wtorek, 9 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 9.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
  • Ustawa z 6.7.2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19.5.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1188);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.7.2016 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1189);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.7.2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie ocen wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do tego wniosku oraz wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji wyrobu winiarskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1190);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1191);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1192);
  • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 15.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1193);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 4.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1194);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25.7.2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1195);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.7.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1196);
  • Komunikat Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 780).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz