wtorek, 23 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 23.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1301);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 1.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1302);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 9.8.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1303);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1304);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 8.8.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1305);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2016 r. poz. 1306);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.8.2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru (Dz.U. z 2016 r. poz. 1307);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 17.8.2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1308);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1309);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 10.8.2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1310).

wtorek, 16 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 16.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.7.2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1217);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 1.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1218);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1219);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus (Dz.U. z 2016 r. poz. 1220);
 • Ustawa z 6.7.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1221);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1222);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.7.2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1223);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1224);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5.8.2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1225);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.8.2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1226);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.7.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1227);
 • Ustawa z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1228);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.8.2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1229);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.7.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1230);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.8.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1231);
 • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 14.7.2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2016 r. poz. 786);
 • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z 27.7.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 787);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisana w Warszawie dnia 16 marca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 788);
 • Oświadczenie rządowe z 29.6.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisaną w Warszawie dnia 16 marca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 789);
 • Komunikat Nr 08/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 9.8.2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2016 r. poz. 790);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.8.2016 r. w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego (M.P. z 2016 r. poz. 791).

środa, 10 sierpnia 2016

Aktualności prawne 10.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1197);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1198);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1199);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 25.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1200);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie funduszu innowacyjności (Dz.U. z 2016 r. poz. 1201);
 • Ustawa z 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202);
 • Ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1203);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.8.2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1204);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.7.2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1205).

Kojec dla psów do rozbiórki. To samowola budowlana

Serwis GazetaPrawna.pl opisuje bardzo ciekawe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, odnoszące się do kwestii konieczności zgłoszenia budowy kojca dla psa. Zapraszam do lektury: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/966435,kojec-dla-psow-do-rozbiorki-to-samowola-budowlana.html


wtorek, 9 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 9.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Ustawa z 6.7.2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19.5.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1188);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.7.2016 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1189);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.7.2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie ocen wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do tego wniosku oraz wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji wyrobu winiarskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1190);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1191);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1192);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 15.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1193);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 4.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1194);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25.7.2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1195);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.7.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1196);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 780).

środa, 3 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 4.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1160);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 15.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1161);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 26.7.2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1162);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 15.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1163);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1164);
 • Ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1165);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.7.2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1166);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M.P. z 2016 r. poz. 738);
 • Postanowienie nr 110.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 739);
 • Postanowienie nr 110.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 740);
 • Postanowienie nr 110.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 741);
 • Postanowienie nr 110.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 742);
 • Postanowienie nr 110.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 743);
 • Postanowienie nr 110.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 744).