poniedziałek, 14 lipca 2014

Aktualności prawne 14.07.2014

 Najnowsze Dzienniki Ustaw:
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9.7.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.6.2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki (Dz.U. z 2014 r. poz. 918);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.6.2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. z 2014 r. poz. 919);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 920);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 1.7.2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 921);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 922);
  • Ustawa z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 923);
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8.7.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.7.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz