czwartek, 8 grudnia 2016

Aktualności Prawne 8.12.2016

W dniu 29 listopada 2016 r. wchodzą w życie:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz.U.2016.229.1886);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2016.229.1885);
 • Decyzja Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej (Dz. Urz. ULC .2016.39.77).

O przedawnieniu roszczeń banku, bankowym tytule egzekucyjnym i firmach windykacyjnych, które skupują wierzytelności i następnie dochodzą ich wobec dłużników

W artykule, który znajduje się pod tym linkiem: http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/999839,windykacja-dlugow-przedawnienie.html można zasięgnąć cennych informacji na temat przedawnienia roszczeń banku, bankowych tytułach egzekucyjnych oraz sposobach działania firm windykacyjnych, które zajmują się skupowaniem starych długów, a następnie ich dochodzeniem od dłużników - klientów banku.

Polecam wszystkim, którzy spotkali się z problemem Bankowego Tytułu Egzekucyjnego i dochodzeniem roszczeń na jego podstawie.wtorek, 6 grudnia 2016

Wady rzeczy w umowie leasingu

Jak wskazuje serwis Lex.pl: "Uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu wobec zbywcy przechodzą na korzystającego z leasingu. Ale jest problem zakresu tej sukcesji i jej skutków dla roszczeń o naprawienie szkody poniesionej przez korzystającego z tytułu wad rzeczy".

Więcej o tym ciekawym zagadnieniu można przeczytać na http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/w-leasingu-korzystajacy-ma-roszczenie-o-naprawienie-szkody-z-tytulu-wad-przedmiotu

wtorek, 29 listopada 2016

Kalendarium 29.11.2016

W dniu 29 listopada 2016 r. wchodzą w życie:
 • Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dz.U.2016.222.1839);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.222.1838);
 • Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz.U.2016.222.1835);
 •  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 (Dz.U.2016.222.1833);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U.2016.222.1832);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego (Dz.U.2016.222.1831);
 • Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Implementacji Postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. (M.P.2016.202.1105).

poniedziałek, 24 października 2016

Nabycie udziału w spółce z o.o. z majątku wspólnego małżonków

Serwis Lex.pl: "SN: udział w spółce z o.o. może stanowić również majątek wspólny", czyli o tym, czy nabycie udziału w spółce z o.o. za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków skutkuje wejściem prawa do tego udziału do majątku wspólnego.

Więcej na ten temat: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-udzial-w-spolce-z-o-o-moze-stanowic-rowniez-majatek-wspolnyśroda, 19 października 2016

Czy uprawnienia z tytułu rękojmi przechodzą na kolejnego kupującego?

Sąd Najwyższy rozpozna i wypowie się co do bardzo istotnego zagadnienia prawnego, dotyczącego przejścia uprawnień z tytułu rękojmi. Znaczenie tego orzeczenia będzie miało istotne znaczenie dla ogromnej rzeszy osób kupujących.czwartek, 13 października 2016

Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości

Serwis Lex.pl: "Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości może być dochodzone przeciwko upadłemu w drodze powództwa nawet przed zakończeniem postępowania upadłościowego – uznał Sąd Najwyższy."

Więcej na ten temat na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-z-roszczeniami-o-odsetki-nie-trzeba-czekac


wtorek, 23 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 23.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1301);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 1.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1302);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 9.8.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1303);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1304);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 8.8.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1305);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2016 r. poz. 1306);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.8.2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru (Dz.U. z 2016 r. poz. 1307);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 17.8.2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1308);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1309);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 10.8.2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1310).

wtorek, 16 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 16.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.7.2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1217);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 1.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1218);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1219);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus (Dz.U. z 2016 r. poz. 1220);
 • Ustawa z 6.7.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1221);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1222);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.7.2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1223);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1224);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5.8.2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1225);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.8.2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1226);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.7.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1227);
 • Ustawa z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1228);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.8.2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1229);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.7.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1230);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.8.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1231);
 • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 14.7.2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2016 r. poz. 786);
 • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z 27.7.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 787);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisana w Warszawie dnia 16 marca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 788);
 • Oświadczenie rządowe z 29.6.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisaną w Warszawie dnia 16 marca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 789);
 • Komunikat Nr 08/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 9.8.2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2016 r. poz. 790);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.8.2016 r. w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego (M.P. z 2016 r. poz. 791).

środa, 10 sierpnia 2016

Aktualności prawne 10.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1197);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1198);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1199);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 25.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1200);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie funduszu innowacyjności (Dz.U. z 2016 r. poz. 1201);
 • Ustawa z 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202);
 • Ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1203);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.8.2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1204);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.7.2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1205).

Kojec dla psów do rozbiórki. To samowola budowlana

Serwis GazetaPrawna.pl opisuje bardzo ciekawe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, odnoszące się do kwestii konieczności zgłoszenia budowy kojca dla psa. Zapraszam do lektury: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/966435,kojec-dla-psow-do-rozbiorki-to-samowola-budowlana.html


wtorek, 9 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 9.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Ustawa z 6.7.2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19.5.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1188);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.7.2016 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1189);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.7.2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie ocen wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do tego wniosku oraz wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji wyrobu winiarskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1190);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1191);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1192);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 15.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1193);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 4.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1194);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25.7.2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1195);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.7.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1196);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 780).

środa, 3 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 4.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1160);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 15.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1161);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 26.7.2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1162);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 15.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1163);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1164);
 • Ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1165);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.7.2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1166);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M.P. z 2016 r. poz. 738);
 • Postanowienie nr 110.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 739);
 • Postanowienie nr 110.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 740);
 • Postanowienie nr 110.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 741);
 • Postanowienie nr 110.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 742);
 • Postanowienie nr 110.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 743);
 • Postanowienie nr 110.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 744).

wtorek, 26 lipca 2016

Aktualności Prawne 26.07.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1093);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 30.6.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1094);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.7.2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1095);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1096);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.7.2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1097);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1098);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 7.7.2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 1099);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.7.2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1100);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25.7.2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r. poz. 1101);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25.7.2016 r. w sprawie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1102);
 • Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016–2019, podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 712);
 • Oświadczenie rządowe z 11.7.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016–2019, podpisanym w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 713);
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 1.7.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 714);
 • Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 14.7.2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 715);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 716);
 • Oświadczenie rządowe z 13.6.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz 717);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 29.6.2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 718).

środa, 22 czerwca 2016

Aktualności prawne 22.06.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz.U. z 2016 r. poz. 881);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 883);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2016 r. poz. 884);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.6.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2016 r. poz. 877);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 551);
 • Oświadczenie rządowe z 24.5.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisaną w Warszawie dnia 20 maja 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 552);
 • Postanowienie nr rej. 156/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.4.2016 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 553);
 • Postanowienie nr rej. 125/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.4.2016 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 554);
 • Postanowienie nr rej. 145/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.4.2016 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2016 r. poz. 555);
 • Postanowienie nr rej. 139/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.4.2016 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 556);
 • Postanowienie nr rej. 154/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.4.2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 557);
 • Postanowienie nr rej. 155/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.4.2016 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 558);
 • Postanowienie nr rej. 157/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.4.2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2016 r. poz. 559);
 • Postanowienie nr rej. 165/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.4.2016 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 560);
 • Postanowienie nr rej. 166/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.4.2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 561);
 • Postanowienie nr rej. 131/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.4.2016 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 562);
 • Postanowienie nr rej. 107/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 .4.2016 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 563);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.6.2016 r. w sprawie uczczenia 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (M.P. z 2016 r. poz. 564);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.6.2016 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego (M.P. z 2016 r. poz. 565);
 • Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 566);
 • Oświadczenie rządowe z 20.4.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 567).

poniedziałek, 23 maja 2016

Aktualności Prawne 23.05.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.4.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 687);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.5.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii (Dz.U. z 2016 r. poz. 688);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 9.5.2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.5.2016 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany (Dz.U. z 2016 r. poz. 690);
 • Ustawa z 29.4.2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 691);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.5.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 692);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5.5.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną (Dz.U. z 2016 r. poz. 693);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9.5.2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 456);
 • Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 457);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.5.2016 r. w 35. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (M.P. z 2016 r. poz. 458);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16.5.2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z 2016 r. poz. 459);
 • Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.5.2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. z 2016 r. poz. 460);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16.5.2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (M.P. z 2016 r. poz. 461);
 • Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 10.5.2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego (M.P. z 2016 r. poz. 462);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.5.2016 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (M.P. z 2016 r. poz. 463).

czwartek, 12 maja 2016

Zmiany w ustawie o lasach przyćmione przez sprawę ograniczeń w obrocie ziemią rolną

Tym razem o zmianach w ustawie o lasach. Zmianach, które zostały nieco przyćmione przez sprawę zmian / ograniczeń w obrocie ziemią rolną, a idących równie daleko.

GP: "Masz drzewa na działce? Państwo może ją przejąć" :http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/942970,dom-postawiony-na-zalesionej-dzialce-prawo-pierwokupu-maja-lasy-panstwowe.html

Aktualności Prawne 12.05.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.4.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 649);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.4.2016 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Zachodniemu im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 650);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 29.4.2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację (Dz.U. z 2016 r. poz. 651);
 • Uchwała nr 2/2016 Rady Polityki Pieniężnej z 5.5.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2015 (M.P. z 2016 r. poz. 440);
 • Uchwała nr 3/2016 Rady Polityki Pieniężnej z 5.5.2016 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015 (M.P. z 2016 r. poz. 441).

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Aktualności Prawne 25.04.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.4.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.4.2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 562);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20.4.2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 563);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.4.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 564);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 25.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 565);
 • Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 19.4.2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 403);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.4.2016 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości (M.P. z 2016 r. poz. 404).

czwartek, 7 kwietnia 2016

Aktualności Prawne 7.04.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1.4.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 461);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo czekowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 462);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 463);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.4.2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Artura Cezarego Górskiego (M.P. z 2016 r. poz. 317);
 • Zarządzenie nr 9/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 31.3.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł „Wrocław – Europejska Stolica Kultury” (M.P. z 2016 r. poz. 318).

wtorek, 22 marca 2016

Aktualności Prawne 22.03.206

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 370);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.2.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10.3.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 373);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.3.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 375);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.3.2016 r. w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko (M.P. z 2016 r. poz. 262);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 263);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 264);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 265).
 

środa, 16 marca 2016

Aktualności prawne 16.03.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 8.3.2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 349);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 19.2.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 350);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26.2.2016 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 351);
 • Ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 2.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (M.P. z 2016 r. poz. 233);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.3.2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2016 r. poz. 234);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25.2.2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej „Ku Zbawieniu” w Białymstoku na Zbór „Droga Zbawienia” Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (M.P. z 2016 r. 235);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi (M.P. z 2016 r. poz. 236);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym (M.P. z 2016 r. poz. 237);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 238);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 239).

czwartek, 25 lutego 2016

Aktualności Prawne 25.02.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 225);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 226);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2016 r. poz. 227);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 228);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.2.2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. z 2016 r. poz. 229);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2016 r. poz. 230);
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29.1.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 186);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 4.2.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 187).
 

poniedziałek, 22 lutego 2016

Aktualności Prawne 22.02.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz.U. z 2016 r. poz. 201);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży (Dz.U. z 2016 r. poz. 202);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.2.2016 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. z 2016 r. poz. 203);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 204);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r. poz. 205);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 206);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 207);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków (Dz.U. z 2016 r. poz. 208);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 209);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz.U. z 2016 r. poz. 210);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 211);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 212);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 213);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 214);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. z 2016 r. poz. 168);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 169);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie (M.P. z 2016 r. poz. 170);
 • Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z 11.2.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M.P. z 2016 r. poz. 171);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 172);
 • Oświadczenie rządowe z 3.2.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 173);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.2.2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 174);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (M.P. z 2016 r. poz. 175);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisana w Warszawie dnia 28 października 2014 r. (M.P. z 2016 r. poz. 176);
 • Oświadczenie rządowe z 9.2.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisaną w Warszawie dnia 28 października 2014 r. (M.P. z 2016 r. poz. 177).

środa, 17 lutego 2016

Aktualności Prawne 17.02.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 180);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30.10.2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 181);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.2.2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 182);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 13.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 183);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.2.2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 184);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 3.11.2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 185);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 187);
 • Ustawa z 15.1.2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 188);
 • Ustawa z 15.1.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 189);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.1.2016 r. nr 110.2.2016 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 158);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.1.2016 r. nr 110.1.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 t. poz. 159).

środa, 27 stycznia 2016

Aktualności Prawne 27.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 116);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.1.2016 r. w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. z 2016 r. poz. 117);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.1.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 118);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.1.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 119);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 18.1.2016 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 85);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.11.2015 r. nr 1130.15.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2016 r. poz. 86);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. nr 1130.16.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2016 r. poz. 87);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.12.2015 r. nr 1130.17.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2016 r. poz. 88).

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Aktualności Prawne 18.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks morski (Dz.U. z 2016 r. poz. 66);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.12.2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 67);
 • Ustawa z 15.1.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 68);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 7.1.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (M.P. z 2016 r. poz. 52);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.1.2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa (M.P. z 2016 r. poz. 53);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 7.1.2016 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (M.P. z 2016 r. poz. 54);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 7.1.2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (M.P. z 2016 r. poz. 55).

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Aktualności Prawne 11.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 26);
 • Ustawa z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 27);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.12.2015 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych (Dz.U. z 2016 r. poz.28);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 29);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.12.2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 30);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.1.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 31);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.12.2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 32);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń (Dz.U. z 2016 r. poz. 33);
 • Ustawa z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34);
 • Ustawa z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 36);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.1.2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 37);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.12. 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2016 r. poz. 17);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.12. 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 18);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.12. 2015 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych (M.P. z 2016 r. poz. 19);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 4.1.2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z 2016 r. poz. 20);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 21);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 22);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 23);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2016 r. poz. 24);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 25);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 26);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 27);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 28);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 29);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 30);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 31)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.11.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 32)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.77.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 33)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.78.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 34)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.79.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 35)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.80.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 36)

czwartek, 7 stycznia 2016

Aktualności Prawne 7.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 16.12.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 8);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 9);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016 r. poz.10);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 14.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz.U. z 2016 r. poz. 11);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z 7.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 12);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z 2016 r. poz. 13);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 14);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 15);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.1.2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 16);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin (Dz.U. z 2016 r. poz. 17);
 • Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisane w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 18);
 • Oświadczenie rządowe z 16.11.2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisanym w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 19);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (M.P. z 2016 r. poz. 4);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 5);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar Grudnia 1970 r. (M.P. z 2016 r. poz. 6).

poniedziałek, 4 stycznia 2016

GP: "Od 2016 zmieniły się zasady korzystania z wolnych dni na wychowywanie dziecka"

GP: Od 2016 zmieniły się zasady korzystania z wolnych dni na wychowywanie dziecka. Więcej na: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/915894,wolne-dni-na-wychowywanie-dziecka-2016.html


Aktualności Prawne 4.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22.12.2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz.U. z 2015 r. poz. 2334);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21.12.2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2335);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesora sądowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2336);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2337);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2338);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2339);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2015 r. poz. 2340);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 23.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2341);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2342);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.12.2015 r. w sprawie reorganizacji instytutu badawczego – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2343);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2344);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2345);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2346);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2347);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.12.2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2348);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2349);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2350);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2351);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. z 2015 r. poz. 2352);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.12.2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2353);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2354);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.12.2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz.U. z 2015 r. poz. 2356);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2357);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2358);
 • Ustawa z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2359);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności (Dz.U. z 2015 r. poz. 2360);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2361);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2015 r. poz. 2362);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2363);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.12.2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2364);
 • Ustawa z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2365);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2366);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2367);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2015 r. poz. 1305);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 29.12.2015 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie (M.P. z 2015 r. poz. 1306);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.12.2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie (M.P. z 2015 r. poz. 1307).