poniedziałek, 23 maja 2016

Aktualności Prawne 23.05.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.4.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 687);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.5.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii (Dz.U. z 2016 r. poz. 688);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 9.5.2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.5.2016 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany (Dz.U. z 2016 r. poz. 690);
 • Ustawa z 29.4.2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 691);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.5.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 692);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5.5.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną (Dz.U. z 2016 r. poz. 693);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9.5.2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 456);
 • Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 457);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.5.2016 r. w 35. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (M.P. z 2016 r. poz. 458);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16.5.2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z 2016 r. poz. 459);
 • Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.5.2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. z 2016 r. poz. 460);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16.5.2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (M.P. z 2016 r. poz. 461);
 • Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 10.5.2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego (M.P. z 2016 r. poz. 462);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.5.2016 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (M.P. z 2016 r. poz. 463).

czwartek, 12 maja 2016

Zmiany w ustawie o lasach przyćmione przez sprawę ograniczeń w obrocie ziemią rolną

Tym razem o zmianach w ustawie o lasach. Zmianach, które zostały nieco przyćmione przez sprawę zmian / ograniczeń w obrocie ziemią rolną, a idących równie daleko.

GP: "Masz drzewa na działce? Państwo może ją przejąć" :http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/942970,dom-postawiony-na-zalesionej-dzialce-prawo-pierwokupu-maja-lasy-panstwowe.html

Aktualności Prawne 12.05.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.4.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 649);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.4.2016 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Zachodniemu im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 650);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 29.4.2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację (Dz.U. z 2016 r. poz. 651);
 • Uchwała nr 2/2016 Rady Polityki Pieniężnej z 5.5.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2015 (M.P. z 2016 r. poz. 440);
 • Uchwała nr 3/2016 Rady Polityki Pieniężnej z 5.5.2016 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015 (M.P. z 2016 r. poz. 441).