czwartek, 16 października 2014

Aktualności prawne 16.10.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3.10.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r. poz. 1383);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1384);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Belgradzie dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1385);
 • Oświadczenie rządowe z 2.9.2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Belgradzie dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1386);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1387);
 • Oświadczenie rządowe z 2.9.2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1388);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1389);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1390);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 10.10.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1391);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji Dz.U. z 2014 r. poz. 1392);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1393);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń Dz.U. z 2014 r. poz. 1394);
 • Ustawa z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 1395); 
Ustawy uchwalone przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 15.10.2014:
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 • o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach;
 • o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • Prawo o aktach stanu cywilnego;
 • o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka;
 • o zmianie ustawy o kuratorach sądowych;
 • o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin;
 • o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym;
 • o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

czwartek, 9 października 2014

Aktualności prawne 9.10.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 15.9.2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1352);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.8.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1353);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23.9.2014 r. sygn. akt SK 7/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1354);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz.U. z 2014 r. poz. 1355);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3.10.2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1356);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1357);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 10.9.2014 r. w sprawie izb zatrzymań (Dz.U. z 2014 r. poz. 1358);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.10.2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1359);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz.U. z 2014 r. poz. 1360);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19.9.2014 r. w sprawie granicy portu morskiego w Helu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1361);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz 2.10.2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1362);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25.9.2014 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1363);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz.U. z 2014 r. poz. 1364);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25.9.2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1365);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25.9.2014 r. sygn. akt SK 4/12 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1366);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25.9.2014 r. sygn. akt K 49/12 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1367);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.10.2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg (Dz.U. z 2014 r. poz. 1368);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom (Dz.U. z 2014 r. poz. 1369);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.9.2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M.P. z 2014 r. poz. 877);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 1.9.2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 878); 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego:
 • Uchwała z 7.10.2014 r. (I PZP 3/14): Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.