wtorek, 30 września 2014

Aktualności prawne 30.09.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3.9.2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. z 2014 r. poz. 1298);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1299);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 24.9.2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1300);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.9.2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1301);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.9.2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1302);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.9.2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1303);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.9.2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin (M.P. z 2014 r. poz. 836);
 • Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 14.7.2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. (M.P. z 2014 r. poz. 837).
 

środa, 17 września 2014

Aktualności prawne 17.09.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.9.2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1221);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.8.2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1222);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 1223);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 26.8.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1224);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 22.8.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1225);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2.9.2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2014 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1226);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 2.9.2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2014 r. poz. 786);
 • Uchwała Rady Ministrów nr 165 z 12.8.2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” (M.P. z 2014 r. poz. 787);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 25.8.2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 788).
Prezydent RP 16.09.2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawę z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Sejm RP - ustawy uchwalone na 74 posiedzeniu:
 • o odwróconym kredycie hipotecznym;
 • o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym;
 • o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.;
 • o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.

wtorek, 9 września 2014

Aktualności Prawne 9.09.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1199);
 • Ustawa z 29.8.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.8.2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jakuba Szulca (M.P. z 2014 r. poz. 773);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.8.2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu (M.P. z 2014 r. poz. 774);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27.8.2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 775);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 26.8.2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2014 r. poz. 776);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 26.8.2014 r.. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2014 r. poz. 777);
 • Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20.8.2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (M.P. z 2014 r. poz. 778). 
Sejm RP 9.08.2014:
Ustawy uchwalone na 73. posiedzeniu Sejmu:
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym;
 • o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o charakterystyce energetycznej budynków;
 • o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.;
 • o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Uchwały podjęte na 73. posiedzeniu Sejmu:
 • w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego;
 • w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy;
 • o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.