środa, 12 listopada 2014

Aktualności prawne 12.11.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1538);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.9.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.8.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. z 2014 r. poz. 1540);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 20.8.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2014 r. poz. 1541);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1545);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4.11.2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 3.11.2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1547);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.11.2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1548);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.11.2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1549);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1550);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1551);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1552);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 6.11.2014 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1553);
 • Ustawa z 7.11.2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1554);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.11.2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1555);
 • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 10.7.2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2014 r. poz. 1052)
Prezydent RP w dniu 10 listopada 2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 7.11.2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 26.9.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz