poniedziałek, 20 lipca 2015

Co z urlopem po rozwiązaniu umowy o pracę?

Tym razem kilka słów o urlopach wypoczynkowych w sytuacji, gdy umowa o pracę została rozwiązana czy też wypowiedziana. Czy urlop wypoczynkowy przechodzi do nowego pracodawcy? Czy wymiar urlopu kumuluje się? O tym w artykule z "Lex.pl": http://www.kadry.abc.com.pl/niewykorzystany-urlop-nie-przenosi-sie.1029935841.1436873267

wtorek, 14 lipca 2015

Prawa pracownika na urlopie

Zazwyczaj większość pracowników w trakcie wypoczynku na urlopie stara się zapomnieć o pracy, nie myśleć o zadaniach czy kłopotach, które czekają w jego firmie. Co jednak w sytuacji, gdy oddając się w pełni relaksowi otrzymujemy od szefa telefon z żądaniem powrotu do pracy?

Sytuacja z całą pewnością niekomfortowa. Jak w takim wypadku może czy też powinien zachować się pracownik? Jakie ma prawa i obowiązki? Zapraszam do lektury na "Lex.pl": http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/na-urlopie?_ga=1.251822473.1029935841.1436873267

Aktualności prawne 14.07.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 17.6.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.6.2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. z 2015 r. poz. 972);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.6.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2015 r. poz. 973);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2015 r. poz. 974);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.6.2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 975);
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2015 r. nr 1130.9.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2015 r. poz. 597);
  • Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z 14.7.2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 (M.P. z 2015 r. poz. 598).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego:

Upoważnienie ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych
14.7.2015 r. Trybunał Konstytucyjny (K 2/13) rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 129g ust. 4 ustawy z 20.6.1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.

Wywłaszczenie; zwrot wywłaszczonej nieruchomości
14.7.2015 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 26/14) rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP.