środa, 17 września 2014

Aktualności prawne 17.09.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.9.2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1221);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.8.2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1222);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 1223);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 26.8.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1224);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 22.8.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1225);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2.9.2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2014 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1226);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 2.9.2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2014 r. poz. 786);
 • Uchwała Rady Ministrów nr 165 z 12.8.2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” (M.P. z 2014 r. poz. 787);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 25.8.2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 788).
Prezydent RP 16.09.2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawę z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Sejm RP - ustawy uchwalone na 74 posiedzeniu:
 • o odwróconym kredycie hipotecznym;
 • o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym;
 • o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.;
 • o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz