poniedziałek, 4 stycznia 2016

Aktualności Prawne 4.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22.12.2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz.U. z 2015 r. poz. 2334);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21.12.2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2335);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesora sądowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2336);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2337);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2338);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2339);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2015 r. poz. 2340);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 23.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2341);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2342);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.12.2015 r. w sprawie reorganizacji instytutu badawczego – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2343);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2344);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2345);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2346);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2347);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.12.2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2348);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2349);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2350);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2351);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. z 2015 r. poz. 2352);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.12.2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2353);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2354);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.12.2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz.U. z 2015 r. poz. 2356);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2357);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2358);
 • Ustawa z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2359);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności (Dz.U. z 2015 r. poz. 2360);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2361);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2015 r. poz. 2362);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2363);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.12.2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2364);
 • Ustawa z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2365);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2366);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2367);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2015 r. poz. 1305);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 29.12.2015 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie (M.P. z 2015 r. poz. 1306);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.12.2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie (M.P. z 2015 r. poz. 1307).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz