poniedziałek, 16 czerwca 2014

Aktualności prawne 16.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5.6.2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 778);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.6.2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 779);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5.6.2014 r.. w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację (Dz.U. z 2014 r. poz. 780);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 5.6.2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych (M.P. z 2014 r. poz. 453);
 • Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z 13.6.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2014 r. poz. 454).

Prezydent RP podpisał:

 • Ustawa z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 24.4.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

Sejm RP - ustawy uchwalone na 69 posiedzeniu:
 • o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego;
 • o ochronie Znaku Polski Walczącej;
 • o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym;
 • o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym;
 • o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;
 • o zmianie ustawy o ochronie roślin;
 • o zmianie ustawy o rachunkowości;
 • o zmianie ustawy o lasach;
 • o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz