środa, 17 kwietnia 2013

Przyspieszenie procedury rejestracji spółki

Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów ma zostać przedstawiony projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Sygnalizowana jest możliwość wprowadzenia zmian, które wpłyną na  przyspieszenie procesu kompletnej rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców, a co za tym idzie - możliwość szybszego podjęcia działalności przez nową spółkę.

Aktualna zasada "jednego okienka" nie funkcjonuje w pełni poprawnie. Porównując sytuację noworejestrowanych spółek z sytuacją osób fizycznych, rozpoczynających działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można bez trudu dostrzec, iż spółki są w znacznie gorszej sytuacji. Jednoosobowy przedsiębiorca może podjąć działalność już w momencie złożenia wniosku o wpis do ewidencji. Tymczasem procedura rozpoczęcia działalności przez spółki jest znacznie dłuższa.Aktualnie spółka składając wniosek o rejestrację musi złożyć także dodatkowe formularze - wnioski: o nadanie numeru NIP oraz numeru REGON. Wnioski te są przesyłane tradycyjną pocztą przez sąd do Urzędu Skarbowego oraz GUS, po nadaniu numerów NIP i REGON decyzje w tym zakresie odsyłane są do sądu. Dopiero wtedy sąd nadaje numer KRS a przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Problematyczne i długotrwałe jest nie tylko samo przesyłanie pocztą dokumentów pomiędzy sądami a urzędem skarbowym i GUS, ale także procedura korekty ewentualnych błędów, popełnionych we wnioskach o NIP czy REGON.

Założeniem zmian do ustawy o KRS jest wprowadzenie rozwiązania, polegającego na elektronicznej wymianie danych pomiędzy sądem a urzędem skarbowym czy GUS. Rozwiązanie to ma skrócić czas, niezbędny na uzyskanie kompletnego wpisu do KRS nawet o 17 dni. Pozostaje zatem mieć nadzieję, iż te niewątpliwe słuszne rozwiązania zostaną niezwłocznie przełożone na konkretne regulacje ustawowe i zaimplementowane do obrotu gospodarczego.


niedziela, 7 kwietnia 2013

Podział i sprzedaż części nieruchomości

W obrocie gospodarczym właściciele nieruchomości mogą być zainteresowani nie tylko nabywaniem i pozyskiwaniem dla siebie nieruchomości, ale także ich zbywaniem w całości czy też w części. Część nieruchomości może być bowiem przez właściciela po prostu niewykorzystywana, może być zbędna z punktu widzenia wykonywania prawa własności. Generalnie można powiedzieć, iż większa nieruchomość to większe koszty (np. podatki od nieruchomości). Jeśli zatem właściciel z części należącej do niego nieruchomości po prostu nie korzysta lub względy ekonomiczne skłaniają go do minimalizacji obciążeń, związanych z posiadaną nieruchomością, to powinien on rozważyć podjęcie działań zmierzających do zbycia części nieruchomości. 

W artykule omówione zostaną najważniejsze aspekty i regulacje prawne, związane z możliwością wydzielenia części nieruchomości oraz jej sprzedaży, z uwzględnieniem specyficznej grupy właścicieli, którą stanowią wspólnoty mieszkaniowe.