poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Aktualności Prawne 25.04.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.4.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.4.2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 562);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20.4.2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 563);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.4.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 564);
  • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 25.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 565);
  • Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 19.4.2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 403);
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.4.2016 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości (M.P. z 2016 r. poz. 404).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz