wtorek, 3 czerwca 2014

Aktualności prawne 3.06.2014

W ramach zapewnienia czytelnikom bloga jak najświeższych informacji prawnych postanowiliśmy z większą częstotliwością informować o aktualnych zmianach w prawie, uchwałach Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego oraz skrótowo o wybranym orzecznictwie.

Informacje te będą miały postać esencjonalną, tak jak poniżej.

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 730);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 14.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 731);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.4.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 732);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 14.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2014 r. poz. 733). 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego:

Upoważnienie do odbioru pisma sądowego

Sąd Najwyższy uchwałą z 30.5.2014 r. (III CZP 20/14) orzekł, że w postępowaniu wszczętym po dniu wejścia w życie art. 139 § 1[1] KPC pismo sądowe może zostać odebrane przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego udzielonego przed dniem 3 maja 2012 r.

Nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych

Sąd Najwyższy uchwałą z 30.5.2014 r. (III CZP 22/14) orzekł, że:

1. Nadając klauzulę wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych wydanym w postępowaniach wszczętych przed dniem 7 lipca 2013 r. oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, w treści klauzuli wykonalności nie wskazuje się informacji objętych treścią § 2[1] rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5.4.2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2012 r., poz. 443 ze zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 859).

2. Sąd Najwyższy odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Sejm RP 3.06.2014

Ustawy uchwalone na 68. posiedzeniu Sejmu:
 • o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw;
 • o prawach konsumenta;
 • o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej;
 • o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o transporcie kolejowym;
 • o zmianie ustawy - Prawo energetyczne;
 • o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.
Uchwały podjęte na 68. posiedzeniu Sejmu:
 • w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz