sobota, 15 grudnia 2018

Tryb nakazowy w sprawach instytucji finansowych przeciwko konsumentom jest niezgodny z prawem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które może przebudować system orzekania w sprawach banków przed polskimi sądami. Instytucji finansowe dotychczas w prosty sposób uzyskiwały nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nie załączając nawet umowy, co powinno niedługo się zmienić dzięki pytaniom prejudycjalnym, jakie skierował do TSUE Sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach.

TSUE orzekł, że przepisy unijnych dyrektyw sprzeciwiają się regulacjom krajowym pozwalającym na wydanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych jako elemencie świadczącym o istnieniu wierzytelności wynikającej z umowy kredytu konsumenckiego w wypadku, gdy sąd rozpoznający pozew o wydanie nakazu zapłaty nie jest uprawniony do zbadania potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków tej umowy.

Informacje pochodzą ze strony: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1383525,sedzia-sadu-rejonowego-z-siemianowic-uderza-w-system-bankowy.htmlśroda, 12 grudnia 2018

Szczególne obowiązki pracodawcy wobec pracowników świadczących pracę na zewnątrz

Okres zimowy (od 1 listopada do 31 marca) obciąża pracodawców większymi obowiązkami w zakresie ochrony zdrowia pracowników wykonujących prace „pod gołym niebem”.

W okresie zimowym pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenia, w którym mogliby ogrzać.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków.
Pracodawca powinien także pamiętać o zapewnieniu pracownikom posiłków profilaktycznych.
Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.prawo.pl/kadry/obowiazki-pracodawcow-w-okresie-zimowym,341261.html


czwartek, 6 grudnia 2018

Dekoracja świąteczna firmy może być kosztem podatkowym firmy

Wydatki poczynione na dekoracje lokalu nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko zostało przedstawione w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ.

W ocenie organu podatkowego, koszty zakupu ozdób świątecznych do lokalu firmy wykorzystywanego w celu prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Istotny jest tutaj związek nastrojowego wystroju pomieszczeń z charakterem działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na choinkę, światełka i bombki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy są one uzasadnione profilem działalności i jedynie przy właściwym udokumentowaniu tych kosztów.

Informacje pochodzą ze strony prawo.pl: https://www.prawo.pl/podatki/zakup-choinki-jest-kosztem-uzyskania-przychodow-interpretacja-mf,26187.htmlwtorek, 4 grudnia 2018

Mały ZUS dla małych firm

Mali przedsiębiorcy nie osiągający wysokich przychodów od 1 stycznia 2019 r. będą mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od ich przychodów.
W celu skorzystania z  „małego ZUS-u” po pierwsze przedsiębiorca musi prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, po drugie przychód z tytułu tej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (przy założeniu, że działalność była prowadzona przez cały rok) nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Według nowych regulacji najniższa podstawa wymiaru może wynosi 675 zł (30% z 2.250 zł).

Więcej informacji na stronie: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_/2105933poniedziałek, 20 sierpnia 2018

Aktualności prawne 20.08.2018

W najbliższym czasie w życie wchodzą następujące zmiany w prawie:

poniedziałek, 16 lipca 2018

Aktualności prawne 19.07.2018

W dniu 19 lipca 2018 r. w życie wchodzą zmiany w następujących aktach prawnych:

· 2018-07-19 - Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)
· 2018-07-19 - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o wyposażeniu morskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 32)
· 2018-07-19 - Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 283 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1398 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2205 t.j.)
· 2018-07-19 - Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r. poz. 376 t.j.)
· 2018-07-19 - Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623 t.j.)


czwartek, 12 lipca 2018

Aktualności prawne 14.07.2018

Warto zwrócić uwagę, iż w dniu 14 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.).

wtorek, 10 lipca 2018

Aktualności prawne 13.07.2018

W dniu 13 lipca 2018 r. w życie wchodzą zmiany w prawie w następujących aktach:
· 2018-07-13 - Ustawa o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1355)
· 2018-07-13 - Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261)
· 2018-07-13 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648)
· 2018-07-13 - Ustawa o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1314 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1920 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2065 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 t.j.)
· 2018-07-13 -
· 2018-07-13 - Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 377 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 t.j.)
· 2018-07-13 - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 t.j.)
· 2018-07-13 - Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130)
· 2018-07-13 - Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470 t.j.)
· 2018-07-13 - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184 t.j.)


niedziela, 1 lipca 2018

Aktualności prawne 4.07.2018

W dniu 4 lipca 2018 r. zmianie ulegają następujące akty prawne:

· 2018-07-04 - Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 t.j.)
· 2018-07-04 - Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.)
· 2018-07-04 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151, poz. 987)
· 2018-07-04 - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 428 t.j.)


środa, 13 czerwca 2018

Aktualności prawne 16.06.2018

W dniu dzisiejszym (16.06.2018) w życie wchodzą zmiany w następujących aktach prawnych:


· 2018-06-16 - Ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)
· 2018-06-16 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 t.j.)
· 2018-06-16 - Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 389 t.j.)
· 2018-06-16 - Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 624 t.j.)


poniedziałek, 11 czerwca 2018

Aktualności - najnowsze zmiany w prawie - 11.06.2018

W najbliższym czasie nastąpią następujące zmiany w przepisach:

· 2018-06-14 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1032)
· 2018-06-14 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1304 t.j.)
· 2018-06-14 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1993 t.j.)
· 2018-06-14 - Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43 t.j.)
· 2018-06-14 - Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 708)
· 2018-06-14 - Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 t.j.)
· 2018-06-14 - Ustawa o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 t.j.)
· 2018-06-14 - Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 t.j.)
· 2018-06-14 - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 t.j.)
· 2018-06-14 - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475 t.j.)
· 2018-06-14 - Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 t.j.)
· 2018-06-14 - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 t.j.).