wtorek, 26 lipca 2016

Aktualności Prawne 26.07.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1093);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 30.6.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1094);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.7.2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1095);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1096);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.7.2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1097);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1098);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 7.7.2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 1099);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.7.2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1100);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25.7.2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r. poz. 1101);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25.7.2016 r. w sprawie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1102);
 • Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016–2019, podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 712);
 • Oświadczenie rządowe z 11.7.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016–2019, podpisanym w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 713);
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 1.7.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 714);
 • Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 14.7.2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 715);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 716);
 • Oświadczenie rządowe z 13.6.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz 717);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 29.6.2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 718).