czwartek, 27 grudnia 2018

Kara 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzęciem

Sąd Rejonowy w Tychach wymierzył karę w tej wysokości za znęcanie się nad zwierzęciem. Sprawca w okrutny sposób pozbawił życia psa, wbijając mu kilkukrotnie nóż w ciało. Zwierzę umierało kilka godzin. Sprawca pobił również swoją konkubinę będącą w ciąży. Sąd wymierzył mu łączną karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

Warto wskazać, że w tym roku weszły w życie nowe przepisy zaostrzające kary za znęcanie się nad zwierzętami. Zgodnie z art. 35  ustawy o ochronie zwierząt za zabicie i znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Za popełnienie tego czynu ze szczególnym okrucieństwem ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności do lat 5.

 Źródło: https://www.rp.pl/Prawo-karne/312239966-Sad-w-Tychach-Sad-45-roku-wiezienia-za-zabicie-psa.htmlpiątek, 21 grudnia 2018

Znak towarowy nie tylko w formie graficznej

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej likwiduje konieczność przedstawiania znaku towarowego w formie graficznej.
Zmiana przepisów wynika z rozwoju technologii, który wprowadził do obrotu niestandardowe znaki towarowe - dźwiękowe, zapachowe, przestrzenne czy hologramy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 120 Prawa własności przemysłowej znak towarowy może składać się z każdego oznaczenia umożliwiającego odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwego do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, o którym mowa w art. 228 ust. 1 pkt 4, w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (ustęp 1).

Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk (ustęp 2).

Nowe przepisy wdrażają dyrektywę unijną 2015/2436 i wchodzą w życie 14 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://inforfk.pl/aktualnosci/4614341,Znak-towarowy-nie-musi-miec-postaci-graficznej.html


wtorek, 18 grudnia 2018

Dopuszczalność skargi na decyzję SKO odmawiającą przywrócenia terminu na złożenie odwołania od decyzji dotyczącej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, zgodnie z którą skarga do sądu administracyjnego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) odmawiające przywrócenia terminu na złożenia odwołania od decyzji podnoszącej opłatę roczną za użytkowanie wieczyste jest dopuszczalna.

Sąd rozpoznał sprawę po zapytaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. W praktyce problem był istotny dla osób, które po otrzymaniu zawiadomienia o podwyższeniu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, nie wniosły odwołania do jednostki samorządu w terminie 30 dni.

Do tej pory orzecznictwo NSA w tym zakresie było rozbieżne. Według jednego z wcześniej prezentowanych stanowisk, skarga na postanowienie SKO odmawiające przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji o podwyższeniu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, nie może podlegać kontroli sądowo administracyjnej i jako niedopuszczalna powinna zostać odrzucona.

Informacja pochodzi ze strony: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1387882,mozliwe-odwolanie-ws-terminu-skargi-na-podwyzke-uzytkowania-wieczystego.html


sobota, 15 grudnia 2018

Tryb nakazowy w sprawach instytucji finansowych przeciwko konsumentom jest niezgodny z prawem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które może przebudować system orzekania w sprawach banków przed polskimi sądami. Instytucji finansowe dotychczas w prosty sposób uzyskiwały nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nie załączając nawet umowy, co powinno niedługo się zmienić dzięki pytaniom prejudycjalnym, jakie skierował do TSUE Sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach.

TSUE orzekł, że przepisy unijnych dyrektyw sprzeciwiają się regulacjom krajowym pozwalającym na wydanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych jako elemencie świadczącym o istnieniu wierzytelności wynikającej z umowy kredytu konsumenckiego w wypadku, gdy sąd rozpoznający pozew o wydanie nakazu zapłaty nie jest uprawniony do zbadania potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków tej umowy.

Informacje pochodzą ze strony: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1383525,sedzia-sadu-rejonowego-z-siemianowic-uderza-w-system-bankowy.htmlśroda, 12 grudnia 2018

Szczególne obowiązki pracodawcy wobec pracowników świadczących pracę na zewnątrz

Okres zimowy (od 1 listopada do 31 marca) obciąża pracodawców większymi obowiązkami w zakresie ochrony zdrowia pracowników wykonujących prace „pod gołym niebem”.

W okresie zimowym pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenia, w którym mogliby ogrzać.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków.
Pracodawca powinien także pamiętać o zapewnieniu pracownikom posiłków profilaktycznych.
Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.prawo.pl/kadry/obowiazki-pracodawcow-w-okresie-zimowym,341261.html


czwartek, 6 grudnia 2018

Dekoracja świąteczna firmy może być kosztem podatkowym firmy

Wydatki poczynione na dekoracje lokalu nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko zostało przedstawione w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ.

W ocenie organu podatkowego, koszty zakupu ozdób świątecznych do lokalu firmy wykorzystywanego w celu prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Istotny jest tutaj związek nastrojowego wystroju pomieszczeń z charakterem działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na choinkę, światełka i bombki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy są one uzasadnione profilem działalności i jedynie przy właściwym udokumentowaniu tych kosztów.

Informacje pochodzą ze strony prawo.pl: https://www.prawo.pl/podatki/zakup-choinki-jest-kosztem-uzyskania-przychodow-interpretacja-mf,26187.htmlwtorek, 4 grudnia 2018

Mały ZUS dla małych firm

Mali przedsiębiorcy nie osiągający wysokich przychodów od 1 stycznia 2019 r. będą mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od ich przychodów.
W celu skorzystania z  „małego ZUS-u” po pierwsze przedsiębiorca musi prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, po drugie przychód z tytułu tej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (przy założeniu, że działalność była prowadzona przez cały rok) nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Według nowych regulacji najniższa podstawa wymiaru może wynosi 675 zł (30% z 2.250 zł).

Więcej informacji na stronie: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_/2105933