środa, 27 stycznia 2016

Aktualności Prawne 27.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 116);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.1.2016 r. w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. z 2016 r. poz. 117);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.1.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 118);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.1.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 119);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 18.1.2016 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 85);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.11.2015 r. nr 1130.15.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2016 r. poz. 86);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. nr 1130.16.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2016 r. poz. 87);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.12.2015 r. nr 1130.17.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2016 r. poz. 88).

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Aktualności Prawne 18.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks morski (Dz.U. z 2016 r. poz. 66);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.12.2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 67);
 • Ustawa z 15.1.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 68);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 7.1.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (M.P. z 2016 r. poz. 52);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.1.2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa (M.P. z 2016 r. poz. 53);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 7.1.2016 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (M.P. z 2016 r. poz. 54);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 7.1.2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (M.P. z 2016 r. poz. 55).

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Aktualności Prawne 11.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 26);
 • Ustawa z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 27);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.12.2015 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych (Dz.U. z 2016 r. poz.28);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 29);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.12.2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 30);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.1.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 31);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.12.2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 32);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń (Dz.U. z 2016 r. poz. 33);
 • Ustawa z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34);
 • Ustawa z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 36);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.1.2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 37);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.12. 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2016 r. poz. 17);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.12. 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 18);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.12. 2015 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych (M.P. z 2016 r. poz. 19);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 4.1.2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z 2016 r. poz. 20);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 21);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 22);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 23);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2016 r. poz. 24);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 25);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 26);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 27);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 28);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 29);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 30);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 31)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.11.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 32)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.77.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 33)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.78.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 34)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.79.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 35)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.80.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 36)

czwartek, 7 stycznia 2016

Aktualności Prawne 7.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 16.12.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 8);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 9);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016 r. poz.10);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 14.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz.U. z 2016 r. poz. 11);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z 7.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 12);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z 2016 r. poz. 13);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 14);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 15);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.1.2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 16);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin (Dz.U. z 2016 r. poz. 17);
 • Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisane w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 18);
 • Oświadczenie rządowe z 16.11.2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisanym w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 19);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (M.P. z 2016 r. poz. 4);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 5);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar Grudnia 1970 r. (M.P. z 2016 r. poz. 6).

poniedziałek, 4 stycznia 2016

GP: "Od 2016 zmieniły się zasady korzystania z wolnych dni na wychowywanie dziecka"

GP: Od 2016 zmieniły się zasady korzystania z wolnych dni na wychowywanie dziecka. Więcej na: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/915894,wolne-dni-na-wychowywanie-dziecka-2016.html


Aktualności Prawne 4.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22.12.2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz.U. z 2015 r. poz. 2334);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21.12.2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2335);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesora sądowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2336);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2337);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2338);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2339);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2015 r. poz. 2340);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 23.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2341);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2342);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.12.2015 r. w sprawie reorganizacji instytutu badawczego – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2343);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2344);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2345);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2346);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2347);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.12.2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2348);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2349);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2350);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2351);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. z 2015 r. poz. 2352);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.12.2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2353);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2354);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.12.2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz.U. z 2015 r. poz. 2356);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2357);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2358);
 • Ustawa z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2359);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności (Dz.U. z 2015 r. poz. 2360);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2361);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2015 r. poz. 2362);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2363);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.12.2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2364);
 • Ustawa z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2365);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2366);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2367);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2015 r. poz. 1305);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 29.12.2015 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie (M.P. z 2015 r. poz. 1306);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.12.2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie (M.P. z 2015 r. poz. 1307).