poniedziałek, 18 lutego 2019

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich może naruszać wolność zrzeszania się

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich zawiera regulacje, które budzą wątpliwość Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie konstytucyjnej wolności zrzeszania się. Rzecznik zwrócił się do Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę części przepisów.

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy, na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Natomiast art. 4 ust. 5 stanowi, że  jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich. RPO zauważa, że ustawodawca nie przewiduje takich ograniczeń np. wobec stowarzyszeń, czy związków zawodowych.

Nadto RPO wskazuje na art. 9 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpisuje koło gospodyń wiejskich do rejestru - po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa, a założyciele koła spełniają wymagania ustawy.  W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, regulacja przyznaje Prezesowi ARiMR zbyt szerokie kompetencje, które powinny przysługiwać sądowi rejestrowemu.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-ustawa-o-kolach-gospodyn-wiejskich-ogranicza-konstytucyjna-wolnosc-zrzeszaniaśroda, 13 lutego 2019

Podjęcie pracy na rzecz konkurencji nie zawsze uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika


Pracodawca rozwiązał z pracownicą czasopisma stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu wywiadu, który przeprowadziła z celebrytką i opublikowała w konkurencyjnej gazecie pod swoim nazwiskiem. Jako że gwiazda niechętnie udzielała wywiadów, pracodawca uznał przeprowadzenie rozmowy dla konkurencyjnego czasopisma za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy, który stwierdził, iż narażenie na straty finansowe pracodawcy nie miało potwierdzenia w wynikach sprzedaży, a liczba celebrytów, z którymi można przeprowadzić wywiad jest znaczna.

W toku procesu pracodawca powoływał się na treść umowy o pracę, w której strony zawarły obowiązek pracownicy zawiadamiania czasopisma o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Sąd Najwyższy skrytykował przedmiotowe postanowienie umowne, wskazując, że informacja  o zamiarze spożytkowania czasu wolnego pracownika należy do sfery prywatności, a więc  jest jego dobrem osobistym, którego pozostaje on dysponentem. SN wskazał że żaden przepis kodeksu pracy nie uprawnia pracodawcy expressis verbis do żądania takiej danej  osobowej  - z wyjątkiem przebiegu zatrudnienia (Sygn. akt II PK 231/17).

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/302109978-Dorabianie-na-boku-u-konkurencji-nie-zawsze-uzasadnia-dyscyplinarke---wyrok-SN.htmlponiedziałek, 4 lutego 2019

Transkrypcja aktu urodzenia dziecka urodzonego przez matkę zastępczą

Francuski Sąd Kasacyjny złożył wniosek o wydanie przez ETPC opinii doradczej w sprawie treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez tzw. surogatkę. Sąd skierował zapytanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy dopuszczalne jest dokonanie transkrypcji (rejestracji) zagranicznego aktu urodzenia w ten sposób, że jako ojciec dziecka zostanie wpisany jego ojciec biologiczny, zaś matka zostanie określona jako nieznana.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka na kanwie powyżej sprawy złożyła do ETPC opinię prawną, w której stanęła na stanowisku, że jeżeli istnieje zagraniczny akt urodzenia stwierdzający, że dziecko zostało urodzone przez surogatkę (i legalnie zarejestrowane za granicą), było wychowywane przez biologicznego ojca i matkę przyjmującą od urodzenia oraz powstała się między nimi silna więź emocjonalna, jednocześnie dobro dziecka nie uzasadnia odmowy uznania macierzyństwa matki przyjmującej, to transkrypcja aktu urodzenia powinna zostać dokonana w całości, tzn. zarówno względem ojca, jak i matki przyjmującej.

Źródło: http://www.hfhr.pl/opinia-do-etpc-w-sprawie-transkrypcji-aktow-urodzenia-dzieci-urodzonych-przez-surogatki/