poniedziałek, 2 grudnia 2019

Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym?


Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym?

Zwrócenie się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie tego zagadnienia zapowiedział Sąd Okręgowy w Gliwicach. Zgodnie z art. 390  § 1 zd. 1 k.p.c. jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy.

Wątpliwości prawne SO w Gliwicach powstały w czasie rozpoznawania apelacji mieszkańca jednego z śląskich miast, który wystąpił przeciwko Skarbowi Państwa o zadośćuczynienie za naruszenie prawa do życia w czystym środowisku z uwagi na smog uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Sąd wskazał, że kwestia uznania prawa do życia w czystym środowisku za dobro osobiste budzi spory w doktrynie i rozbieżności w orzecznictwie, co wymaga wypowiedzenie się Sądu Najwyższego w tym zakresie.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz