wtorek, 23 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 23.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1301);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 1.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1302);
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 9.8.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1303);
  • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1304);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 8.8.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1305);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2016 r. poz. 1306);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.8.2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru (Dz.U. z 2016 r. poz. 1307);
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 17.8.2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1308);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.8.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1309);
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z 10.8.2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1310).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz