wtorek, 8 lipca 2014

Aktualności prawne 8.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17.6.2014 r. sygn. akt P 6/12 (Dz.U. z 2014 r. poz. 898);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10.6.2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 899);
 • Ustawa z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 900);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2014 r. poz. 901);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.6.2014 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania (M.P. z 2014 r. poz. 523);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.6.2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Jerzego Polaczka (M.P. z 2014 r. poz. 524);
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 30.6.2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców (M.P. z 2014 r. poz. 525);
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uchyleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi (M.P. z 2014 r. poz. 526);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 24.6.2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 527);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 30.6.2014 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 r. (M.P. z 2014 r. poz. 528);
 • Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu (M.P. z 2014 r. poz. 529).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz