czwartek, 16 października 2014

Aktualności prawne 16.10.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3.10.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r. poz. 1383);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1384);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Belgradzie dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1385);
 • Oświadczenie rządowe z 2.9.2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Belgradzie dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1386);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1387);
 • Oświadczenie rządowe z 2.9.2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1388);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1389);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1390);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 10.10.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1391);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji Dz.U. z 2014 r. poz. 1392);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1393);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń Dz.U. z 2014 r. poz. 1394);
 • Ustawa z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 1395); 
Ustawy uchwalone przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 15.10.2014:
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 • o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach;
 • o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • Prawo o aktach stanu cywilnego;
 • o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka;
 • o zmianie ustawy o kuratorach sądowych;
 • o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin;
 • o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym;
 • o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz