czwartek, 30 stycznia 2020

Czy pracownik może krytykować pracodawcę na forum internetowym?

Pracownik może krytykować pracodawcę, ponieważ gwarantuje mu to zasada wolności wypowiedzi zapisana w Konstytucji. Jednakże internetowa krytyka pracodawcy może pociągać za sobą negatywne dla pracownika skutki, zwłaszcza jeżeli jej dozwolone granice zostaną przekroczone.

Po pierwsze pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę powołując jako podstawę swojej decyzji utratę zaufania do pracownika czy też naruszenie dbałości o dobro zakładu pracy. Pracodawca może również rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia (tj. w trybie dyscyplinarnym), gdy ten ujawnia w internecie informacje, które są objęte tajemnicą pracodawcy. Ponadto pracownik może również ponosić wobec pracodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą na gruncie cywilnoprawnym a także odpowiedzialność karną za przestępstwa
zniesławiania i znieważenie.  Każdy ma prawo do rzeczowej merytorycznej krytyki, ale kwestionowanie decyzji pracodawcy przy użyciu słów obraźliwych czy wulgaryzmów wykracza poza granice takiej krytyki.

Źródło: https://bezprawnik.pl/krytyka-pracodawcy-w-internecie/

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Badanie wariografem tylko dowodem pomocniczym

Badanie wariografem tylko dowodem pomocniczym.

W aktualnym stanie prawnym zgodnie z art. 171 §5 k.p.k. niedopuszczalne jest wpływanie  na  wypowiedzi  osoby  przesłuchiwanej  za  pomocą  środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem. Zgodnie z taką treścią przepisu, zeznania i oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi bądź uzyskane wbrew tym zakazom nie mogą stanowić dowodu.
 
Wariograf może być jednak stosowany za zgodą osoby przesłuchiwanej w związku z innymi czynnościami dowodowymi np. w ramach badania przez biegłego. Zgodnie z art. 192a § 2 k.p.k. dopuszczalne jest również stosowanie badania wariograficznego w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych. Zasadniczo, orzecznictwo nie zna takiej sytuacji, w której dowód z badań wariografem stanowiłby wyłączną podstawę skazania.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/badanie-wariografem-jako-dowod-ms-nie-planuje-wprowadzenia,497305.html


czwartek, 23 stycznia 2020

Pracownik, który stracił rękę w wypadku przy pracy, ma prawo do odpowiedniej, zaawansowanej technologicznie protezy

Pracownik, który stracił rękę w wypadku przy pracy, ma prawo do odpowiedniej zaawansowanej technologicznie protezy.


Jeżeli pracownik z wyłącznej winy pracodawcy stał się niepełnosprawny, pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów leczenia (w tym protezy), tak aby przywrócić sprawność pracownikowi. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 10 października 2019 r. (sygn. akt I ACa 1128/18) stwierdził, że poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, która obejmuje także koszty nabycia odpowiedniej protezy.
 

Co za tym idzie, pracownik ma prawo nie tylko do taniej kosmetycznej protezy, ale do odpowiedniego produktu dostępnego na rynku, również zaawansowanego technologicznie. Tylko taka proteza może poprawić sprawność poszkodowanego, zmniejszyć ból odczuwalny przy sztywnej protezie oraz poczucie wstydu, a nawet pomóc w powrocie do pracy.

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/funkcjonalna-proteza-dla-pracownika-ktory-stracil-reke-z-winy,497219.html


poniedziałek, 20 stycznia 2020

Niewyrażenie zgody na leczenie uzdrowiskowe powinno być wydane w formie zaskarżalnej decyzji

Niewyrażenie zgody na leczenie uzdrowiskowe powinno być wydane w formie zaskarżalnej decyzji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe, przewiduje, że na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie przysługuje odwołanie (§ 5 ust. 3).

Mimo to ubezpieczony, któremu odmówiono potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe, wniósł  skargę do dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w trybie art. 227 k.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał, że niewyrażenie zgody na skierowania na kurację uzdrowiskową powinno być wydane w formie decyzji, na którą przysługuje skarga. Wyłączenie odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe spod kontroli sądów administracyjnych stanowiłoby, zdaniem WSA, pozbawienie świadczeniobiorców ochrony sądowej.

Źródło: https://www.rp.pl/Zdrowie/301149977-Odmowa-kuracji-w-sanatorium-moze-byc-zaskarzona-do-sadu---wyrok-WSA.html


czwartek, 16 stycznia 2020

Zerowy PIT dla młodych bez oświadczenia pracownika


Zerowy PIT dla młodych bez oświadczenia pracownika.

Od tego roku na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek automatycznego stosowania zwolnienia z podatku dochodowego osób fizycznych poniżej 26 roku życia. Płatnik podatku nie może wymagać, aby tak jak było do tej pory, pracownik/zleceniobiorca najpierw składał oświadczenie, które upoważni płatnika do zastosowania zwolnienia z PIT.

Zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych są młodzi podatnicy osiągający przychód z pracy bądź ze zlecenia uzyskany do dnia ukończenia dwudziestego szóstego roku życia przy założeniu, że przychód ten nie przekroczył 85 528 złotych (w bieżącym roku) oraz nie jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 albo art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/6415978,Zerowy-PIT-dla-mlodych-w-2020-r-nie-wymaga-oswiadczenia.htmlponiedziałek, 13 stycznia 2020

Wysoki zadatek wciąż pozostaje zadatkiem

Wysoki zadatek wciąż pozostaje zadatkiem.

Kiedy z winy kontrahenta nie dojdzie do zawarcia umowy, straci on cały zadatek. Zazwyczaj strony umowy określają zadatek na 10% wartości przedmiotu umowy, jednak nie ma przeszkód by  ustalić go na większą część ceny.

Sąd Najwyższy rozważał tę kwestię w sprawie o zwrot wysokiego zadatku przekraczającego połowę ceny. Kupujący zapłacił 110 tys. zł zadatku na poczet zakupu mieszkania, którego cenę strony ustaliły na 188 tys. zł. W umowie przedwstępnej wprost umówiono się, że w sytuacji niewykonania umowy przez kupującego sprzedający ma prawo zatrzymać 110 tys. zł zadatku. Jednocześnie w razie niewykonania umowy z winy sprzedającego ciążyłby na nim obowiązek zapłaty dwukrotności zadatku tj. 220 tys. Zł kupującemu. Ostatecznie z winy kupującego do umowy sprzedaży nie doszło.

Sąd Najwyższy stwierdził, że wysoka suma zadatku nie zmienia jego charakteru i funkcji. Zaś przyjęcie poglądu przeciwnego czyniłoby z niego tylko iluzoryczną ochronę dla strony działającej z zachowaniem staranności i ostrożności, którą w tym przypadku był sprzedający.

Źródło: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/301089982-Wysoki-zadatek-w-umowie-sprzedazy-nieruchomosci---wyrok-Sadu-Najwyzszego.html


czwartek, 9 stycznia 2020

Pracownika nie można zwolnić za internetowy hejt po godzinach pracy

Pracownika nie można zwolnić za internetowy hejt po godzinach pracy.

Pracownik służby cywilnej wdał się w publiczną polemikę w internecie, która przerodziła się w internetowy hejt z petentem urzędu, w którym pracował. Urzędnik zajmował się dyskusją internetową po godzinach pracy usiłując bronić swojego dobrego imienia, ponieważ hejt dotknął także jego rodziny. Pracodawca chcąc wyciszyć sprawę, zwolnił go dyscyplinarnie, jako powód decyzji wskazując utratę niezbędnego zaufania do pracownika. Urzędnik odwołał się do Sądu Pracy, żądając m.in. przywrócenia do pracy. 

Sąd stwierdził, że pracownik urzędu nie naruszył podstawowych obowiązków pracowniczych i zauważył, że do jego obowiązków nie należało prowadzenie kulturalnej dyskusji na forum internetowym. Ponadto, po przeanalizowaniu screenów komentarzy, sąd doszedł do wniosku, że to petent z premedytacją nakręcał spiralę mowy nienawiści.
Ostatecznie Sąd ustalił, że przyczyna podana w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę była pozorna.

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/zwolnienie-dyscypilnarne-za-hejt-w-internecie-po-godzniach-pracy,496819.html

poniedziałek, 6 stycznia 2020

Reklamacja usługi fryzjerskiej


Reklamacja usługi fryzjerskiej.

Do zawarcia umowa z przedsiębiorcą, który prowadzi zakład fryzjerski dochodzi w sposób dorozumiany przez zajęcie miejsca w fotelu i ustne zlecenie wykonania usługi. Za źle wykonaną usługę fryzjerską można wymagać koniecznych poprawek fryzury, obniżenia ceny usługi, ale też zwrotu pieniędzy, jednak tylko w razie istotnej wady usługi na przykład w razie zniszczenia włosów. Natomiast w sądzie można wystąpić o odszkodowanie albo zadośćuczynienie.
Klient ma prawo żądać także w razie szkody na zdrowiu - pokrycia kosztów leczenia. Gdy szkoda została poniesiona w istotnej wysokości, roszczenia warto kierować też do zakładu ubezpieczeń, w którym salon fryzjerski miał wykupione OC. Sąd może zasądzić także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w postaci istotnego dyskomfortu klienta po źle wykonanym zabiegu np. wskutek którego wypadły mu włosy.

Źródło: https://www.rp.pl/Konsumenci/312269934-Jak-reklamowac-uslugi-fryzjerskie.html
czwartek, 2 stycznia 2020

Kłusowników nie odstraszają kary

Kłusowników nie odstraszają kary.

Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje za kłusownictwo karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto w razie skazania za przestępstwo sąd orzeka o podaniu orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości na koszt skazanego.

Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka też obowiązek naprawienia szkody bądź  nawiązkę. Te ostatnie kary pieniężne są najbardziej bolesne dla kłusowników. Strażnicy leśni, przedstawiciele Państwowej Straży Łowieckiej oraz Policja przyznają, że złapanie przestępcy na gorącym uczynku oraz udowodnienie kłusownictwa jest bardzo trudne. Kłusownicy często tłumaczą się przed sądem, że kupili znalezioną u nich dziczyznę na targu od przypadkowej osoby i niejednokrotnie nie ma wystarczających dowodów na popełnienie przez nich przestępstwa.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/klusownictwo-przypadkow-duzo-kar-malo,496607.html