poniedziałek, 22 lutego 2016

Aktualności Prawne 22.02.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz.U. z 2016 r. poz. 201);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży (Dz.U. z 2016 r. poz. 202);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.2.2016 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. z 2016 r. poz. 203);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 204);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r. poz. 205);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 206);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 207);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków (Dz.U. z 2016 r. poz. 208);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.2.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 209);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz.U. z 2016 r. poz. 210);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.2.2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 211);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 212);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 213);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 214);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. z 2016 r. poz. 168);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 169);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie (M.P. z 2016 r. poz. 170);
 • Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z 11.2.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M.P. z 2016 r. poz. 171);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 172);
 • Oświadczenie rządowe z 3.2.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 173);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.2.2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 174);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (M.P. z 2016 r. poz. 175);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisana w Warszawie dnia 28 października 2014 r. (M.P. z 2016 r. poz. 176);
 • Oświadczenie rządowe z 9.2.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisaną w Warszawie dnia 28 października 2014 r. (M.P. z 2016 r. poz. 177).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz