wtorek, 22 lipca 2014

Aktualności prawne 22.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.7.2014 r. sygn. akt P 19/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 951);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.7.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 952);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15.7.2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 953);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.7.2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 954);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.7.2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej” (Dz.U. z 2014 r. poz. 955);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.7.2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach” (Dz.U. z 2014 r. poz. 956);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek” (Dz.U. z 2014 r. poz. 957);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.7.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 573);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.7.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2014 r. (M.P. z2014 r. poz. 574);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.7.2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. (M.P. 2014 r. poz. 575).
Sejm RP - 72 posiedzenie:
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505, 2589 i 2589-A);
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504, 2588 i 2588-A);
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druki nr 2503, 2587, 2587-A);
 • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 2480 i 2602);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2351 i 2390);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk nr 2606);
 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego (druki nr 2084 i 2582);
 • Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druki nr 2184 i 2597);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2603);
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2421);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw (druk nr 2451);
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 2605);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2538);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 2507);
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Wojciecha Penkalskiego (druk nr 2595).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz