środa, 17 lutego 2016

Aktualności Prawne 17.02.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 180);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30.10.2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 181);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.2.2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 182);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 13.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 183);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.2.2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 184);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 3.11.2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 185);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 187);
 • Ustawa z 15.1.2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 188);
 • Ustawa z 15.1.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 189);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.1.2016 r. nr 110.2.2016 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 158);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.1.2016 r. nr 110.1.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 t. poz. 159).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz