wtorek, 22 lipca 2014

Aktualności prawne 22.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.7.2014 r. sygn. akt P 19/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 951);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.7.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 952);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15.7.2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 953);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.7.2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 954);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.7.2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej” (Dz.U. z 2014 r. poz. 955);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.7.2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach” (Dz.U. z 2014 r. poz. 956);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek” (Dz.U. z 2014 r. poz. 957);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.7.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 573);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.7.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2014 r. (M.P. z2014 r. poz. 574);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.7.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. (M.P. 2014 r. poz. 575).
Sejm RP - 72 posiedzenie:
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505, 2589 i 2589-A);
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504, 2588 i 2588-A);
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druki nr 2503, 2587, 2587-A);
 • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 2480 i 2602);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2351 i 2390);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk nr 2606);
 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego (druki nr 2084 i 2582);
 • Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druki nr 2184 i 2597);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2603);
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2421);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw (druk nr 2451);
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 2605);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2538);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 2507);
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Wojciecha Penkalskiego (druk nr 2595).

wtorek, 15 lipca 2014

Odpis z Księgi Wieczystej przez Internet

Wraz z początkiem lipca 2014 r. w życie weszły zapisy ustawy z dnia 24 maja 2014 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe przepisy odnoszą się do kwestii:
 • przeglądania ksiąg wieczystych;
 • składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentu, który po samodzielnym wydrukowaniu posiada moc dokumentu wydawanego przez sąd;
 • możliwości weryfikacji wspomnianych powyżej samodzielnie wydrukowanych dokumentów;
 • uzyskiwania wyciągu z księgi wieczystej.

Oznacza to, iż wprowadzono możliwość pozyskania z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (dalej CIKW) dokumentu (odpisu, wyciągu, zaświadczenia) za pośrednictwem Internetu. Samodzielnie wykonane wydruki mają moc prawną zrównaną z dokumentami, wydanymi bezpośrednio przez sąd. Tego rodzaju forma pozyskiwania dokumentów z CIKW ma być nie tylko szybsza, ale również tańsza. 

Wnioski składa się za pośrednictwem strony https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do. Opłata za wydanie dokumentu wnoszona jest za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Przelewy24. Opłaty wynoszą:
 • za odpis zwykły KW - 20 zł;
 • za odpis zupełny KW - 50 zł;
 • zaświadczenie o zamknięciu KW - 5 zł.
Dla skorzystania z elektronicznego serwisu KW niezbędne jest posiadanie numeru księgi wieczystej. Po zrealizowaniu opłaty serwis przesyła na skrzynkę mailową linka prowadzącego do takich informacji jak: zarejestrowane wnioski, potwierdzenia złożenia wniosków i dokonania płatności oraz dokumenty do samodzielnego wydruku.

poniedziałek, 14 lipca 2014

Aktualności prawne 14.07.2014

 Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9.7.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.6.2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki (Dz.U. z 2014 r. poz. 918);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.6.2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. z 2014 r. poz. 919);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 920);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 1.7.2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 921);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 922);
 • Ustawa z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 923);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8.7.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.7.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925). 

czwartek, 10 lipca 2014

Aktualności prawne 10.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 906);
 • Ustawa z 10.6.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 907);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.7.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. z 2014 r. poz. 908);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z8.7.2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2014 r. poz. 909);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.7.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją (Dz.U. z 2014 r. poz. 910);
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.6.2014 r. o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC (M.P. z 2014 r. poz. 542).
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał:
 • Ustawę z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.
Sejm RP 10.7.2014 r.:
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 2415);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 2169 i 2169-A);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 2297);
 • Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013 (druk nr 2385) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2467);
 • Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku (druk nr 2386) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2466);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2550);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2551);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2552);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2553);
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2554);
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2555);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 2556). 

wtorek, 8 lipca 2014

Aktualności prawne 8.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17.6.2014 r. sygn. akt P 6/12 (Dz.U. z 2014 r. poz. 898);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10.6.2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 899);
 • Ustawa z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 900);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2014 r. poz. 901);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.6.2014 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania (M.P. z 2014 r. poz. 523);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.6.2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Jerzego Polaczka (M.P. z 2014 r. poz. 524);
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 30.6.2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców (M.P. z 2014 r. poz. 525);
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uchyleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi (M.P. z 2014 r. poz. 526);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 24.6.2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 527);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 30.6.2014 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 r. (M.P. z 2014 r. poz. 528);
 • Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu (M.P. z 2014 r. poz. 529).

wtorek, 1 lipca 2014

Aktualności prawne 1.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.6.2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 861);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 26.6.2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz.U. z 2014 r. poz. 862);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 24.6.2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. poz. 863);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.6.2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.6.2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2014 r. poz. 865);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 26.6.2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. poz. 866);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 867);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 26.6.2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. z 2014 r. poz. 868);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 25.6.2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2014 r. poz. 869);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.6.2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 870);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.6.2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 871);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.6.2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 872);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.6.2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie (M.P. z 2014 r. poz. 514).
Prezydent RP podpisał:
 • Ustawa z 9.5.2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 10.6.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawy uchwalone na 70. posiedzeniu Sejmu:
 • o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o kierujących pojazdami;
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego;
 • o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa;
 • o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw;
 • o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.;
 • o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o transporcie kolejowym;
 • o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.;
 • o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.;
 • o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.;
 • o zmianie ustawy - Prawo energetyczne;
 • o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015";
 • o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.;
 • o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.