poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Aktualności prawne 25.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14.8.2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1107);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1108);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1109);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1110);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1111);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.8.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1112);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12.8.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1113);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.7.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1116);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.8.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1117);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 687);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 688);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 689);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2014 r. poz. 690);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 691);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 692);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 693);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.4.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 694);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.4.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2014 r. poz. 695);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 696);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 697);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 698);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2014 r.o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 699);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.7.2014 r. w sprawie oddania hołdu bohaterom polskiej drogi do niepodległości (M.P. z 2014 r. poz. 700);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 11.8.2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. z 2014 r. poz. 701);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 20.8.2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2013 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 702)

wtorek, 19 sierpnia 2014

Aktualności prawne 19.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1090);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1091);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.8.2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1092);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1093);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 6.8.2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 680);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-19-2014 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 681);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.8.2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 682);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 4.8.2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 683);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 6.8.2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2014 r. poz. 684). 

wtorek, 12 sierpnia 2014

Aktualności prawne 12.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.7.2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1063);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1064);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1065);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 5.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. z 2014 r. poz. 1066);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 11.7.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1067);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 18.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1068);
 • Ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1069);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1070);
 • Ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1071);
 • Ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1072);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 28.7.2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. z 2014 r. poz. 651);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2014 r. poz. 652);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 653);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 654);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 655);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 656);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 657);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 658);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 659);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 660);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.3.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 661);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 31.3.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 662);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.8.2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie (M.P. z 2014 r. poz. 663);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-20-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 664);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-21-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 665);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-22-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 666).
Prezydent RP w dniu 11.08.2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.;
 • Ustawę z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Aktualności prawne 4.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27.5.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1025);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.5.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1026);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.5.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1027);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1028);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.7.2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii (Dz.U. z 2014 r. poz. 1029);
 • Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 22.7.2014 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich (M.P. z 2014 r. poz. 599).
Prezydent RP podpisał:
 • Ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.