wtorek, 16 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 16.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.7.2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1217);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 1.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1218);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1219);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus (Dz.U. z 2016 r. poz. 1220);
 • Ustawa z 6.7.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1221);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1222);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.7.2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1223);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1224);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5.8.2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1225);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.8.2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1226);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.7.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1227);
 • Ustawa z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1228);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.8.2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1229);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.7.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1230);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.8.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1231);
 • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 14.7.2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2016 r. poz. 786);
 • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z 27.7.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 787);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisana w Warszawie dnia 16 marca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 788);
 • Oświadczenie rządowe z 29.6.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisaną w Warszawie dnia 16 marca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 789);
 • Komunikat Nr 08/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 9.8.2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2016 r. poz. 790);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.8.2016 r. w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego (M.P. z 2016 r. poz. 791).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz