wtorek, 10 czerwca 2014

Aktualności prawne 10.06.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 28.5.2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek (Dz.U. z 2014 r. poz. 758);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 29.5.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 759);
  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.2.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 760);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.5.2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 761);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.5.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 762);
  • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 20.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 763);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 26.5.2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 764);
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 8.4.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 765);
  • Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z 30.5.2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. z 2014 r. poz. 434);
  • Uchwała nr 76 Rady Ministrów z 29.4.2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w R odzinie na lata 2014–2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz