poniedziałek, 17 listopada 2014

Aktualności prawne 17.11.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1575);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 16.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1576);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1577);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1578);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1579);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1580);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1581);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.11.2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1582);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz.U. z 2014 r. poz. 1583);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 22.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz.U. z 2014 r. poz. 1584);
 • Ustawa z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1585);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4.11.2014 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1586);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1587);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1588);
 • Ustawa z 10.10.014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1589);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1590);
 • Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1061);
 • Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1062);
 • Komunikat nr 11/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2014 r. poz. 1063);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 października 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 1064);
 • Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1065);
 • Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1066);
 • Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego (M.P. z 2014 r. poz. 1067);
 • Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego (M.P. z 2014, poz. 1068);
 • Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1069);
 • Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (M.P. z 2014 r. poz. 1070);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (M.P. z 2014 r. poz. 1071);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa (M.P. z 2014 r. poz. 1072).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz