wtorek, 22 grudnia 2015

Aktualności Prawne 22.12.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.12.2015 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2151);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 1.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2152);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.12.2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2153);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.12.2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 2154);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.12.2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2155);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2157);
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 2158);
 • Umowa między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2159);
 • Oświadczenie rządowe z 10.11.2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2160);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (M.P. z 2015 r. poz. 1281).

czwartek, 17 grudnia 2015

Aktualności Prawne 17.12.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3.12.2015 r. sygn. akt K 34/15 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2129);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2130);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2131);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4.12.2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2132);
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 3.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2133);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 13.11.2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2134);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2136);
 • Porozumienie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej podpisane w Poznaniu dnia 21 września 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1260);
 • Oświadczenie rządowe z 26.11.2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej, podpisanym w Poznaniu dnia 21 września 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1261);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisana w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1262);
 • Oświadczenie rządowe z 2.12.2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisaną w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1263);
 • Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z 10.12.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M.P. z 2015 r. poz. 1264);
 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 24.11.2015 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. z 2015 r. poz. 1265);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1266);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1267);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1268);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1269);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom (M.P. z 2015 r. poz. 1270).

poniedziałek, 28 września 2015

Aktualności Prawne 28.09.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18.9.2015 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1471);
 • ozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 23.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1472);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U. z 2015 r. poz. 1473);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1474);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1476);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.8.2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1477);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 847);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 848);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 849);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 850);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 851);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 852);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 853);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.6.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2015 r. poz. 854);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 855);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.6.2015 r. o nadaniu orderu i odznaczenia (M.P. z 2015 r. poz. 856);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2015 r. poz. 857);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 858);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 859);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 860);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23.9.2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (M.P. z 2015 r. poz. 861);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 2.9.2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 862);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (M.P. z 2015 r. poz. 863).
Prezydent RP:

 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze;
 • Ustawa 5.9.2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym;
 • Ustawa z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 • Ustawa z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Ustawa z 24.7.2015 r. Prawo o zgromadzeniach;
 • Ustawa z 10.10.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

wtorek, 15 września 2015

Aktualności prawne 15.09.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3.9.2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1377);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 7.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1378);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz.U. z 2015 r. poz. 1379);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1380);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.9.2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz.U. z 2015 r. poz. 1381);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1382);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21.8.2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1383);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 20.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1384);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.9.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385);
 • Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. z 2015 r. poz. 812);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7.9.2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2015 r. poz. 813).

środa, 9 września 2015

Rozliczenia w konkubinacie

Lex.pl w swym artykule omawia orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2015 r., dotyczące wzajemnych rozliczeń konkubentów - partnerów, którzy nie zawarli związku małżeńskiego.

Temat ciekawy i wart uwagi, gdyż w praktyce tego typu spory pomiędzy byłymi partnerami zdarzają się dość często. Zapraszam do lektury na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-inaczej-rozlicza-sie-konkubentow-inaczej-malzonkow-1


wtorek, 8 września 2015

Aktualności prawne 8.09.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.8.2015 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1312);
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z 3.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1313);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1315);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1316);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1317);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4.8.2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. z 2015 r. poz. 1318);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1319);
 • Ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1320);
 • Ustawa z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1321);
 • Ustawa z 10.7.2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1322);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1323);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 21.8.2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2015 r. poz. 803);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 25.8.2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2015 r. poz. 804).

poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Aktualności prawne 31.08.2015

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1247);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13.8.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1248);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.8.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24.8. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1250);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1251);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.8.2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1252);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 13.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1253);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1254);
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.8.2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1256);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.8.2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1257);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24.8.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1258);
 • Uchwała nr 116 Rady Ministrów z 15.7.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 (M.P. z 2015 r. poz. 765);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.7.2015 r. nr 1131.15.2015 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M.P. z 2015 r. poz. 766);
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 11.8.2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 767);
 • Porozumienie z 25.6.2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów–Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez nie ruchu (M.P. z 2015 r. poz. 768);
 • Oświadczenie rządowe z 2.7.2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z 25.6.2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów–Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez nie ruchu (M.P. z 2015 r. poz. 789).
Prezydent RP podpisał:
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
 • Ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ;
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
 • Ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów;
 • Ustawę z 9.7.2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego;
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym;
 • Ustawę z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych;
 • Ustawę z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • Ustawę z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności;
 • Ustawę z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • Ustawę z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych;
 • Ustawę z 5.8.2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015r.;
 • Ustawę z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

wtorek, 4 sierpnia 2015

Umowę pożyczki warto zawrzeć w formie pisemnej

W praktyce bardzo często spotykamy się z przypadkami, w których dwie osoby zawierają umowę pożyczki. Najczęściej jej przedmiotem oczywiście są pieniądze. Strony dość często bagatelizują formę, w jakiej dokonują tejże czynności prawnej, zakładając, że "przecież na pewno wszystko będzie dobrze".

Praktyka pokazuje jednak, że bardzo często na tle umów pożyczki dochodzi do sporów. W takim wypadku warto jednak dysponować dokumentem, który potwierdzi jakie były rzeczywiste ustalenia stron. O problemach, związanych z pożyczkami więcej na:http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/drobna-pozyczke-warto-potwierdzic-na-pismie.html


poniedziałek, 20 lipca 2015

Co z urlopem po rozwiązaniu umowy o pracę?

Tym razem kilka słów o urlopach wypoczynkowych w sytuacji, gdy umowa o pracę została rozwiązana czy też wypowiedziana. Czy urlop wypoczynkowy przechodzi do nowego pracodawcy? Czy wymiar urlopu kumuluje się? O tym w artykule z "Lex.pl": http://www.kadry.abc.com.pl/niewykorzystany-urlop-nie-przenosi-sie.1029935841.1436873267

wtorek, 14 lipca 2015

Prawa pracownika na urlopie

Zazwyczaj większość pracowników w trakcie wypoczynku na urlopie stara się zapomnieć o pracy, nie myśleć o zadaniach czy kłopotach, które czekają w jego firmie. Co jednak w sytuacji, gdy oddając się w pełni relaksowi otrzymujemy od szefa telefon z żądaniem powrotu do pracy?

Sytuacja z całą pewnością niekomfortowa. Jak w takim wypadku może czy też powinien zachować się pracownik? Jakie ma prawa i obowiązki? Zapraszam do lektury na "Lex.pl": http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/na-urlopie?_ga=1.251822473.1029935841.1436873267

Aktualności prawne 14.07.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 17.6.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.6.2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. z 2015 r. poz. 972);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.6.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2015 r. poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2015 r. poz. 974);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.6.2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 975);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2015 r. nr 1130.9.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2015 r. poz. 597);
 • Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z 14.7.2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 (M.P. z 2015 r. poz. 598).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego:

Upoważnienie ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych
14.7.2015 r. Trybunał Konstytucyjny (K 2/13) rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 129g ust. 4 ustawy z 20.6.1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.

Wywłaszczenie; zwrot wywłaszczonej nieruchomości
14.7.2015 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 26/14) rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP.

wtorek, 30 czerwca 2015

Wspólne przejazdy z BlaBlaCar a opodatkowanie

Rośnie popularność wszelkiego rodzaju serwisów, popularyzujących ekonomiczne współdzielenie kosztów. Takim przykładem jest dość popularny serwis BlaBlaCar, za pośrednictwem którego kierowcy zabierają ze sobą towarzyszy podróży w zamian za pokrycie części kosztów paliwa.

Praktyka ta wzbudziła wątpliwość natury podatkowej - o opodatkowanie ewentualnego przychodu po stronie kierowcy, zabierającego pasażerów. Szerzej o tej problematyce w "GP": http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/880107,przejazd-z-blablacar-podatek.html


czwartek, 14 maja 2015

Krytyka szefa w Internecie

Czy niezadowolony z pracy pracownik może bezkarnie krytykować swoich przełożonych w Internecie, na swoim profilu społecznościowym? Czy tego rodzaju zachowanie może być podstawą do zastosowania wobec pracownika kar porządkowych?

O szczegółach tego problemu "GP": http://serwisy.gazetaprawna.pl/871139.html


czwartek, 19 lutego 2015

Ile komornik może zabrać z pensji, emerytury lub rachunku bankowego?

Dłużnicy, w stosunku do których komornik prowadzi egzekucję, często zastanawiają się czy zajęciu przez komornika podlega całe, otrzymywane przez nich świadczenie, czy też są jakieś ograniczenia w zakresie egzekucji z wynagrodzenia za pracę, emerytury czy też renty.

GazetaPrawna.pl w tym artykule omawia część wspomnianych powyżej wątpliwości:
http://prawo.gazetaprawna.pl/egzekucja-komornicza.html. Zainteresowanych odsyłam do lektury artykułu.


czwartek, 12 lutego 2015

Pączki od pracodawcy w tłusty czwartek opodatkowane?

Być może komuś z czytelników w związku z tegorocznym tłustym czwartkiem przyszło do głowy pytanie o podatkowy aspekt darmowego świadczenia od pracodawcy w postaci tak popularnych w tłusty czwartek pączków?

Czy tego rodzaju świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika jest opodatkowane? Czy stanowi dochód pracownika? Odpowiedź w artykule, opublikowanym przez "GP": http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/852930,paczki-od-pracodawcow-na-tlusty-czwartek-bez-podatku.htmlśroda, 7 stycznia 2015

Aktualności prawne 7.01.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1);
 • Ustawa z 5.12.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz.U. z 2015 r. poz. 3);
 • Ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29.12.2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 6);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz.U. z 2015 r. poz. 7);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 31.12.2014 r. w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim (Dz.U. z 2015 r. poz. 8);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 31.12.2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim (Dz.U. z 2015 r. poz. 9);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10.12.2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 10);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12.12.2014 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 11);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12.12.2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 12);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 13);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2014 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2015 r. poz. 1);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 2);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 3);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 4);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 5);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 6);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 7);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 8);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 9);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 10);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21.10.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2015 r. poz. 11);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21.10.2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 12);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2015 r. poz. 13);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 14);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 15);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 16);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 17);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 18);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.10.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 19);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 20);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2015 r. poz. 21);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.10.2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 22);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 23);
 • Uchwała nr 250 Rady Ministrów z 2.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. z 2015 r. poz. 24).