poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Aktualności prawne 31.08.2015

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1247);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13.8.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1248);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.8.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24.8. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1250);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1251);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.8.2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1252);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 13.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1253);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1254);
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.8.2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1256);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.8.2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1257);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24.8.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1258);
 • Uchwała nr 116 Rady Ministrów z 15.7.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 (M.P. z 2015 r. poz. 765);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.7.2015 r. nr 1131.15.2015 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M.P. z 2015 r. poz. 766);
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 11.8.2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 767);
 • Porozumienie z 25.6.2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów–Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez nie ruchu (M.P. z 2015 r. poz. 768);
 • Oświadczenie rządowe z 2.7.2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z 25.6.2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów–Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez nie ruchu (M.P. z 2015 r. poz. 789).
Prezydent RP podpisał:
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
 • Ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ;
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
 • Ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów;
 • Ustawę z 9.7.2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego;
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym;
 • Ustawę z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych;
 • Ustawę z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • Ustawę z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności;
 • Ustawę z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • Ustawę z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych;
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015r.;
 • Ustawę z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

wtorek, 4 sierpnia 2015

Umowę pożyczki warto zawrzeć w formie pisemnej

W praktyce bardzo często spotykamy się z przypadkami, w których dwie osoby zawierają umowę pożyczki. Najczęściej jej przedmiotem oczywiście są pieniądze. Strony dość często bagatelizują formę, w jakiej dokonują tejże czynności prawnej, zakładając, że "przecież na pewno wszystko będzie dobrze".

Praktyka pokazuje jednak, że bardzo często na tle umów pożyczki dochodzi do sporów. W takim wypadku warto jednak dysponować dokumentem, który potwierdzi jakie były rzeczywiste ustalenia stron. O problemach, związanych z pożyczkami więcej na:http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/drobna-pozyczke-warto-potwierdzic-na-pismie.html