nieruchomości czytaj na: http://www.kancelaria-kurzeja.pl/sposób-na-pozbycie-się-nieruchomości.html