poniedziałek, 15 grudnia 2014

Koniec zawierania umów przez telefon, zmiany w telemarketingu

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta oraz zmiany w kodeksie cywilnym. System ochrony konsumenta ulega dość istotnym zmianom, mającym gwarantować kosnumentom większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Zmianie ulegają zasady odpowiedzialności za wady produktu, zasady sprzedaży przez Internet czy telefon. Ograniczenia dotyczą również sposobu prowadzenia działań marketingowych.

O szczegółach pisze portal "Lex.pl": http://www.lex.pl/czytaj/rewolucja-w-zasadach-sprzedazy


środa, 10 grudnia 2014

Aktualności prawne 10.12.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 18.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1743);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych,sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1744);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 18.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1745);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,podpisana w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1746);
 • Oświadczenie rządowe z 12.11.2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1747);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1748);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1749);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 18.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz.U. z 2014 r. poz. 1750);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.12.2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1751);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 4.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1752);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1753).

środa, 3 grudnia 2014

Załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy możliwe?

Czy w czasie pracy możliwe jest załatwianie przez pracownika jego spraw prywatnych? Chyba każdy pracownik powziął kiedyś taką wątpliwość...

Jak sprawa ta wygląda od strony formalnej? Jak pracodawca może tę kwestię uregulować?

Zapraszam do lektury artykułu z "ABC Kadry": http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/916poniedziałek, 24 listopada 2014

Aktualności Prawne 24.11.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1625);
 • Ustawa z 26.9.2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1626);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1627);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21.11.2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1629);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1630);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21.11.2014 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1631);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.11.2014 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1080).
Prezydent RP 21.11.2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 • Ustawę z 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

piątek, 21 listopada 2014

Czy właściciel lokalu może dowolnie podnosić czynsz najmu?

Z pewnością wielu najemców czasami zadaje sobie takie oto pytanie: "czy właściciel lokalu ma prawo do swobodnego podnoszenia stawki umówionego czynszu? Czy są jakieś granice w tym zakresie?".

Zainteresowanym polecam ten oto artykuł w "GP": http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/836905.html


poniedziałek, 17 listopada 2014

Aktualności prawne 17.11.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1575);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 16.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1576);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1577);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1578);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1579);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1580);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1581);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1582);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz.U. z 2014 r. poz. 1583);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 22.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz.U. z 2014 r. poz. 1584);
 • Ustawa z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1585);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4.11.2014 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1586);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1587);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1588);
 • Ustawa z 10.10.014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1589);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1590);
 • Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1061);
 • Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1062);
 • Komunikat nr 11/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2014 r. poz. 1063);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 października 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 1064);
 • Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1065);
 • Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1066);
 • Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego (M.P. z 2014 r. poz. 1067);
 • Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego (M.P. z 2014, poz. 1068);
 • Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1069);
 • Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1070);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (M.P. z 2014 r. poz. 1071);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa (M.P. z 2014 r. poz. 1072).

środa, 12 listopada 2014

Aktualności prawne 12.11.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1538);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.8.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. z 2014 r. poz. 1540);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 20.8.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2014 r. poz. 1541);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1545);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4.11.2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 3.11.2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1547);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.11.2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1548);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.11.2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1549);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1550);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1551);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1552);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 6.11.2014 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1553);
 • Ustawa z 7.11.2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1554);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.11.2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1555);
 • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 10.7.2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2014 r. poz. 1052)
Prezydent RP w dniu 10 listopada 2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 7.11.2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 26.9.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

czwartek, 16 października 2014

Aktualności prawne 16.10.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3.10.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r. poz. 1383);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1384);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Belgradzie dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1385);
 • Oświadczenie rządowe z 2.9.2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Belgradzie dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1386);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1387);
 • Oświadczenie rządowe z 2.9.2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1388);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1389);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1390);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 10.10.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1391);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji Dz.U. z 2014 r. poz. 1392);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1393);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń Dz.U. z 2014 r. poz. 1394);
 • Ustawa z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 1395); 
Ustawy uchwalone przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 15.10.2014:
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 • o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach;
 • o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • Prawo o aktach stanu cywilnego;
 • o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka;
 • o zmianie ustawy o kuratorach sądowych;
 • o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin;
 • o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym;
 • o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

czwartek, 9 października 2014

Aktualności prawne 9.10.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 15.9.2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1352);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.8.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1353);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23.9.2014 r. sygn. akt SK 7/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1354);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz.U. z 2014 r. poz. 1355);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3.10.2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1356);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1357);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 10.9.2014 r. w sprawie izb zatrzymań (Dz.U. z 2014 r. poz. 1358);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.10.2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1359);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz.U. z 2014 r. poz. 1360);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19.9.2014 r. w sprawie granicy portu morskiego w Helu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1361);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz 2.10.2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1362);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25.9.2014 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1363);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz.U. z 2014 r. poz. 1364);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25.9.2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1365);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25.9.2014 r. sygn. akt SK 4/12 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1366);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25.9.2014 r. sygn. akt K 49/12 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1367);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.10.2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg (Dz.U. z 2014 r. poz. 1368);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom (Dz.U. z 2014 r. poz. 1369);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.9.2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M.P. z 2014 r. poz. 877);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 1.9.2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 878); 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego:
 • Uchwała z 7.10.2014 r. (I PZP 3/14): Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

wtorek, 30 września 2014

Aktualności prawne 30.09.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3.9.2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. z 2014 r. poz. 1298);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1299);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 24.9.2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1300);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.9.2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1301);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.9.2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1302);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.9.2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1303);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.9.2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin (M.P. z 2014 r. poz. 836);
 • Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 14.7.2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. (M.P. z 2014 r. poz. 837).
 

środa, 17 września 2014

Aktualności prawne 17.09.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.9.2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1221);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.8.2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1222);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 1223);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 26.8.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1224);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 22.8.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1225);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2.9.2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2014 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1226);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 2.9.2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2014 r. poz. 786);
 • Uchwała Rady Ministrów nr 165 z 12.8.2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” (M.P. z 2014 r. poz. 787);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 25.8.2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 788).
Prezydent RP 16.09.2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawę z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Sejm RP - ustawy uchwalone na 74 posiedzeniu:
 • o odwróconym kredycie hipotecznym;
 • o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym;
 • o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.;
 • o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.

wtorek, 9 września 2014

Aktualności Prawne 9.09.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1199);
 • Ustawa z 29.8.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.8.2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jakuba Szulca (M.P. z 2014 r. poz. 773);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.8.2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu (M.P. z 2014 r. poz. 774);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27.8.2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 775);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 26.8.2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2014 r. poz. 776);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 26.8.2014 r.. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2014 r. poz. 777);
 • Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20.8.2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (M.P. z 2014 r. poz. 778). 
Sejm RP 9.08.2014:
Ustawy uchwalone na 73. posiedzeniu Sejmu:
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym;
 • o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o charakterystyce energetycznej budynków;
 • o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.;
 • o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Uchwały podjęte na 73. posiedzeniu Sejmu:
 • w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego;
 • w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy;
 • o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Aktualności prawne 25.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14.8.2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1107);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1108);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1109);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1110);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1111);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.8.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1112);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12.8.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1113);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.7.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1116);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.8.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1117);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 687);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 688);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 689);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2014 r. poz. 690);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 691);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 692);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 693);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.4.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 694);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.4.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2014 r. poz. 695);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 696);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 697);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 698);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2014 r.o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 699);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.7.2014 r. w sprawie oddania hołdu bohaterom polskiej drogi do niepodległości (M.P. z 2014 r. poz. 700);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 11.8.2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. z 2014 r. poz. 701);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 20.8.2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2013 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 702)

wtorek, 19 sierpnia 2014

Aktualności prawne 19.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1090);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1091);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.8.2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1092);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1093);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 6.8.2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 680);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-19-2014 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 681);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.8.2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 682);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 4.8.2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 683);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 6.8.2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2014 r. poz. 684). 

wtorek, 12 sierpnia 2014

Aktualności prawne 12.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.7.2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1063);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1064);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1065);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 5.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. z 2014 r. poz. 1066);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 11.7.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1067);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 18.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1068);
 • Ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1069);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1070);
 • Ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1071);
 • Ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1072);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 28.7.2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. z 2014 r. poz. 651);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2014 r. poz. 652);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 653);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 654);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 655);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 656);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 657);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 658);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 659);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 660);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.3.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 661);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 31.3.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 662);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.8.2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie (M.P. z 2014 r. poz. 663);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-20-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 664);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-21-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 665);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-22-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 666).
Prezydent RP w dniu 11.08.2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.;
 • Ustawę z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Aktualności prawne 4.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27.5.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1025);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.5.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1026);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.5.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1027);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1028);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.7.2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii (Dz.U. z 2014 r. poz. 1029);
 • Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 22.7.2014 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich (M.P. z 2014 r. poz. 599).
Prezydent RP podpisał:
 • Ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

wtorek, 22 lipca 2014

Aktualności prawne 22.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.7.2014 r. sygn. akt P 19/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 951);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.7.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 952);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15.7.2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 953);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.7.2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 954);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.7.2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej” (Dz.U. z 2014 r. poz. 955);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.7.2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach” (Dz.U. z 2014 r. poz. 956);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek” (Dz.U. z 2014 r. poz. 957);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.7.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 573);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.7.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2014 r. (M.P. z2014 r. poz. 574);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.7.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. (M.P. 2014 r. poz. 575).
Sejm RP - 72 posiedzenie:
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505, 2589 i 2589-A);
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504, 2588 i 2588-A);
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druki nr 2503, 2587, 2587-A);
 • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 2480 i 2602);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2351 i 2390);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk nr 2606);
 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego (druki nr 2084 i 2582);
 • Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druki nr 2184 i 2597);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2603);
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2421);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw (druk nr 2451);
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 2605);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2538);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 2507);
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Wojciecha Penkalskiego (druk nr 2595).

wtorek, 15 lipca 2014

Odpis z Księgi Wieczystej przez Internet

Wraz z początkiem lipca 2014 r. w życie weszły zapisy ustawy z dnia 24 maja 2014 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe przepisy odnoszą się do kwestii:
 • przeglądania ksiąg wieczystych;
 • składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentu, który po samodzielnym wydrukowaniu posiada moc dokumentu wydawanego przez sąd;
 • możliwości weryfikacji wspomnianych powyżej samodzielnie wydrukowanych dokumentów;
 • uzyskiwania wyciągu z księgi wieczystej.

Oznacza to, iż wprowadzono możliwość pozyskania z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (dalej CIKW) dokumentu (odpisu, wyciągu, zaświadczenia) za pośrednictwem Internetu. Samodzielnie wykonane wydruki mają moc prawną zrównaną z dokumentami, wydanymi bezpośrednio przez sąd. Tego rodzaju forma pozyskiwania dokumentów z CIKW ma być nie tylko szybsza, ale również tańsza. 

Wnioski składa się za pośrednictwem strony https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do. Opłata za wydanie dokumentu wnoszona jest za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Przelewy24. Opłaty wynoszą:
 • za odpis zwykły KW - 20 zł;
 • za odpis zupełny KW - 50 zł;
 • zaświadczenie o zamknięciu KW - 5 zł.
Dla skorzystania z elektronicznego serwisu KW niezbędne jest posiadanie numeru księgi wieczystej. Po zrealizowaniu opłaty serwis przesyła na skrzynkę mailową linka prowadzącego do takich informacji jak: zarejestrowane wnioski, potwierdzenia złożenia wniosków i dokonania płatności oraz dokumenty do samodzielnego wydruku.

poniedziałek, 14 lipca 2014

Aktualności prawne 14.07.2014

 Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9.7.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.6.2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki (Dz.U. z 2014 r. poz. 918);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.6.2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. z 2014 r. poz. 919);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 920);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 1.7.2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 921);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 922);
 • Ustawa z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 923);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8.7.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.7.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925). 

czwartek, 10 lipca 2014

Aktualności prawne 10.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 906);
 • Ustawa z 10.6.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 907);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.7.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. z 2014 r. poz. 908);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z8.7.2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2014 r. poz. 909);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.7.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją (Dz.U. z 2014 r. poz. 910);
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.6.2014 r. o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC (M.P. z 2014 r. poz. 542).
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał:
 • Ustawę z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.
Sejm RP 10.7.2014 r.:
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 2415);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 2169 i 2169-A);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 2297);
 • Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013 (druk nr 2385) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2467);
 • Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku (druk nr 2386) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2466);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2550);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2551);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2552);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2553);
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2554);
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2555);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 2556). 

wtorek, 8 lipca 2014

Aktualności prawne 8.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17.6.2014 r. sygn. akt P 6/12 (Dz.U. z 2014 r. poz. 898);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10.6.2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 899);
 • Ustawa z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 900);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2014 r. poz. 901);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.6.2014 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania (M.P. z 2014 r. poz. 523);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.6.2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Jerzego Polaczka (M.P. z 2014 r. poz. 524);
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 30.6.2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców (M.P. z 2014 r. poz. 525);
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uchyleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi (M.P. z 2014 r. poz. 526);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 24.6.2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 527);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 30.6.2014 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 r. (M.P. z 2014 r. poz. 528);
 • Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu (M.P. z 2014 r. poz. 529).

wtorek, 1 lipca 2014

Aktualności prawne 1.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.6.2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 861);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 26.6.2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz.U. z 2014 r. poz. 862);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 24.6.2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. poz. 863);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.6.2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.6.2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2014 r. poz. 865);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 26.6.2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. poz. 866);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 867);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 26.6.2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. z 2014 r. poz. 868);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 25.6.2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2014 r. poz. 869);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.6.2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 870);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.6.2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 871);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.6.2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 872);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.6.2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie (M.P. z 2014 r. poz. 514).
Prezydent RP podpisał:
 • Ustawa z 9.5.2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 10.6.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawy uchwalone na 70. posiedzeniu Sejmu:
 • o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o kierujących pojazdami;
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego;
 • o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa;
 • o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw;
 • o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.;
 • o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o transporcie kolejowym;
 • o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.;
 • o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.;
 • o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.;
 • o zmianie ustawy - Prawo energetyczne;
 • o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015";
 • o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.;
 • o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

poniedziałek, 23 czerwca 2014

Aktualności prawne 23.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 799);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 800);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 801);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 802);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.5.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2014 r. poz. 803);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9.6.2014 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013 (Dz.U. z 2014 r. poz. 804);
 • Ustawa z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 805);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.6.2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 806);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 807);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 808);
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8.5. 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 809)
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.6.2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. z 2014 r. poz. 492);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.6.2014 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (M.P. z 2014 r. poz. 493).

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Aktualności prawne 16.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5.6.2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 778);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.6.2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 779);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5.6.2014 r.. w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację (Dz.U. z 2014 r. poz. 780);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 5.6.2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych (M.P. z 2014 r. poz. 453);
 • Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z 13.6.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2014 r. poz. 454).

Prezydent RP podpisał:

 • Ustawa z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 24.4.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

Sejm RP - ustawy uchwalone na 69 posiedzeniu:
 • o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego;
 • o ochronie Znaku Polski Walczącej;
 • o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym;
 • o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym;
 • o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;
 • o zmianie ustawy o ochronie roślin;
 • o zmianie ustawy o rachunkowości;
 • o zmianie ustawy o lasach;
 • o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

wtorek, 10 czerwca 2014

Projekt zmian w sprawie ryczałtu za korzystanie ze służbowego auta do celów prywatnych

Jak wskazuje Dziennik Gazeta Prawna, w planie dzisiejszych prac rządu znajduje się tzw. "czwarty pakiet deregulacyjny". Jednym z jego elementów, nad którym będzie obradował rząd, jest kwestia sposobu opodatkowania podatników, którzy korzystają z aut służbowych do celów prywatnych.

Projekt zakłada, iż użytkownicy aut firmowych będą objęci ryczałtem, którego miesięczny limit wynosi 250 zł i 400 zł - w zależności od pojemności silnika auta, z którego korzystają. Niższy ryczałt dotyczyć ma pojazdów o pojemności silnika do 1600 cm, zaś wyższy ryczałt silników o pojemności powyżej 1600 cm.

Kwota ryczałtu byłaby co miesiąc doliczana do wynagrodzenia pracownika i opodatkowana podatkiem dochodowym. Przy 18% skali podatku daje to zatem odpowiednio kwoty podatku w wysokości 45 zł i 72 zł. Projekt zakłada również, iż w przypadku sporadycznego korzystania przez pracownika ze służbowego auta do celów prywatnych, korzystanie to rozliczane byłoby proporcjonalnie, za każdy dzień korzystania z osobna jako 1/30 wartości ryczałtu.


Aktualności prawne 10.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 28.5.2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek (Dz.U. z 2014 r. poz. 758);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 29.5.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 759);
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.2.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 760);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.5.2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 761);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.5.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 762);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 20.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 763);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 26.5.2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 764);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 8.4.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 765);
 • Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z 30.5.2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. z 2014 r. poz. 434);
 • Uchwała nr 76 Rady Ministrów z 29.4.2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w R odzinie na lata 2014–2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445).

czwartek, 5 czerwca 2014

Aktualności prawne 5.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.5.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 742);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 24.2.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 743);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 744);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27.5.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 398); 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego:

Odpłatność za studia w uczelniach publicznych 
 5.6.2014 r. Trybunał Konstytucyjny (K 35/11) wniosek o zbadanie zgodności art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz ust. 1b, a także art. 170a ustawy z 27.7.2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu ustalonym w art. 1 ustawy z 18.3.2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2 i art. 70 ust. 2 Konstytucji RP. 
  

Prawo do korzystania z obrońcy, zasady udostępniania akt w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 
 3.6.2014 r. Trybunał Konstytucyjny (K 19/11) po rozpoznaniu połączonych wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności: 
 1) art. 4 ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, ze zm.) w zakresie, w jakim pomija prawo do korzystania z obrońcy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających przez osoby, co do których istnieją uzasadnione podstawy do sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie, z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.), 
2) Art. 38 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odpowiedniego stosowania w postępowaniach w sprawach o wykroczenia na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających art. 156 § 5 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.), z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 3 lit. b Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

orzekł, że:
 1. Art. 4 ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, ze zm.) w zakresie, w jakim pomija prawo osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 54 § 1 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
2. Art. 38 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje na etapie czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 54 § 1 tej ustawy, prawa dostępu do akt dla osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

wtorek, 3 czerwca 2014

Aktualności prawne 3.06.2014

W ramach zapewnienia czytelnikom bloga jak najświeższych informacji prawnych postanowiliśmy z większą częstotliwością informować o aktualnych zmianach w prawie, uchwałach Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego oraz skrótowo o wybranym orzecznictwie.

Informacje te będą miały postać esencjonalną, tak jak poniżej.

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 730);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 14.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 731);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.4.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 732);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 14.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2014 r. poz. 733). 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego:

Upoważnienie do odbioru pisma sądowego

Sąd Najwyższy uchwałą z 30.5.2014 r. (III CZP 20/14) orzekł, że w postępowaniu wszczętym po dniu wejścia w życie art. 139 § 1[1] KPC pismo sądowe może zostać odebrane przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego udzielonego przed dniem 3 maja 2012 r.

Nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych

Sąd Najwyższy uchwałą z 30.5.2014 r. (III CZP 22/14) orzekł, że:

1. Nadając klauzulę wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych wydanym w postępowaniach wszczętych przed dniem 7 lipca 2013 r. oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, w treści klauzuli wykonalności nie wskazuje się informacji objętych treścią § 2[1] rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5.4.2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2012 r., poz. 443 ze zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 859).

2. Sąd Najwyższy odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Sejm RP 3.06.2014

Ustawy uchwalone na 68. posiedzeniu Sejmu:
 • o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw;
 • o prawach konsumenta;
 • o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej;
 • o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o transporcie kolejowym;
 • o zmianie ustawy - Prawo energetyczne;
 • o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.
Uchwały podjęte na 68. posiedzeniu Sejmu:
 • w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

wtorek, 27 maja 2014

Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego

24 maja 2014 r. w Uczelni Łazarskiego odbyła się trzecia edycja akcji "Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego". Jej celem była bezpłatna pomoc prawna osobom, których sytuacja finansowa na to nie pozwala. Miała także uświadomić społeczeństwu jakie prawa przysługują im w sądzie. 

Nasza Kancelaria została zaproszona do udziału w tym wydarzeniu w charakterze partnera merytorycznego. Zapraszam do zapoznania się z krótką relacją z tego wydarzenia na stornie uczelni: http://www.lazarski.pl/aktualnosci/art,1391,dzien-prawa-na-uczelni-lazarskiego.htmlwww.kancelaria-kurzeja.pl