wtorek, 22 marca 2016

Aktualności Prawne 22.03.206

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
  • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 370);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.2.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10.3.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 373);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.3.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 375);
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.3.2016 r. w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko (M.P. z 2016 r. poz. 262);
  • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 263);
  • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 264);
  • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 265).
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz