poniedziałek, 23 czerwca 2014

Aktualności prawne 23.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 799);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 800);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 801);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 802);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.5.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2014 r. poz. 803);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9.6.2014 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013 (Dz.U. z 2014 r. poz. 804);
 • Ustawa z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 805);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.6.2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 806);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 807);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 808);
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8.5. 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 809)
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.6.2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. z 2014 r. poz. 492);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.6.2014 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (M.P. z 2014 r. poz. 493).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz